Expertní systémy na Biom.cz

Mohu získat nějakou podporu (dotaci)?

Doporučené články

_#HDLN_URL
_#HDLN_URL

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

hnojení, organická hnojiva, dotace, grant, podpora

Autoři úlohy

Antonín Slejška

Praktické rady pro žadatele:

Drtivá většina možností pro získání dotace je dnes vyhlašována a zveřejňována na webových stránkách nejrůznějších poskytovatelů. Zde je publikován souhrn informací o dotačním programu jako jsou tématické zaměření, období účinnosti programu, do kdy se podávají žádosti případně další podobné praktické informace. Rovněž zde bývá zveřejněn formulář žádosti, kterou je možné si z webu stáhnout. V neposlední řadě pak pravidla či podmínky dotačního programu, dle kterého se musíte zorientovat a zjistit některé důležité údaje.

Jak zjistit, zda je některý z dotačních programů (státních, krajských, evropských, nadačních či jiných) vhodný pro Váš projekt či záměr?

Pro základní orientaci je důležité získat především tyto informace:

  1. Zjistěte si, kdo je u daného dotačního programu (dotačního titulu, grantového schématu, či jiný obdobný název) příjemcem podpory a srovnejte, zda splňujete tuto podmínku. Příjemcem mohou být například pouze dobrovolné a společenské instituce, podnikatelský subjekt, nestátní neziskové organizace a jiné.
  2. Pokud jste vhodný žadatel dle bodu 1. pak je nutné seznámit se s podporovanými aktivitami (např. investice, vzdělávání, studie, projekty, vzdělávací akce). Jestliže Váš projekt / záměr i tomuto hledisku vyhovuje, je na řadě srovnání potřebných výdajů na jeho realizaci s tzv. "uznatelnými náklady", které bývají také velmi často součástí podmínek dotačních programů.
  3. "Uznatelnými náklady" se rozumí výdaje za realizaci projektu, které jsou podporovány z dané dotace. Často bývají například vyjmuty mzdové náklady pracovníků příjemce z uznatelných nákladů a tudíž na ně nelze dotaci získat.
  4. Velmi důležité je zjištění termínů:
  • pro podání žádosti
  • pro doložení povinných příloh k žádosti (např. stavebního povolení, výpisů z katastru)
  • pro realizaci akce (do kdy musí být projekt realizován)

Pokud nevyhovuje podmínkám programu či nelze reálně dodržet termíny, pak je dobré nevzdávat Vaše úsilí a pokusit se najít jiný dotační zdroj. K tomu pak můžou některé z níže uvedených odkazů.


Odkazy na některé dotační možnosti:

V tabulce níže je seznam grantů a podpor, které mohou mít využití pro organické hnojení. V pravém sloupci jsou odkazy na seznamy grantů a podpor, které mohou mít k organickému hnojení nějaký vztah.

Seznam grantů a dotací Tématický filtr
Biologické odpady

Kompostování

Bioplyn

Rekultivace

Zemědělství

Životní prostředíVšechny granty a podpory


Datum uveřejnění: 15. října 2006
Poslední změna: 26. června 2007
Počet shlédnutí: 1327

Citace této úlohy:
SLEJŠKA, Antonín: Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě : Mohu získat nějakou podporu (dotaci)?. Biom.cz [online]. 2006-10-15 [cit. 2024-06-18]. Dostupné z WWW: <http://expert.biom.cz/oh-zem.stm>. ISSN: 1801-2655.