Expertní systémy na Biom.cz

Kde zpracují mé odpady?

Legislativa

503/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) (účinnost od: 1. října 2004)

Doporučené články

_#HDLN_URL
_#HDLN_URL
_#HDLN_URL
_#HDLN_URL

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

odpad, kompostárna, bioplynová stanice, peletárna, dekontaminační plocha

Autoři úlohy

Antonín Slejška, Mária Kollárová

Pokud hledáte zpracovatele pro určitý odpad, tak v seznamu klikněte na tento odpad a zobrazí se Vám seznam zařízení, která jej jsou schopna zpracovat. Pokud odpad nenaleznete, tak to znamená, že v databázi není žádné odpovídající zařízení. V tomto případě se obráťte na nejbližší krajský úřad. Krajské úřady mají k dispozici provozní řády všech zařízení pro nakládání s odpady v kraji a mají tedy přehled, kde je možné jaký odpad zpracovávat.Datum uveřejnění: 8. září 2006
Poslední změna: 26. června 2007
Počet shlédnutí: 2522

Citace této úlohy:
SLEJŠKA, Antonín, KOLLÁROVÁ, Mária: Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě : Kde zpracují mé odpady?. Biom.cz [online]. 2006-09-08 [cit. 2024-03-01]. Dostupné z WWW: <http://expert.biom.cz/oh-zem.stm>. ISSN: 1801-2655.