Expertní systémy na Biom.cz

Jaké jsou náklady a možné přínosy pro využívání organického materiálu?

Přílohy

Výpočet nákladů na organické hnojení
Program pro zjednodušení výpočtu nákladů spojených s využitím organických hnojiv. Při výpočtu nákladů jsou použity normativy a zohledněny různé faktory při kterých operace probíhají. Ve zkomprimovaném souboru (ZIP) je obsažen originální soubor spustitelný v kancelářském balíku OpenOffice.org a jeho kopie exportovaná do formátu XLS.


Doporučené články

_#HDLN_URL
_#HDLN_URL
_#HDLN_URL
_#HDLN_URL
_#HDLN_URL
_#HDLN_URL
_#HDLN_URL

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

náklady, přínosy, ekonomika, organické hnojení

Autoři úlohy

Antonín Slejška

Zatímco ocenění minerálních živin obsažených v organických hnojivech je možné vypočíst relativně jednoduše podle aktuálních cen minerálních hnojiv, tak cena organické hmoty již tak jednoduše odvoditelná není. Váňa (1994) vypočítává normativ pro organickou hmotu z cen komerčních organických hnojiv a substrátů (tehdy mu vyšlo 0,5 Kč na 1 kg). Vostál (2002) odvozuje cenu organické hmoty v hnojivu od aktuální ceny rašeliny (v současnosti se cena rašeliny pohybuje kolem 1 Kč/l za balenou a kolem 0,5 Kč/l za volně loženou). Ani jedna z těchto metod však neumožňuje ocenění kvality organické hmoty.

Ocenění kvality organické hmoty by bylo možné např. na základě poměru huminových kyselin a fulvokyselin či dle indexu fytotoxicity, který je využíván pro stanovení zralosti kompostu.

Asi největším problémem hnojení organickými hnojivy je však velká finanční náročnost samotné operace hnojení. Kovaříček (2002) spočítal, že zatímco náklady na hnojení tuhými průmyslovými hnojivy se dle použité technologie a výměry pohybují cca od 200 do 300 Kč/ha, tak náklady na hnojení hnojem se při dávce 30 tun/ha pohybují cca od 2.500 do 6.500 Kč/ha.


Náklady na hnojení organickými hnojivy

Celkové náklady na hnojení organickými hnojivy budou dány především třemi oblastmi výdajů. Prvním jsou náklady na pořízení organického hnojiva. Je-li organické hnojivo v dostatečné míře získáno propojením s vlastní živočišnou produkcí, pak lze uvažovat prodejní cenu hnojiva, případně cenu hnojiva oproti jinému využití.

Největší podíl na celkových nákladech mají náklady na nákup, provoz a údržbu strojů. Tyto jsou spolu s poslední skupinou, mzdové náklady, uvedeny v následujícím rozpisu kalkulace.


Celkové náklady na organické hnojení:

 1. Náklady na pořízení organického materiálu
 2. Náklady na nákup, provoz a údržbu strojů
  • Fixní náklady
   • Odpisy - základem pro výpočet nákladů na odpisy je rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou cenou stroje. Tato hodnota se rozpočítává rovnoměrně na plánovanou dobu životnosti stroje.
   • Náklady na zúročení - rovnají se přínosu odpovídajícímu běžné úrokové sazbě peněžního ústavu z průměrné ceny stroje v průběhu životnosti.
   • Ostatní náklady – například náklady na uskladnění stroje.
  • Variabilní náklady
   • Náklady na pohonné hmoty a mazadla - dané měrnou spotřebou paliva, výkonem motoru, koeficientem průměrného využití motoru a cenou nafty.
   • Náklady na opravy - zde jsou zahrnuty náklady na opravu a údržbu strojů.
 3. Osobní náklady obsluhy - zahrnující vlastní mzdu, zdravotní a sociální pojištění.

Na výši celkových nákladů se výrazně podílí půdní podmínky, svažitost a velikost pozemku. Tyto faktory ovlivňují převážně variabilní náklady provozu strojů, jakožto s tím spojené mzdové náklady.

S větší velikostí pozemku se sice spotřebuje více pohonných hmot, ale jednotková provozní cena bude,vyšším podílem variabilních nákladů na celkových nákladech, nižší. Proto počítáme-li s normativy pro operace s organickými hnojivy, je nutné tyto korigovat dle následujícího přehledu:


Přirážky při výměře pozemku do 10 ha:

do 0,25 ha až o 100 %

0,26-0,50 ha až o 75 %

0,51-1,00 ha až o 50 %

1,01-10,00 ha až o 25 %


Vysoká svažitost rovněž ovlivňuje operace spojené s organickým hnojením. Při hodnotách svažitosti nad 10° je tak třeba uvažovat o navýšení nákladů až o 20 %.

Při vysoké kamenitosti nebo na nepřipravených půdách stejně tak jako při velmi těžkých nebo extrémně utužených půdách (pokud je náročnost pracovní operace závislá na druhu půdy, např. orba) budou variabilní náklady vyšší oproti normálu až o 30 %.

V případě, že nemáte všechny údaje pro výpočet nákladů, můžete použít program Výpočet nákladů na organické hnojení operující s jejich normami.


Přínosy využití organického materiálu

Při používání organických hnojiv dojde ke zlepšení fyzikálních a chemických vlastností půdy. Oproti minerálním hnojivům obsahují širší škálu obsažených látek. Jedním z nejdůležitějších přínosů je zlepšení sorpční kvality půdy. Dojde tak k efektivnějšímu využívání živných látek rostlinami. To opět znamená, že se omezí negativní vlivy vyplavování a tak ztráty dodaných živin. Náklady vložené do organických hnojiv jsou tak vůči výnosům lépe využity než u minerálních hnojiv.

V poslední době je zaznamenáváno stále více příkladů, kdy nezkompostované rostlinné zbytky, komposty a jejich extrakty či hnůj potlačily výskyt škůdců a nemocí pěstovaných plodin a příkladů, kdy po zapravení do půdy pozitivně ovlivnily zdraví půdy a umožnily přítomnost prospěšných mikroorganismů. Díky tomuto efektu je tak možné výrazně snížit náklady na ochranné prostředky.

Důležitým faktorem v kalkulaci nákladů používání organických hnojiv je možnost získání nejrůznějších podpor a grantů. Tyto jsou uvedeny v části Mohu získat nějakou podporu (dotaci)?.Literatura:

KOVAŘÍČEK, P.: Technologické postupy hnojení, 2002, http://www.vuzt.cz/poraden/doporuc/r_vyr/kovarice/tph/tph.htm

SLEJŠKA, Antonín: Význam organické hmoty v půdě. Biom.cz [online]. 2002-11-11 [cit. 2006-11-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/index.shtml?x=109049>. ISSN: 1801-2655.

VOSTÁL, J. (cit. Slejška, A., Maňásek, M.: Exkurze na kompostárnu Buchlovice. BIOM on line, 20.3.2002, http://www.biom.cz/index.shtml?x=73752)Datum uveřejnění: 21. listopadu 2006
Poslední změna: 26. června 2007
Počet shlédnutí: 2194

Citace této úlohy:
SLEJŠKA, Antonín: Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě : Jaké jsou náklady a možné přínosy pro využívání organického materiálu?. Biom.cz [online]. 2006-11-21 [cit. 2024-03-01]. Dostupné z WWW: <http://expert.biom.cz/oh-zem.stm>. ISSN: 1801-2655.