Expertní systémy na Biom.cz

Jak stanovím zralost kompostu?

Přílohy

Vyhodnocování biozkoušky (stability kompostu)
Soubor zjednodušuje výpočet množství destilované vody potřebné pro přípravu výluhu a statistické vyhodnocení výsledků biozkoušky. Ve zkomprimovaném souboru (ZIP) je obsažen originální soubor spustitelný v kancelářském balíku OpenOffice.org a jeho kopie exportovaná do formátu XLS.


Doporučené články

_#HDLN_URL
_#HDLN_URL
_#HDLN_URL
_#HDLN_URL

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

fytotoxicita, biozkouška, zralost, kompost

Autoři úlohy

Antonín Slejška, Sergej Usťak, Jaroslav Váňa

Metoda je založena na výpočtu indexu klíčivosti (IK) citlivé rostliny (řeřicha setá) v prostředí vodního výluhu kompostu. Velikost fytotoxicity, která je přímým odrazem obsahu toxických meziproduktů vznikajících při aerobním rozkladu organických odpadů, umožňuje kvalitativní ohodnocení intenzity rozkladu, kdy nepřítomnost fytotoxinů (IK kolem 100%) je ukazatelem zralého kompostu.

Relativní (okamžitá) fytotoxicita je relevantní při správně vedeném fermentačním procesu. Proto by bylo žádoucí při zavádění nové technologie, nebo zásadní změně surovinové skladby otestovat touto metodou celý průběh zrání v těchto časových intervalech :

  • po smíchání surovin
  • před první překopávkou (v době maximálních teplot)
  • před druhou překopávkou
  • před distribucí (po rafinaci)

Obecně platí, že čím větší a delšího trvání je fytotoxicita v první fázi kompostování jako odraz intenzivního rozkladu organické hmoty, tím kratší je doba dozrávání kompostu.

Kvalitativní znak stability (zralosti) kompostu kvantifikovaný IK relativní fytotoxicity je platný pouze v kontextu ostatních parametrů deklarovaných ČSN 46 57 35. Je to proto, že tato metoda neumožňuje jedním měřením odhalit některé anomálie, např. pouze fyzikální stabilizaci dehydratací zakládky.

Kvantifikování zralosti kompostu anonymního vzorku kompostu je možné stanovením latentní fytotoxicity. Simulací dodatečného rozkladu in vitro, jeho délkou a intenzitou, je možno posoudit vztah mezi stupněm stability a dokončením kompostování. Stanovení latentní fytotoxicity je možnou kontrolou různých nových technologií a řešením při reklamaci spotřebitelů.

Relativní (okamžitá) fytotoxicita

Příprava vodního výluhu

10g čerstvého vzorku kompostu s odpovídajícím množstvím destilované vody podle sušiny vzorku (% sušiny x 5 - 10) je třepáno na horizontální třepačce v lahvích (např. sérovkách) objemu 500ml. Suspenze je zfiltrována přes filtrační papír k dosažení čirého extraktu. 4cm výseky filtračního papíru jsou umístěny do Petriho misek Ć 5cm (pro každý vzorek v 10 opakováních), ovlhčeny 1ml extraktu (v případě kontroly destilovanou vodou) a osety pravidelným rozmístěním 8 semen řeřichy seté. Kultivace probíhá v termostatu při 28 OC ve tmě po dobu 24 hodin, kdy kořínky u kontroly jsou dlouhé 4-9 mm. V této době se stanoví délka kořínků měřením a posléze rutinním odhadem.

Výpočet:

IK =   % klíčivosti x průměrná délka kořínků vzorku (cm)
% klíčivosti x průměrná délka kořínků kontroly (cm)

Interpretace :

IK  
nad 100% stimulační účinek
80% - 100% dobře vyzrálý kompost
60% - 80% částečně vyzrálý kompost
pod 60% nezralý kompost

Kategorie IK % Použitelnost
I 100 a více substráty pro zahradnictví,
květinářství
II 80-100 aplikace před setím
aplikace při výsadbě
III 60-80 předjarní aplikace, rekultivace do pařenišť,
pro pěstování hub
IV do 50 aplikace riskantní, neekonomická

Datum uveřejnění: 11. července 2006
Poslední změna: 26. června 2007
Počet shlédnutí: 2335

Citace této úlohy:
SLEJŠKA, Antonín, USŤAK, Sergej, VÁŇA, Jaroslav: Expertní systém pro kompostování : Jak stanovím zralost kompostu?. Biom.cz [online]. 2006-07-11 [cit. 2024-03-01]. Dostupné z WWW: <http://expert.biom.cz/kompost.stm>. ISSN: 1801-2655.