Expertní systémy na Biom.cz

Chci vypočítat potřebný objem jímky pro kompostárnu

Přílohy

Výpočet kapacity jímky
Program pro usnadnění propočtu kapacity jímky při projektování kompostáren. Ve zkomprimovaném souboru (ZIP) je obsažen originální soubor spustitelný v kancelářském balíku OpenOffice.org a jeho kopie exportovaná do formátu XLS.


Legislativa

191/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství (účinnost od: 1. června 2002)

Doporučené články

_#HDLN_URL

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

kompostárna, jímka, kapacita, srážky, přívalový déšť, výluh

Autoři úlohy

Antonín Slejška, Jaroslav Váňa

Jímka na odpadní vodu může být nadzemní se záchytnou vanou nebo zapuštěná do terénu s minimálním vyvýšením okraje jímky 0,4 m nad okolní terén. Hladina v užitném prostoru zemní jímky nesmí přesahovat výšku nejnižšího místa na výrobní ploše. Do jímky odtékají výluhy z kompostu a dešťové vody z výrobních a manipulačních ploch nezaplněných kompostem. Objem jímky musí být dimenzován na zachycení 15 minutového přívalového deště a dešťových srážek za 1 - 3 měsíce. Tekutina z jímky se využívá k ovlhčování kompostu. S ohledem na úsporu investičních nákladů je snaha objem jímky minimalizovat.

Při výpočtu objemu jímky se vychází ze stavu, kdy je výrobní plocha kompostem zaplněna s výjimkou manipulačních ploch. Uskladněný kompost zachytí 3/4 srážkové vody, přičemž dojde až k 40 % odparu. Odpar na manipulační ploše lze uvažovat do 30 %. Údaje o srážkách pro výpočet jímky se zjišťují u nejbližší meteorologické stanice.

Odtok do jímky z plochy se vypočte dle vzorce:

Q = Sb . O . NČ (m3)

Kde,   Sb   je sběrná plocha v m2,
  O je odteč v m, která se počítá jako podíl z ročních průměrných srážek nezachycených kompostem,
  je neodpařená část pro plochu pokrytou kompostem je 0,6, pro volnou plochu 0,75.

15 min. přívalový déšť se vypočítává podle vzorce:

Q = 0,9 . E . Sb . r (m3)

Kde,   E   je součinitel odtoku z výrobních ploch a pro sklon 1 - 5 % má hodnotu 0,8;
  Sb je sběrná plocha v m2;
  r je nezredukovaná intenzita 15 minutového přívalového deště l .s-1. m-2
  0,9 je 900 sekund (15 minut) / 1000 (převod z litrů na m3)

Příklad výpočtu kapacity jímky

Kompostoviště 100 t s výrobní plochou zaplněnou kompostem 162 m2 v oblasti s ročními průměrnými srážkami 600 mm, uskladněný kompost zachytí 75 % srážek (odteč 150 mm):

  1. odtok do jímky srážek ze zaplněné plochy: 162 . 0,15 . 0,6 = 14,6 m3,
  2. odtok do jímky z manipulační plochy: 430 . 0,6 . 0,75 = 193,5 m3.

Celkový odtok do jímky za rok je 208,1 m3, na dvouměsíční období připadá 34,7 m3.

  1. odtok přívalového deště ze zaplněné plochy: 0,9 x 0,8 . 162 . 0,02 . 0,25 = 0,6 m3,
  2. odtok přívalového deště z manipulační plochy: 0,9 x 0,8 . 430 . 0,02 = 6,2 m3.

Objem přívalového deště je tedy 6,8 m3 a potřebná kapacita jímky 41,5 m3. Maximální hladina vody v jímce musí být signalizována na objem bez přívalového deště, tj. na 34,7 m3.


Datum uveřejnění: 30. listopadu 2005
Poslední změna: 26. června 2007
Počet shlédnutí: 4076

Citace této úlohy:
SLEJŠKA, Antonín, VÁŇA, Jaroslav: Expertní systém pro kompostování : Chci vypočítat potřebný objem jímky pro kompostárnu. Biom.cz [online]. 2005-11-30 [cit. 2024-03-01]. Dostupné z WWW: <http://expert.biom.cz/kompost.stm>. ISSN: 1801-2655.