Databáze subjektů

AGRO-EKO spol. s r.o.

IČ: 45193967,  DIČ: CZ-CZ45193967

Adresa
Technologická 372/2
70800 Ostrava-Pustkovec
Ostrava-město

Telefon: +420 597325894
Fax: +420 597325890
E‑mail: info@agro-eko.cz  
Web: http://agro-eko.cz  

Popis
Společnost vznikla v roce 1992 "na zelené louce" a od počátku se věnovala dvěma směrům podnikání v oblasti ŽP. Prvním směrem byly teoretické práce, zejména ekologické studie, dokumentace o vlivu staveb na ŽP (EIA), rozptylové studie a měření složek ŽP. K tomu sloužila vlastní chemická laboratoř v letech 1992-1997. Druhým směrem byla výrobní činnost a služby. Jednalo se zejména o rekultivace, výrobu tekutých hnojiv, substrátů a realizace zahrad. V pronajatém skleníkovém areálu OKD v Havířově jsme do roku 1998 pěstovali zemědělské plodiny a květiny. V roce 1993 byla zahájena výroba čistíren odpadních vod a zemních filtrů. Zároveň byla na základě vlastního technického know-how řešení zahájena stavba Rekultivace složiště popelovin pro ČEZ, a.s., Elektrárnu Dětmarovice. V rámci technologického procesu jsme získali cenné zkušenosti při aplikaci kalů z čistíren odpadních vod a zemědělských odpadů v rekultivační vrstvě spojenou s následnou biologickou rekultivací. Takto jsme využívali čistírenský kal z měst Havířova, Karviné a Orlové v množství 15-20 tis. tun ročně. Od roku 1996 jsme postupně zahájili licenční výrobu plastových čistíren odpadních vod a výstavbu obecních ČOV. Pro obce, města ,okresní úřady i MŽP jsme tradičně zajišťovali zpracování ekologických studií, zejména v problematice ovzduší, hluku a starých zátěží. Regionální studie byly hrazeny m.j. z programu Phare (např.Projekt Slezsko). K uvedeným činnostem jsme postupně získávali živnosti a stav pracovníků narůstal od 5 v roce 1992 do cca 33 v roce 1998.

Obchodní plán v letech 1999 a 2001 vycházel z priorit, které měly být v souladu z potřebami společnosti zejména v neřešených oblastech čištění odpadních vod a využívání organického odpadu.

Firma důsledně aplikuje veškeré poznatky nabíhajících evropských programů (zejména ISPA) do technické pomoci obcím, městům a jejich sdružením. Ředitel firmy byl hlavním autorem studie o prioritách čištění odpadních vod v povodí Odry jako podkladu pro finanční podporu z programu EU ISPA. Ve výrobní oblasti byl za dotační podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byl v Albrechticích vybudován závod na výrobu biopaliva z problémových bioodpadů. Složkami paliva jsou: sláma a seno z polí a nevyužívaných ploch, dřevní odpad a kaly z komunálních čistíren odpadních vod. Společnost je dnes tvořena týmy specialistů, techniků a dělníků připravených řešit požadavky zákazníků nejen v regionu, České republice, ale i v zahraničí. Počet zaměstnanců činí v roce 2001 cca 75. Jedná se o střediska: - Rekultivace v Orlové - Výroba topných pelet v Albrechticích - Dodávky investičních celků v Ostravě - Expertní činnost v ŽP Ostravě - Obchodní zastoupení Praha Společnost provádí nebo zajišťuje projektové práce v uvedených výrobních směrech - technická pomoc městům a obcím v rámci financování ze zdrojů EU ISPA a národních zdrojů (např. Hradec nad Moravicí, Kravaře, obce povodí Morávky)
- výzkum a vývoj v nových technologiích, zejména výroba paliva z obnovitelných zdrojů (firma je zapsána v programu EU pro malé a střední firmy Craft) a v oblasti pěstování energetických plodin v programu EUREKA - výstavba závodů na zpracování zemědělských odpadů na granulované biohnojivo (pro Agropodnik Dvorce) - projektování a výstavba závodů na výrobu topných pelet na bázi čistírenských kalů, slámy a dřevních odpadů nejen v ČR, ale i v Evropě (Polsko, Slovensko, Německo) a v Asii (Vietnam, Čína) - speciální zařízení k čištění odpadních vod a plastová výroba nádrží (chemická část ČOV v uprchlickém táboře Vyšní Lhoty pro Ministerstvo vnitra ČR, Deemulgační stanice v Paskově pro OKD a.s., likvidace tukových látek obchodního areálu v Praze-Smíchově pro IPS) - provozování čistíren odpadních vod , vodovodů a kanalizací Pro všechny nové činnosti vlastní firma koncesované živnosti, např. pro nakládání s nebezpečnými odpady, chemickými látkami, pro stavební aktivity a provozování vodovodů a kanalizací. Stávající výrobní programy nabízejí velkou možnost jejich dalšího zkvalitňování, inovace i potřebným finanční zainteresovaností s cílem splnit náročné požadavky zákazníků, ať to měst, obcí, soukromých subjektů i občanské veřejnosti. Záběr stávající společnosti je široký, jednotícím faktorem však je voda, kaly, odpady, obnovitelné zdroje, nové technologie, vývoj, výzkum a vzdělávání na evropské úrovni. Hlavními cíli výrobních programům jsou: - výstavba závodů na zpracování biopaliv nebo biohnojiv v ČR a v zahraničí na základě prováděného výzkumu a vývoje v souladu s předpisy EU
- vytvoření evropského referenčního pracoviště výzkumu a vývoje zpracování bioodpadů ze stávající výrobní linky v Albrechticích za podpory národních fondů a programů za spolupráce s VŠ, programů EU apod.
- zajišťovat expertní činnost v oblasti životního prostředí.

Vedení firmy sídlí v Ostravě, výrobní pobočky se nacházejí v Orlové a Albrechticích, od září 2001 je zřízeno obchodní zastoupení v Praze. AGRO-EKO spol. s r.o. jako zpracovatel studií týkajících se rozvoje infrastruktury, životního prostředí, realizátor ekologických staveb a krajinných opatření je registrována Evropskou komisí v Central Consultancy Register (CCR) pod č. 100088 (Brusel 26.4.1999). I. Dodávky technologie zpracování biomasy a čistírenských kalů • Závod na výrobu topných pelet z biomasy a čistírenských kalů v Albrechticích v okr. Karviná - realizováno s podporou MPO ČR, 2001 • Závod na výrobu granulovaných hnojiv a kompostu v Křišťanovicích, pro Agropodnik Dvorce a.s., projekt a realizace 6/2001 - 3/2002 II. Problematika čištění odpadních vod • Analýza potřeb čištění odpadních vod v regionu Severní Moravy a Slezska (zpracováno pro okresy BR, FM, NJ, KA, OP a OV), Ostrava, leden 2000 Zpracováno pro Agenturu pro regionální rozvoj Ostrava a MŽP ČR jako technický podklad pro zpracování žádostí o poskytnutí dotací EU z předstrukturálního fondu ISPA. PROJEKT EU PHARE. • Koncepce čištění odpadních vod a likvidace čistírenských kalů pro město Kravaře, pro potřeby programu ISPA, studie pro Agenturu pro regionální rozvoj Ostrava - prosinec 2001. • Koncepce čištění odpadních vod a likvidace čistírenských kalů pro město Hradec nad Moravicí, pro potřeby programu ISPA, studie pro Agenturu pro regionální rozvoj Ostrava - prosinec 2001. • Koncepce čištění odpadních vod a likvidace čistírenských kalů pro sdružení obcí v povodí Morávky, pro potřeby programu ISPA, studie pro sdružení obcí - leden 2002. • Návrh osnovy Koncepce ochrany povrchových vod v Moravsko-slezském kraji, pro ARR Ostrava - prosinec 2001 • Realizace čistírenského zařízení v areálu VOKD na Nákladní ul. v Ostravě - prosinec 2001. • Vodní hospodářství a odlučovače tuků Ekonoil PLT 100 pro Carrefour Praha, pro IPS Skanska a.s. - říjen 2001. • Provozování kanalizací a čistíren odpadních vod v regionu na základě koncese MZe ČR, provozování cca 20 ČOV. • ČOV 16 EO a lapol PLT 1 pro restauraci fy Darmas, Dětmarovice, 11/2001 • ČOV 35 EO pro řadové domy v Klimkovicích, st. firma Suchánek, Klimkovice, 12/2001 • ČOV 16 EO a 2 ORL KPOS 10 v areálu Silesia Kovošrot, Ostrava - Přívoz, pro fa Vrchovecký s.r.o., Háj ve Slezsku, 6/2001 • Deemulgační stanice Paskov - projektová dokumentace pro OKD a.s. - září 2000. • Kanalizace a ČOV v areálu OKD Šenov, pro zprávu majetku OKD a.s. - prosinec 2001. • Realizace chemické části ČOV uprchlický tábor Vyšní Lhoty, pro MV ČR - listopad 2000. • ČOV 35 EO a lapol PLT 1 při Charitním domově Sv. Mikuláše v Ludgeřovicích pro fa Gass - Eko, Hlučín, 10/2200 • ČOV 104 EO pro část obce Brodek u Prostějova, fa Hanslík s.r.o., 11/2000 • Zpracování technicko-ekonomické studie likvidace odpadních vod v obci Horní Suchá, únor 2000. Zpracováno pro OÚ Horní Suchá jako podklad pro žádost na fond ISPA.
• Projekce a výstavba čistírny odpadních vod v městě Zlaté Hory, okres Jeseník, Městský úřad Zlaté Hory, 1997. Čistírna odpadních vod technologie SBR reaktor byla postavena v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v obci Zlaté Hory pro 500 ekvivalent obyvatel. • Projekce a výstavba čistírny odpadních vod v obci Horní Lhota, okres Opava, Obecní úřad Horní Lhota, 1997. Čistírna odpadních vod technologie SBR reaktor byla postavena v obci Horní Lhota pro 700 ekvivalent obyvatel. • Projekce a výstavba čistírny odpadních vod v obci Bobrovníky, okres Opava, Městský úřad Hlučín, 1997. Čistírna odpadních vod technologie SBR reaktor byla postavena v obci Bobrovníky pro 800 ekvivalent obyvatel. • ČOV - Morávka - Lúčka, Rekreační středisko Morávka pro 20 EO, pro INGSTAV Opava a.s. • ČOV - Rekreační středisko - Trojanovice pro 30 EO, pro MCHZ Ostrava,1996
• ČOV 15 EO pro bytový dům č.p. 100, pro obec Velká Polom, 5/97 • ČOV 15 EO pro rodinné domy v obci Kaňovice, INGNOVA Ostrava, 10/97 • ČOV 20 EO pro Drůbežářství PROMT, provozovna Háj ve Slezsku, 4/98 • ČOV - Rekreační středisko Prostřední Bečva pro 30 EO • ČOV - MŠ Ondřejovice, pro 20 EO, pro Obec Ondřejovice • ČOV - RS Rokytnice, pro 30 EO • ČOV - Uzenářství Dolní Benešov pro 20 EO, pro Uzenářství MK Klemens • ČOV - pro bytový dům Vítkovice pro 20 EO, pro Rental Bohemia • Rekonstrukce ČOV RS Ondrášek pro 120 EO, pro VISTU Ostrava • Rekonstrukce ČOV Karviná pro 350 EO, pro VOKD Ostrava • Rekonstrukce ČOV, areál MS-UNIKOV pro 350 EO, pro MS-UNIKOV • ČOV SBR Polská škola, Hnojník pro 40 EO, pro Beskydskou stavební Třinec • ČOV pro areál FHB Trading, Suchdol nad Odrou pro 20 EO, pro FHB Trading • ČOV SBR - MŠ a bytovky Vyšní Lhoty pro 40 EO, pro Obec Vyšní Lhoty • ČOV SBR, areál NH Ostrava pro 30 EO, pro VS Invest Ostrava • Rekonstrukce ČOV okály Staříč pro 100 EO, pro OKD, a.s. Ostrava • PD ČOV pro supermarket Pronto Plus pro 150 EO, pro Pronto Plus Praha • ČOV Charita Bohumín pro 30 EO, pro fa J.Mrázek, HORM + syn • ČOV Bytovky Klimkovice pro 80 EO, pro Stavební firmu Suchánek v Klimkovicích • Rekonstrukce ČOV VOKD Ostrava pro 100 EO, pro VOKD Ostrava a.s. • ČOV SBR staveniště Morávka pro 75 EO, pro INGSTAV Opava a.s. • ČOV areál STASPO Ostrava pro 20 EO, pro STASPO Ostrava • ČOV SBR Bytovky Petřvald pro 40 EO, pro OKD, a.s. Ostrava • ČOV Hostinec Hošťálková pro 20 EO, pro firmu Stavospol • ČOV SBR Břidličná pro 112 EO, pro H+K Naturella Ostrava • ČOV SBR Velká Polom pro 75 EO, pro Obec Velká Polom • ČOV SBR Gabriela, Orlová pro 75 EO, pro VOKD Ostrava a.s. • ČOV pro MŠ Orlová pro 30 EO, pro VOKD Ostrava a.s. • ČOV Brodek u Prostějova pro 20 EO, pro Firmu Hanslík s.r.o. • PD ČOV + lapol pro 40 EO, pro Řeznictví Macura v Orlové Čistírny odpadních vod - domovní vyrobeno a instalováno 400 ks na území Severní Moravy a Slezska a Jižní Moravy Nádrže (žumpy, septiky, šachtice, lapoly, odlučovače ropných látek) vyrobeno a instalováno 500 ks na území Severní Moravy a Slezska a Jižní Moravy III. Problematika ochrany ovzduší, EIA, studie< • Projekt Slezsko, rozptylová studie klasických škodlivin a těžkých kovů ze zdrojů znečištění v regionu Severní Moravy a Slezska, MŽP ČR, 1996 (stav a výhled k 1999), PROJEKT PHARE. Vytvoření databáze zdrojů emisí a referenčních bodů, výpočet rozptylu emisí a tvorba imisních map pro 7 okresů Severní Moravy a Slezska a přihraničních oblastí Polské republiky. • Zatížení těžkými kovy obcí Raškovice a Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek, Okresní úřad Frýdek-Místek, MŽP ČR, 1998 Grantový úkol pro MŽP ČR, provedení cca 500 rozborů půdy,vzduchu a zeleniny. Stanovení plochy znečištěné kadmiem, který byl v posledních 30 letech emitován z průmyslového závodu na výrobu akumulátorů. Studie navrhuje způsob imobilizace těžkých kovů v půdě, resp. zamezení jejich přísunu do potravního řetězce. • Rozptylová emisní studie studie El. Dětmarovice, lokalita - obec Dětmarovice, okres Karviná, Elektrárna Dětmarovice, a.s., 1996. Na základě množství škodlivin (prach, SO2, NOx) emitovaných v letech 1991, 1992, 1993 ze zdroje znečištění (Elektrárna Dětmarovice) byl proveden propočet ekologického zatížení krajiny. Studie slouží pro jednání o finančních náhradách za škody na lesních porostech. • Rozptylová emisní studie Galeny Opava, lokalita - okresní město Opava, Galena Opava, a.s., 1995. Na základě množství škodlivin (prach, SO2, NOx) emitovaných v letech 1991, 1992 ze zdroje znečištění (Galena Opava) byl proveden propočet ekologického zatížení krajiny. Studie slouží pro jednání o finančních náhradách za škody na lesních porostech. • Program ochrany ovzduší okresu Frýdek-Místek, Okresní úřad Frýdek-Místek, 1994 + aktualizace, 1999. Vytvoření databáze malých, středních a velkých zdrojů emisí. Výpočet rozptylu emisí, zhotovení imisních map koncentrací škodlivin a vytvoření programu snížení emisí. Tento program je dokumentem pro zavádění zemního plynu jako náhrada za tuhá paliva ve znečištěných obcích okresu Frýdek-Místek. • Program ochrany ovzduší okresu Karviná, Okresní úřad Karviná, 1994. Vytvoření databáze malých, středních a velkých zdrojů emisí. Výpočet rozptylu emisí, zhotovení imisních map koncentrací škodlivin a vytvoření programu snížení emisí. Tento program je dokumentem pro zavádění zemního plynu jako náhrada za tuhá paliva ve znečištěných obcích okresu Karviná. • Program ochrany ovzduší okresu Opava, Okresní úřad Opava, 1993. Vytvoření databáze malých, středních a velkých zdrojů emisí. Výpočet rozptylu emisí,zhotovení imisních map koncentrací škodlivin a vytvoření programu snížení emisí. Tento program je dokumentem pro zavádění zemního plynu jako náhrada za tuhá paliva ve znečištěných obcích okresu Opava. • Program ochrany ovzduší okresu Přerov, Okresní úřad Přerov, 1996 + aktualizace, 1999. • Rozptylová emisní studie ŽD Bohumín, lokalita - město Bohumín, okres Karviná, ŽD Bohumín, a.s., 1996. • Vytvoření databáze malých, středních a velkých zdrojů emisí. Výpočet rozptylu emisí, zhotovení imisních map koncentrací škodlivin a vytvoření programu snížení emisí. Tento program je dokumentem pro zavádění zemního plynu jako náhrada za tuhá paliva ve znečištěných obcích okresu Přerov.
• Rozptylová studie emisí škodlivin (prach, SO2, Nox, těžké kovy) byla zpracována jako dokumentace EIA v rámci výstavby nového slévárenského závodu ŽD Bohumín. • Projekt C1 PHARE Regionální energetická studie ostravského regionu, pro MPO ČR, 1994. • Dokumentace EIA Dálnice D 47, část hluk a vibrace, 1996. • Posudky a dokumentace EIA (celkem 26), 1992 - 1997 • Stanovení pásem hygienické ochrany pro TŽ Třinec (1997), pro OHS FM. • Hluková studie Místecké ulice, (1997), pro HUTNÍ PROJEKT a.s. • Měření hluku, hlukové studie pro potřeby OHS Frýdek Místek, OHS Karviná a KHS Ostrava, (1993 - 1999), celkem 16 dokumentací IV. Problematika rekultivací a odpadového hospodářství • Rekultivace složiště popelovin Elektrárny Dětmarovice, a.s. v lokalitě Orlová, Okres Karviná, 1994 - 2004, dodavatel stavby. AGRO-EKO, s.r.o. odebírá z Elektrárny Dětmarovice popílek a provádí technickou a biologickou rekultivaci složiště popelovin v lokalitě Orlová. Jako surovina se také používají čistírenské kaly 15 000 t/rok a organický odpad 10 000 t/rok. Celková plocha rekultivace je 30 ha. Výsledkem biologické rekultivace jsou zasazené a rostoucí lesní dřeviny.
• Rekultivace skládky tuhého komunálního odpadu v městě Hlučín, okres Opava, Městský úřad Hlučín, 1994, projektant a dodavatel stavby. Terénní úpravy, geologický průzkum, drenáž půdy, čištění skládkových vod. Provádění biologické rekultivace, zasazení trávy a listnatých stromů na ploše 2,5 ha. • Likvidace staré ekologické zátěže, rekultivace skládky tuhého lkomunálního odpadu v obci Bobrovníky, okres Opava, Městský úřad Hlučín, 1994. Terénní úpravy, geologický průzkum, drenáž půdy, čištění skládkových vod. Provádění biologické rekultivace, zasazení trávy a listnatých stromů na ploše 1 ha. • Likvidace staré ekologické zátěže, rekultivace skládky tuhého komunálního odpadu v obci Šilheřovice, okres Opava, Obecní úřad Šilheřovice, 1994. Terénní úpravy, geologický průzkum, drenáž půdy, čištění skládkových vod. Provádění biologické rekultivace, zasazení trávy a listnatých stromů na ploše 2 ha. V. Parkové a sadové úpravy, projekty a realizace zahrad • Sadové a terénní úpravy v rámci staveb Kauflandu, 1997, 1998. • Rekonstrukce zeleně a obslužných chodníků v areálu ČHMÚ v Ostravě-Porubě, 1997, pro ČHMÚ. • Terénní úpravy a výsadba dřevin v lokalitě Orlová-Doubrava, 1997, pro Karvinskou alianci stavbařů, a.s. Horní Suchá. • Sečení a úklid pokosené trávy (letní údržba) a zimní údržba v obci Albrechtice u Českého Těšína, pro Obecní úřad Albrechtice, 1998 - 2000. • Terénní a sadové úpravy u RD, 1999, pro VAMOZ s.r.o. • Zpracování PD rekonstrukce parkových úprav v lokalitě Těrlicko, 1999, pro Obec Těrlicko. • Projekty a realizace parkových a zahradních úprav (cca 15 realizací) 1997-2001 V RÁMCI PRÁVĚ PROVÁDĚNÉ KOMPLETNÍ RENOVACE TĚCHTO INTERNETOVÝC STRÁNEK PROVEDEME VÝZNAMNOU AKTUALIZACI REFERENČNÍCH ZAKÁZEK Z LET 2004/2005

 Základní klasifikace   Oblast určení   Kategorie   Region 
Provozovatelé

Výrobci kompostů a fytopaliv

Kompostárny

Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování

Moravskoslezský kraj


 Kontaktní osoba   Funkce   Telefon   E-mail 
 RNDr. Miroslav Hůrka   vedoucí projektu zpracování biomasy   597325892   hurka@agro-eko.cz 
 RNDr. Václav Holuša   jednatel   597325894    

další informace
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku ARES
Nalezení subjektu v Obchodním rejstříku
Nalezení subjektu na mapě: Seznam.cz, Centrum.cz


Datum uveřejnění: 17.7.2006
Poslední změna: 2.7.2017
Počet shlédnutí: 5294