Burza fytoenergetiky

Poptávka na dodávky biomasy pro ŠKO-ENERGO na období 2018-2025

Dodávky biopaliv - biomasy pro teplárnu ŠKO-ENERGO, s.r.o. v areálu závodu ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav splňující technicko-obchodní zadání pro spalování biopaliv - biomasy ve ŠKO–ENERGO v období 01. 01. 2018 – 31. 12. 2025 v objemu maximálně 120 tis. tun.

Nabídka zboží

Prosíme Vás o Vaši pro nás nezávaznou a bezplatnou cenovou nabídku na základě všeobecných podmínek dle Občanského zákoníku na níže uvedené zboží nebo služby:

Dodávky biomasy v období 2018 – 2025

TECHNICKO-OBCHODNÍ ZADÁNÍ – předmět díla: Dodávky biopaliv - biomasy pro teplárnu ŠKO-ENERGO, s.r.o. v areálu závodu ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav splňující Technicko-obchodní zadání pro spalování biopaliv - biomasy ve ŠKO–ENERGO v období 01. 01. 2018 – 31. 12. 2025 v objemu maximálně 120 000 t/rok.

Výpis legislativních požadavků, které musí vybraný dodavatel splňovat a doložit:

 • Zákon 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.
 • Vyhláška 477/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zejména paragraf 6 odst. 1. o kopii dokumentů a záznamů v listinné podobě pro dodávky biopaliv a příloha 3 k uvedené vyhlášce 477/ 2012).
 • SZIF - kopie řádně vyplněné a podepsané Deklarace cíleně pěstované biomasy (formulář vydaný Státním zemědělským a intervenčním fondem).

Místo realizace díla: Vykládací zařízení teplárny ŠKO – ENERGO, s. r. o. v závodě ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi

Lhůta pro zaslání nabídky: 01. 05. 2017 15:00 hodin

Dotazy zodpoví:

Ing. Michael Mák ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic
T +420 326 8 14455 , F +420 326 8 14850 , M +420 734 516 006
E michael.mak@sko-energo.cz, www.sko-energo.cz

P o z o r ! Z důvodu zachování regulérnosti soutěže jsou průběžně došlé nabídky otevřeny v předem stanovený den všechny najednou a jsou zaknihovány. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste zaslali nabídku v uzavřené obálce a na obálce uvedli název obchodního případu, číslo poptávky a stanovený termín odevzdání nabídky. Na obálku dále napište zřetelně text: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“. Na pozdě došlé nabídky nemůžeme brát ohled a budou Vám neotevřené zaslány zpět!

Naše poptávka má tyto další podmínky:

 • Nabídka bude obsahovat Váš závazek, že všechny informace obsažené v poptávce a vyplývající z dalších jednání považujete za obchodní tajemství.
 • V nabídce uveďte klauzuli: „Nabízející prohlašuje, že se dokonale seznámil s podklady k výběrovému řízení na zhotovitele, je schopen smluvní výkony zvládnout včas, kompletně a bez závad v souladu s platnými normami.“.
 • Svou nabídkou budete vázáni minimálně 3 měsíce od data jejího předání do firmy ŠKO-ENERGO.
 • U všech nabídek je nutné předložit rekapitulaci, včetně součtového vyjádření ceny.
 • Cenu paliva je nutné uvést s ohledem na energii obsaženou v palivu při současném dodržení všech dalších kvalitativních parametrů paliva podle přílohy (Technicko-obchodní zadání pro spalování biopaliv - biomasy ve ŠKO – ENERGO. pdf) jako jednotkovou cenu vyjádřenou v Kč/GJ pro příslušnou kategorii biomasy dle Vyhlášky 477/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ceny budou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.
 • K nabídce přiložte výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci – DIČ včetně prohlášení, že Vaše společnost není ani nebyla zařazena mezi nespolehlivé plátce dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Požadované dokumenty musí být platné k datu podání nabídky, jejich platnost musí být na dokumentech potvrzena podpisem statutárního orgánu společnosti. Dále přiložte i případné reference.
 • Obchodní projednání technicky vyhovujících nabídek může být vedeno vícekolovým způsobem nebo může být poptávajícím rozhodnuto o vedení aukce.
 • Zadavatel/poptávající nebude uchazečům/nabízejícím hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

 Kontakty  Oblast určení  Kategorie  Region 


Spalování biomasy

Celá ČR


Datum uveřejnění: 10.4.2017
Poslední změna: 10.4.2017
Počet shlédnutí: 1220