Odborné články

Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů: Změny ještě nekončí

Změny zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, které byly tento podzim schváleny Parlamentem ČR, mění podmínky pro přiznání podpory. Nejvýrazněji se potom mění podmínky podpory pro solární elektrárny.

Obr. : ilustrační foto - OZE

První změna byla přijata 21. dubna tohoto roku. Odstranila problematickou hranici pro meziroční regulaci stanovené ceny. Touto změnou se zaručilo narovnání výkupních cen na rok 2011. Další změna přišla na podzim toho roku. Navržená změna zabezpečí podporu pouze FVE umístěným na střechách a obvodových pláštích budov do výkonu 30 kW. Zároveň se přiznání dotace podmiňuje připojením do elektrizační soustavy. Pro zařízení, která pracují v ostrovním režimu, je stanovené přechodné období po celý rok 2011 na připojení do elektrizační soustavy. Poslední změna se týká výpočtu a dopadu podpory do regulované ceny elektřiny.

Nový zákon – nové podmínky

Paralelně s výše zmíněnými změnami byl během roku 2010 vypracován návrh nového zákona o podporovaných zdrojích, který by měl současný zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů nahradit. Pro vypracování nového zákona bylo několik důvodů. Jedním z nich je snaha sjednotit režimy provozní podpory pod jeden zákon, a to tak, aby byla situace pro čtenáře zákona přehlednější. Nově se tedy v jednom zákoně sdružuje podpora výroby elektřiny z OZE, investiční podpora vysokoúčinné kombinované výroby energie a podpora energetického využívaní odpadů.

Společným ustanovením pro získání provozní podpory je povinnost mít připojené zařízení, ať přímo, nebo nepřímo, do elektrizační soustavy ČR. To může být realizováno připojením do distribuční sítě, přenosové sítě a nebo prostřednictvím podnikových distribučních soustav. Zařízení, která nebudou do elektrizační soustavy připojená, nebudou mít dále nárok na podporu. Protože je tato podmínka v již platném zákoně, nebude se na zmíněná zařízení vztahovat žádná přechodná lhůta pro připojení.

Další novou podmínkou pro získání provozní dotace je splnění minimální účinnosti přeměny energie. Účinnosti budou stanoveny ve vyhlášce, která bude zvlášť zpracována k tomuto zákonu. S účinnostmi souvisí i ukončení podpory výroby elektrické energie v kondenzačních zdrojích. Těchto zdrojů se ale týká přechodné ustanovení, které účinnost bodu odkládá do konce roku 2015. Podpora výroby elektřiny společně z obnovitelného a neobnovitelného zdroje – v případě že se nepůjde o vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla – nebude po tomto datu vyplácená.

V souvislosti se změnou systému proplácení podpory za výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů se mění systém zelených bonusů a výkupních cen. Podle stávajícího zákona má provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy právo na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tyto náklady jsou hrazeny v ceně za přenos elektřiny, nebo v ceně za distribuci elektřiny a z dotací pocházející z prostředků státního rozpočtu. Poměr jednotlivých složek stanoví každoročně Vláda ČR svým nařízením.

Zelený bonus bude poskytován v ročním, měsíčním nebo hodinovém režimu. Zelený bonus bude povinen hradit výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů operátor trhu. Podporu v režimu ročního zeleného bonusu nebo měsíčního zeleného bonusu si nemůže zvolit výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, jehož výrobna elektřiny má instalovaný výkon vyšší než 100 kW nebo využívá k výrobě elektřiny energii větru. Podpora formou zeleného bonusu pro elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s instalovaným výkonem výrobny elektřiny nad 5 MW a druhotných zdrojů se bude poskytovat pouze v režimu ročního zeleného bonusu. U jmenovaných zařízení do výkonu 5 MW včetně bude podpora poskytována v režimu ročního zeleného bonusu nebo měsíčního zeleného bonusu. Nově se bude povinný výkup realizovat prostřednictvím povinně vykupujícího.

Do výběru povinně vykupujícího je povinně vykupujícím dodavatel poslední instance podle energetického zákona. Povinně vykupující bude povinen vykupovat elektřinu z OZE a bude hradit výrobci za elektřinu hodinovou cenu. Součástí této povinnosti je i převzetí odpovědnosti za odchylku. Vyúčtování povinně vykoupené elektřiny bude probíhat na základě naměřených hodnot na předávacím místě výrobny elektřiny a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a na základě hodnot evidovaných operátorem trhu.

Operátor trhu bude povinen hradit výrobci elektřiny z OZE rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou. Tato částka může nabývat hodnoty od nuly do výše výkupní ceny. Změna systému byla vynucena skutečností, že objem vyrobené elektřiny z OZE se každoročně navyšuje a v určitých chvílích překračuje výši ztrát v příslušné distribuční soustavě. Právě do této hodnoty mohla být vykazována vykoupená elektřina z OZE.

Akční plán

V neposlední řadě zavádí návrh nového zákona povinnost vypracovat a pravidelně aktualizovat Národní akční plán pro obnovitelné zdroje. Tento akční plán pro obnovitelné zdroje byl již zpracovaný podle rozhodnutí Evropské komise č. 2009/548/ ES. Plán obsahuje opatření a způsob dosažení závazných cílů podílů energie z obnovitelných zdrojů, průběžných dílčích cílů podílu energie z obnovitelných zdrojů a předpokládané hodnoty vyrobené energie a instalovaných výkonů pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů.

Tento plán bude pravidelně vyhodnocovaný a aktualizovaný podle situace ve výrobě energie z OZE. Navržené hodnoty lze v budoucnu podle situace měnit. Základním pravidlem bude cena technologie, potažmo vyrobené energie ve vztahu k potenciálu a k cenovému vývoji pro danou technologii. Jako příklad lze uvést výrobu elektřiny ze slunce. V současnosti se počítá jen s malým každoročním přírůstkem na úrovni 4,5 MWp nově instalovaného výkonu v daný rok. Jestliže se cena této technologie bude dále snižovat a společně s ostatními náklady na provoz elektrizační soustavy a její vynucený rozvoj dosáhne úrovně jiného zdroje z OZE, bude přidělené pásmo pro výstavbu nových zařízení uvolněno na úkor cenově méně efektivnějšího zdroje. Akční plán tedy bude sloužit jako dokument, který informuje o záměrech států v podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů.

V následujících letech nás čeká řada změn v systému současné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů. Všechny navrhované změny budou vyžadovat změnu chování výrobců energie z obnovitelných zdrojů. Zároveň tato změna zabezpečí lepší a efektivnější nakládání s vyrobenou elektřinou z obnovitelných zdrojů, efektivnější nakládání s podporou výrobě této energie a jasný výhled na budoucí rozvoj tohoto odvětví energetiky.

Tento článek byl publikován v rámci spolupráce s magazínem PRO-ENERGY.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Ekonomické nástroje podpory využívání obnovitelných zdrojů
Zelená podpoře tepla pro zdroje na biomasu a bioplyn zajistí nižší náklady spotřebitelů
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
Peletáři, neplaťte za neplatné vynálezy
Kritéria udržitelné produkce biopaliv
Ministerstvo zemědělství otevírá po více než dvou letech opakovaných výzev odborníků a ignorace usnesení vlády dotace na zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 10.1.2011
Poslední změna: 10.1.2011
Počet shlédnutí: 6541

Citace tohoto článku:
GEBAUER, Pavel: Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů: Změny ještě nekončí. Biom.cz [online]. 2011-01-10 [cit. 2024-05-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zakon-o-podpore-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju-zmeny-jeste-nekonci>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto