Odborné články

Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství přináší dobré výsledky

Rozsáhlý vzdělávací program pro představitele měst a obcí, zvýšení jejich odborné kvalifikace včetně získání praktických zkušeností s komunikací s veřejností, informační kampaně v ulicích měst a obcí, oslovení tisíců obyvatel, příprava a realizace programů na optimalizaci systémů nakládání s odpady…

To jsou některé z výsledků právě končícího projektu „Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství“ (zkrácená verze plného názvu projektu). Jeho cílem bylo podpořit rozvoj odpadového hospodářství v zapojených obcích v Plzeňském a Jihočeském kraji s důrazem na předcházení vzniku a na třídění odpadů. Do projektu bylo zapojeno celkem 17 partnerů a nositelem a hlavním řešitelem projektu byla organizace CZ Biom – České sdružení pro biomasu. Ta jako jednu z hlavních cest pro udržitelný rozvoj odpadového hospodářství spatřuje v aktivním vzdělávání a spolupráci. Na řízení projektu se podílely také společnost Ing. Pavel Novák a Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Do projektu byli zapojeni rovněž následující partneři:

 • v Plzeňském kraji obce Bezdružice, Černošín, Kladruby, Horšovský Týn, Hradec, Přeštice, Dobřany, Zruč – Senec, Rokycany, Spálené Poříčí, Blovice, Švihov, Horažďovice
 • v Jihočeském kraji obce Hartmanice a Mladá Vožice
 • partnerem projektu byla také organizace Pro-Odpad, o.s., se sídlem v Týně nad Vltavou

Projekt byl realizován od září 2006 do srpna 2008. Náklady v celkové výši 11 mil. Kč byly hrazeny v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí ČR. Po celou dobu byly provozovány také regionální kanceláře CZ Biom ve Spáleném Poříčí a v Týně nad Vltavou.

Vzdělávání a spolupráce na školeních …

Teoretickou část projektu tvořil rozsáhlý vzdělávací program, který získal akreditaci od Ministerstva školství ČR. Základem byly čtyři bloky školení uskutečněné průběžně v období leden 2007 až leden 2008.

Každý z nich probíhal celý pracovní týden a věnoval se konkrétnímu tématu odpadového hospodářství:

 1. blok školení: techniky prevence a shromažďování odpadů v obcích (leden 2007)
 2. blok školení: plánování a ekonomika odpadového hospodářství v obcích (duben 2007)
 3. blok školení: postupy zajišťování spolupráce veřejnosti na cílech OH obce (červen 2007)
 4. blok školení: nástroje pro efektivní práci při řízení projektů (leden 2008)

Proškoleno bylo vždy více než 30 osob, zejména šlo o zaměstnance partnerských obcí a asistenty projektu (foto č. 1 - 3).

Obr. 1: Zaměstnanci partnerských obcí a asistenti projektu
Obr. 2: Zaměstnanci partnerských obcí a asistenti projektu
Obr. 3: Zaměstnanci partnerských obcí a asistenti projektu
Program školení poskytl komplexní přehled o aktuálním stavu a vývoji odpadového hospodářství v komunální sféře. Umožnil také konfrontovat teorii s realitou během řady exkurzí na zařízení určená k odstraňování nebo k využití odpadů (foto č. 4). Součástí školení byly i tematické odborné práce, které byly pro účastníky školení průpravou na praktickou část projektu. Komplexní zázemí pro realizaci školení poskytoval Hotel Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí, který se stal pro účastníky školení druhým domovem.

Obr. 4: Konfrontace teorie s realitou

Důležitým výstupem projektu bylo zvýšení odborné kvalifikace účastníků školení. Úspěšným složením závěrečných zkoušek získalo 33 účastníků Osvědčení „Pracovník v odpadovém hospodářství“ (foto č. 5).

Obr. 5: Získávání osvědčení „Pracovník v odpadovém hospodářství“

...a v ulicích měst a obcí

Praktickou část projektu představovaly informační kampaně, které svou náročností důsledně prověřily schopnosti celého týmu projektu. Občané v patnácti obcích zapojených do projektu měli od srpna do října 2007 příležitost setkat se v ulicích s pracovními týmy, které jim radily, jak správně nakládat s odpady (foto č. 6 - 8). Týmy byly sestaveny ze školených účastníků projektu, tedy také z řad zástupců obcí. Nosnou páteří infokampaní se staly informační stánky umístěné v hlavních částech obcí.

Obr. 6: Setkání v ulicích s pracovními týmy

Pro každou partnerskou obec byly připraveny celkem tři dílčí informační kampaně, které se tematicky zaměřily na:

 1. zpětný odběr použitých zařízení (srpen)
 2. nakládání s bioodpady (září)
 3. tříděný sběr: papír, plasty, sklo (říjen)
Obr. 7: Setkání v ulicích s pracovními týmy

Kromě informačních stánků byly součástí infokampaní další aktivity, např. dotazníkové průzkumy u veřejnosti, letáky pro občany zaměřené na jednotlivá témata, program pro školy, vč. her a odměn, soutěž pro dospělé se slosováním o ceny a praktické ukázky k jednotlivým tématům. Infostánky byly v ulicích obcí celkem 85 dní, během kterých je navštívilo 5 300 obyvatel.

Obr. 8: Setkání v ulicích s pracovními týmy

Projekt končí, ale enviprogramy pokračují

V závěrečné fázi projektu zpracovali účastníci školení tzv. environmentální programy. V nich si naplánovali prioritní aktivity týkající se další práce s veřejností a optimalizace systému nakládání s odpady v jednotlivých obcích a městech, které zastupují. Realizace těchto programů se předpokládá v letech 2008 a 2009 a navážou tak na projekt i po jeho ukončení.

Příprava programů probíhala natolik úspěšně, že již na konci února 2008 podalo osm partnerských obcí na příslušný kraj žádost o dotaci na jejich realizaci. Většina z podaných žádostí byla alespoň částečně finančně podpořena a některé obce, např. Švihov, Horažďovice, Dobřany, Horšovský Týn, Spálené Poříčí a Mladá Vožice, již programy začaly uskutečňovat v praxi.

Programy obsahují aktivity zejména na:

 • zvýšení informovanosti veřejnosti o stavu odpadového hospodářství
 • zvýšení počtu obyvatel zapojených do třídění
 • spolupráci se školami a aktivity pro děti
 • pilotní projekty třídění bioodpadů
 • pilotní projekty komunitního kompostování
 • optimalizaci systému zpětného odběru

Výsledky projektu ukazují, že vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství může přinést řadu konkrétních a přínosných aktivit. To vše by ale nebylo možné bez vzájemné spolupráce a úsilí celého projektového týmu, kterému tímto patří poděkování.

Ondřej Bačík, hlavní manažer projektu

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pilotní projekt ve Švihově potvrdil úspěšnost komunitního kompostování
Nizozemský program - více energie z odpadů
Informační kampaně radí občanům proč a jak třídit bioodpady

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 2.7.2008
Poslední změna: 2.7.2008
Počet shlédnutí: 4787

Citace tohoto článku:
BAČÍK, Ondřej: Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství přináší dobré výsledky. Biom.cz [online]. 2008-07-02 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vzdelavani-a-spoluprace-v-odpadovem-hospodarstvi-prinasi-dobre-vysledky>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto