Odborné články

Výtěžnost bioplynu z jednotlivých materiálů

Shrnutí

Produkce bioplynu z jednotlivých druhů vstupů do BPS se výrazně liší, jak názorně dokládá graf č. 2. Uvedené hodnoty vyjadřují teoretickou výtěžnost. Reálné hodnoty záleží na kvalitě vstupu a použité technologii. Výtěžnost bioplynu není závislá pouze na vlastnostech vstupního materiálu (substrátu), ale musí být vždy vyhodnocena podle konkrétních podmínek (např. způsob provozu zařízení, teplota, doba zdržení). Z tohoto důvodu dochází částečně i u stejných substrátů ke značným rozptylům hodnot ve výtěžnosti bioplynu.

Graf 1: Proporční složení kejdy, kukuřičné siláže a kukuřičného škotu v původní hmotě.

Na čem produkce bioplynu závisí?

Při zajišťování surovin je třeba zvážit, jaké vlastnosti se nejvíce podílí na produkci bioplynu. V prvé řadě je to množství sušiny materiálu. Měrná produkce bioplynu se často udává právě na sušinu, nebo je vztažena k určité průměrné sušině. Především u exkrementů a odpadů nelze spoléhat na tabulkové hodnoty v původní hmotě, ale je třeba zjistit obsah sušiny konkrétního materiálu, např. obsah sušiny kejdy může v závislosti na použité technologii a míry dodržování technologické kázně kolísat mezi 8 – 3 %, což může znamenat násobný rozdíl produkce bioplynu na jednotku hmotnosti v původní hmotě.

Dalším důležitým parametrem kvality surovin je tzv. organická sušina, neboli obsah spalitelných látek. Právě organická hmota (sušina) je mikroorganismy zpracována za vzniku bioplynu.

Odhad produkce bioplynu

Již studie proveditelnosti by měla obsahovat přehled potenciálního vývinu bioplynu na základě známých surovin dosažitelných pro zpracování v BPS. Pro získání přesných odhadů produkce bioplynu z konkrétního materiálu je možné provést také zkoušky výtěžnosti v některé ze zkušebních laboratoří.

Přiložený graf č. 2 ukazuje hodnoty teoretické výtěžnosti u jednotlivých surovin. Výtěžnost bioplynu významně závisí jednak na vlastnostech a kvalitě vstupního materiálu, a jednak musí být vždy vyhodnocena podle konkrétních podmínek (např. způsob provozu zařízení, teplota, doba zdržení). Z tohoto důvodu dochází i u stejných substrátů ke značným rozptylům hodnot ve výtěžnosti bioplynu.

Optimální složení surovinové směsi

Fermentor, ve kterém probíhá samotný proces anaerobní digesce, je možné přirovnat k žaludku, ve kterém jsou za pomoci několika druhů kultur mikroorganismů vstupní materiály postupně zpracovány až na výslednou produkci bioplynu. Jedná se tedy o živý proces, který dovede být citlivý na kvalitu a na změnu optimálních podmínek (zejména konstantní teplota a pH). Chybná „výživa“ a nevhodné podmínky proto mohou vést k redukci výnosu bioplynu, popř. až k zastavení fermentačních procesů.

Graf 2: Teoretická výtěžnost surovin

Na rozdíl od produkčních kategorií hospodářských zvířat potřebuje BPS více energetických materiálů než bílkovin. Materiály s větším množstvím bílkovin či jiné složky s vyšším obsahem dusíku mohou v reaktoru působit negativně na aktivitu anaerobních společenstev, takže je snížena produkce bioplynu. Toto nebezpečí hrozí např. u nevhodného dávkování drůbežích podestýlek, jatečních odpadů, masokostní moučky apod. Materiály jako kukuřice, hnůj či kejda mají naopak vhodnou koncentraci dusíku, takže tento problém je zde omezen.

Pro optimální chod je nutné držet co nejvíce jednotné složení vstupních surovin a přechody mezi jinými materiály dělat pouze pozvolna a v řádu měsíců. U různých technologií je míra flexibility samozřejmě rozdílná.

Zdroj: Desatero bioplynových stanic, CZ Biom, 2007, aktualizováno

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Motivací bylo zpracovat odpady
Bioplyn láká zajímavé investice a rozvíjí venkov

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 15.9.2015
Poslední změna: 12.9.2018
Počet shlédnutí: 12300

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Výtěžnost bioplynu z jednotlivých materiálů. Biom.cz [online]. 2015-09-15 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyteznost-bioplynu-z-jednotlivych-materialu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
20 Apr 2015 00:01 Host
- Datum zveřejnění
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto