Odborné články

Stanovisko k návrhu na uzákonění nového druhu pozemku - technické produkční půdy

Zavedení nové kategorie "technické produkční půdy", na které by byla pěstována pouze technická a energeticky využitelná fytomasa, nevstupující do potravinového řetězce by mělo celou řadu významných aspektů národohospodářských a ekologických. Dnes je zcela jasné, že rozvoj využití technické a energetické biomasy bude v ČR neustále stoupat podle implementovaných dokumentů EU, což je především "Bílá kniha obnovitelných energií" (COM/97/599) a podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů. O pozitivních aspektech ekologických a ekonomických se dostatečně zmiňuje autor návrhu. Podle požadavků EU vyplývá zcela nový pozitivní aspekt návrhu, možnost dlouhodobé sekvestrace uhlíku přímo v půdním prostředí v zájmu omezení produkce skleníkových plynů.

Návrh na uzákonění technické produkční půdy v současné době nenachází potřebnou oporu ve stávajících legislativách zemědělského půdního fondu, ochrany přírody, legislativně hnojiv, ani v legislativě odpadů. Tento návrh bude toto řešit i s ohledem na ochranu spodních a povrchových vod včetně připravované legislativy o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany.

Současná legislativní omezení využívání půd k pěstování technických a energetických rostlin jsou stejně přísné jako pro pěstování potravinářských plodin, což omezuje využívání čistírenských kalů, z nich připravovaných kompostů a dalších hnojivých odpadů. Vyčlenění vhodné půdy pro tyto účely by se v odpadovém hospodářství projevilo vyšším využíváním těchto hmot a v omezení skládkování těchto odpadů.

Uzákonění nového způsobu hospodaření na technických produkčních půdách je třeba podle mého názoru podporovat a provést příslušné kroky k realizaci.

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.
předseda CZ BIOM

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Výtah ze zápisu z porady stálé skupiny "Obnovitelné zdroje energie" poradního výboru "Nepotravinářské a textilní plodiny"
Evropské trendy v bioenergetice
Stanovisko CZ Biom k programu podpory kapalných biopaliv
Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 17.5.2003
Poslední změna: 14.5.2003
Počet shlédnutí: 5969

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Stanovisko k návrhu na uzákonění nového druhu pozemku - technické produkční půdy. Biom.cz [online]. 2003-05-17 [cit. 2024-06-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/stanovisko-k-navrhu-na-uzakoneni-noveho-druhu-pozemku-technicke-produkcni-pudy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto