Odborné články

Slovo předsedy

S časovým odstupem od tištěné verze časopisu Biom, který je rozesílán členům CZ Biomu, začínáme na Biom.cz uveřejňovat výběr článků z tohoto periodika. Kolekci článků předchází úvodník předsedy CZ Biomu. (redakce Biom.cz)

Vážení příznivci udržitelného využívání biomasy,

dovoluji si Vás pozdravit s pozdním podzimem roku, který nám přinesl mnoho změn – doufejme, že k lepšímu – a také mnoho nových výzev a podnětů pro další práci. Do rukou se vám dostává poslední číslo našeho zpravodaje v tomto roce, čímž výjimečně nebude dodržena tradice vydání jednoho čísla zpravodaje pro každé roční období. V uplynulém roce však došlo k významným událostem a dovoluji si vyjádřit přesvědčení, že změny, které proběhly, nám pomohou dále společnými silami vytvářet a zlepšovat tandem internetového informačního portálu Biom.cz a tištěného zpravodaje Biom coby kvalitní informační základny pro všechny zájemce o celé spektrum informací o biomase a o jejím využívání. Zpravodaj bude nadále vycházet čtyřikrát za rok, a jak jste jistě zaznamenali, v pozměněné formě.

V tomto vydání Zpravodaje se kromě souhrnu významných událostí a činnosti CZ Biomu v letošním roce dozvíte, co pro vás chystáme na rok příští, dozvíte se více například o vývoji legislativy, na níž se i CZ Biom měrou významnou podílel nebo o pokračujícím projektu ověřování energetických plodin.

Biomasa a její energetické využití je nyní jednou z priorit dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů na evropském kontinentu. Akční program pro biomasu vytvářený na půdě Evropské komise na základě podkladů ze všech členských zemí je základem dalšího rozhodování, kterými směry napřít úsilí. Tato priorita velmi významně zasahuje také do přípravy sedmého rámcového programu a lze očekávat, že prostředků na výzkum v této oblasti bude dostatek. Otázkou je, nakolik efektivně je budeme umět uplatnit. Oblasti, které se jeví z hlediska výzkumu velmi důležité a vhodné jsou například ověřování stávajících plodin pro energetické účely a to nejen pro spalování, ale také pro zplynování a produkci bioplynu, technologická vylepšení a nové technologie pro zplynování biomasy, pro anaerobní digesci, vývoj malých turbín pro lokální energetiku atd. K pozitivnímu vývoji by mělo přispět i nové výzkumné centrum pro biomasu, které vzniká ve spolupráci několika vysokých škol a výzkumných ústavů napříč celou republikou.

CZ Biom se za pomoci všech svých členů bude nadále snažit posilovat svou roli stabilního a objektivního sdružení v prostředí turbulentního vývoje na trhu s biomasou a technologií pro její využívání. Nadchází rok, kdy vznikne (a již vzniká) mnoho nových projektů na využívání biomasy a bioplynu. Většina z nich zřejmě s rozmyslem a vědomím nutnosti kvalitní přípravy, ale jsou již náznaky, že v některých případech se s ohledem na ekonomiku budou investoři a provozovatelé snažit uspořit i na klíčových investičních celcích, což se může projevit velmi negativně později v provozu. To se týká zejména bioplynových stanic, u nichž je ekonomika silně závislá na stabilitě roční výroby elektřiny a každý výpadek produkce díky nezvládnutému procesu fermentace znamená významný posun v návratnosti celé investice. Na trhu není pravděpodobně dostatek projektantů a firem, které by měly větší zkušenosti s malými energetickými projekty. Budeme tedy rádi pomáhat propagovat projekty, které se povedou a pomáhat šířit informace, zkušenosti, nápady a příklady dobré praxe tak, aby se v nadcházejících pěti letech podařilo naplnit alespoň část z předpokládané výroby energie z OZE.

Často se také ozývají hlasy, že cílená podpora obnovitelné elektřiny je špatná, že mnohem více by se měly podpořit úspory energie. Chtělo by se říci „svatá pravda“, ale těžko tuto situaci může někdo vyčítat nám, kteří se snažíme prosazovat udržitelné využívání zdrojů. To je úkol politiků a potažmo úplně všech, ale sami si můžeme odpovědět, proč doposud byla a stále je podporována výstavba nových zdrojů namísto vyšší míry úspor. Je to zkrátka mnohem jednodušší. Z toho důvodu je možná lépe, že v zákoně nebyla zakotvena podpora tepla z obnovitelných zdrojů, neboť by to stávající situaci možná příliš nepomohlo. Pro mnohé je toto jistě kacířská myšlenka, neboť po éře přímotopů a plynofikace mohly být podpořeny i domovní kotle na biomasu. Také mnoho systémů CZT využívajících biomasu může být ohroženo jejími vyššími cenami v blízké budoucnosti. Praktické zvládnutí podpory tepla by však za dané situace bylo obtížné. Pro tuto chvíli bude důležité, aby vznikaly projekty a koncepce, kde bude od počátku jasné, jaké jsou synergie úspor a zajištění dodávek energie, neboť není přípustné, aby byly například blokovány projekty úspor energie z důvodu ziskovosti projektů zásobování energií. Biomasa je a bude vzácný zdroj a je třeba s ní také tak nakládat.

Je-li správný předpoklad, že za deset patnáct let budou na místech dnes vyrůstajících „minielektráren“ na biomasu vznikat biorafinérie, v nichž kromě elektřiny budou vyráběny průmyslové a chemické suroviny, kapalná a plynná biopaliva, pak je to dnes cesta správným směrem a neměli bychom bránit ani projektům, kde je v současnosti obtížné uplatnit větší množství tepelné energie.

Doufejme, že pro letošní zimu budou mít dostatek biomasy všichni, kteří se rozhodli pro změnu vytápění a že stále více zodpovědných činitelů začíná přemýšlet o tom, jak efektivně skloubit potřeby hospodárného nakládání s energií a zásobování energií tak, aby byl výsledný efekt co nejlepší a biomasa byla vždy využívána tím nejlepším možným způsobem.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Slovo předsedy (pro časopis BIOM 1/2006)
Slovo předsedy - úvodník pro tištěný BIOM
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Úvodník pro tištěný BIOM
Slovo předsedy

Předchozí / následující díl(y):

Ověřování energetických rostlin v provozních podmínkách
Dánské regionální bioplynové stanice

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 18.1.2006
Poslední změna: 27.9.2008
Počet shlédnutí: 12522

Citace tohoto článku:
ŠAFAŘÍK, Miroslav: Slovo předsedy. Biom.cz [online]. 2006-01-18 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slovo-predsedy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto