Odborné články

Problémy brzdící rozvoj energetického využívání fytomasy

Cílem "Státního programu nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných energetických zdrojů" je zvýšení podílu obnovitelných energií z celkové energetické spotřeby ze současných cca 2,5% na 3 - 6% do roku 2010 a 4 - 8% do r. 2020. Chvályhodný přístup státu vyplývá z přibližování ČR k EU, která stojí zásadně za rozvojem energií z obnovitelných zdrojů (12% z celkové energetické spotřeby).

Zarážejícím faktem je, že při probíhající novelizaci zák. č. 458 z 28.11.2000 (energetický zákon) podává návrh ČEZ, a.s. s výrazným podílem státu návrh na zrušení § 25 odst. 12 s původním textem "Provozovatel distribuční soustavy je povinen, pokud je to technicky možné, vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů .....". Schizofrenní přístup státu (respektive vlády a parlamentu) vyplývá, že na jedné straně zástupci státu ve správní radě a.s. ČEZ souhlasí s nepřátelskými akty proti obnovitelným energiím a na druhé straně stát vydává dokumenty na podporu rozvoji těchto energií.

V poslední době jsou na stránkách odborného, ale též i popularizujícího tisku vydávány články a odborná sdělení, které údajně odhalují nedostatky obnovitelných energií, kde řešením je úplný návrat k jaderné energii a k energii z fosilních zdrojů. Z těchto sdělení vyplývá, že vítr v ČR nefouká tak, jak se původně předpokládalo, slunce je výkonné v nevhodných ročních obdobích a spalováním biomasy a to zejména z energetických bylin vznikají emise, které jsou pro zdraví lidí nebezpečnější než kyanid draselný (cyankáli).

Nejvíce energetické využití biomasy poškodily odborná sdělení autorů z ústavu energetiky VŠCHT v Praze pod názvem "Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany při spalování biomasy" (Pozn. red.: na BIOM on line byl uveřejněn pod názvem: Emise při spalování biomasy). Na základě čtyř měření a to na kotlíku pro rodinné domky V 25 (Verner, a.s.), krbových kamen Peletop, kotelna Verner, a.s. Step Trutnov, a.s., v Dešné okr. Jindřichův Hradec a kotelna Tractant Fabri ve Svratce, pracovníci VŠCHT zveřejňují zjištěné emise TCDD a TCDF na úrovni 3,7 - 7,1 ng TEQ/m3 spalin (TEQ = toxický ekvivalent odpovídající toxicitě kongeneru 2,3,78 - TCDD) a komentují nebezpečnost těchto emisí lidskému zdraví srovnáním s limitem emisí TCDD (TCPF) pro spalovny komunálního odpadu v některých státech EU, který je 0,1 ng TEQ/m3.

Opakované publikování tohoto sdělení působí jako poplašná zpráva mezi obyvatelstvem a jsem v této kauze zahrnován dnes již stovkami telefonních hovorů hlavně provozovatelů kotlíku V 25, jejich sousedů, lidí žijících v okolí kotelen na biomasu, kteří chtějí potvrdit nebo vyvrátit příslušné sdělení o nebezpečnosti spalování biomasy.

Starosta města Zlaté Hory v okrese Jeseník mi poskytl důkazy, že sdělení pracovníků VŠCHT je šířeno v místech, kde mají být vybudovány kotelny na biomasu, zejména tam, kde jsou zájmy plynárenských společností. V případě záměru výtopny ve Zlatých Horách byl tento dokument šířen nejen mezi obyvatelstvem, ale i účastníky stavebního řízení. Došlo k tomu, že výstavba nebyla odsouhlasena a OHES Šumperk požaduje studii o nezávadnosti emisí při spalování biomasy. Přijít o další kotelny na biomasu je velká ztráta vynaložené iniciativy lidí při přípravě projektu a zabezpečování investičních prostředků, což je špatné pro další rozvoj fytoenergetiky.

Považuji za důležité spalování biomasy rehabilitovat a argumenty v příslušném sdělení vyvrátit a žádám spolupráci členů CZ BIOMu, kteří mi mohou poskytnout odbornou pomoc. Rovněž starostům obcí, kde se prováděla měření, by nemělo být lhostejné, jak měření v jejich obcích byla interpretována s ohledem na poškozování zdraví lidí a bylo by velmi zajímavé získat informace od svědků vlastního měření. Rovněž výrobce zařízení a provozovatele zařízení žádám o poskytnutí informací, zda v době měření byl provoz zařízení s ohledem na měření v souladu s provozními předpisy zařízení. Dále jsem požádal prostřednictvím AEBIOM (p. Jossart) o pomoc specialistů EU při eliminaci důsledků šíření příslušné poplašné zprávy.

Zatím bylo zajištěno, že výzkum na VŠCHT byl součástí úkolu VaV MŽP, který je zaměřen na energetické využití biomasy. V současné době zjišťujeme kompetenci subjektů k prováděným měřením a PCDD (PCDF) a zjišťujeme další odborné informace, které předáme k závěrečné oponentuře příslušného projektu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Spalování biomasy s ohledem na životní prostředí a zdraví lidí
Využití biomasy pro energii
Spalování biomasy a tvorba PCDD/F
Biomasa - energie minulosti, současnosti i budoucnosti
Liberalizace energetického zákona a rozvoj obnovitelných energií
Jsme pevně přesvědčeni, že spalování biomasy neohrožuje zdraví lidí dioxiny (PCDD/F)
Ekologická hlediska spalování biomasy

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 8.8.2002
Poslední změna: 4.8.2002
Počet shlédnutí: 10137

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Problémy brzdící rozvoj energetického využívání fytomasy. Biom.cz [online]. 2002-08-08 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/problemy-brzdici-rozvoj-energetickeho-vyuzivani-fytomasy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
04 Aug 2002 18:44 Antonn Slejka
- Způsob reakce
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto