Odborné články

Pěstovaná biomasa – od slov ke konkrétnímu činu

Domnívám se, že naše státní orgány dosud nevytvořily pro zemědělce to správné podnikatelské prostředí k masovějšímu rozvoji místní agroenergetiky. Nastavenými podmínkami pro energetické využívání biomasy spíše pomáhají velkým energetickým monopolům k dosahování ještě vyšších zisků, často právě na úkor malých subdodavatelů biomasy. I když v současném systému existuje určitý prostor pro zemědělce k produkování biomasy ve velkém, přesto jsem přesvědčen, že dříve nebo později tito energozemědělci jako prvovýrobci zcela závislí na prodeji své produkce mnohonásobně silnějším monopolistickým energetickým korporacím, budou ve stejně nevýhodném postavení, jako jsou dnes při produkci a odbytu potravinářských komodit. Je bohužel dlouhodobým smutným faktem, že zemědělci, kteří v celém produkčně-odbytovém potravinářském řetězci mají nejvyšší výrobní náklady a zároveň nesou nejvyšší míru výrobního rizika, se na celkových ziscích z tohoto oboru podílejí naprosto minimálním podílem. Existuje velká pravděpodobnost hraničící s jistotou, že za současných podmínek praktikovaných ve využívání biomasy pro výrobu bude „energetický zemědělec“ opět tím, kdo bude nést nejvyšší náklady a rizika výroby biomasy, ale přitom se na ziscích z odbytu finálního produktu – biopaliva nebo energie –bude zase podílet minimálně.

Jsem přesvědčen o tom, že systémovým řešením základního problému zemědělců nejsou ani nejrůznější formy dotací, které z dlouhodobého hlediska zaplevelují a deformují volné tržní vztahy. Některé dokonce odrazují zemědělce vyrábět, takže ve svých důsledcích vychovávají ze svobodných zemědělských podnikatelů nesvéprávné „závisláky“ na almužnách zvaných dotace, na nichž nejvíce, otevřeně i skrytě, parazitují nejrůznější lobbyistické skupiny. Skutečným řešením problému zemědělců může být pouze zásadní změna v jejich postavení v celém tržním prostoru. Například formou jejich přímého podílnictví na dalším zpracování jejich produkce a odbytu konečných produktů. Tak jak to funguje v Severní Americe, kde narozdíl od přeadministrované a předotované Evropy patří akcie právě zemědělských korporací k těm nejvýnosnějším na tamních burzách.

V souvislosti se zaváděním nové legislativy se začínají také u nás vytvářet nové formace podnikatelských struktur v oboru obnovitelných zdrojů energie, ve kterém zpracování biomasy může představovat více než tři čtvrtiny celkového využitelného potenciálu obnovitelných zdrojů energie v rámci naší republiky. Hodně tedy záleží na tom, jak se právě nyní rozhodnou samotní zemědělci se zapojit do tvořícího se systému. Toto rozhodnutí bude v budoucnu zásadním způsobem určovat, jak velký podíl z celkového koláče příštích agroenergetických zisků připadne právě jim. Záleží nyní na každém jednotlivém zemědělci, zda se spokojí i do budoucna s dosavadní tristní rolí otloukánka podpláceného almužnami dotací, nebo zda se poučí z dosavadních zkušeností a vyvodí z toho pro sebe jasný závěr.

Pro ty posledně jmenované je tu příznivá zpráva a možná i perspektivní řešení. Schopným a sebevědomým zemědělcům, kteří umějí vypěstovat to, co od nich bude dlouhodobě žádáno a patřičně oceněno (obilná a řepková sláma, energetické rostliny apod.), a to bez jakýchkoliv kvantitativních omezování, nabízíme možnost spolupodílet se na vybudování produkční a odbytové sítě biopaliv a bioenergií - BiomasServis CZ. V ní by právě oni, jako důležití dodavatelé vstupních surovin, měli podstatný majetkový a tedy i výsledný profitový podíl. Vzniklá výrobně-obchodní skupina bude alternativou k existujícím potravinářsko-energetickým lobbyistickým uskupením. Budou ji tvořit nejen výrobny a distribuce biopaliv, ale také dodavatelské a servisní kapacity pro výstavbu, rekonstrukce provozování moderních vytápěcích systémů. V budoucnu i bioelektrárny. Vznik této sítě umožňuje jak naše finanční zázemí, tak i současná velmi pozitivní situace zejména na sousedních zahraničních trzích s pevnými biopalivy, která má dlouhodobý charakter vzhledem k závazkům EU podporovat obnovitelné zdroje energie. V nejbližší budoucnosti tak bude možné zásadně změnit současný nespravedlivý až vyděračský způsob dělby zisků z produktů vzešlých ze zemědělské prvovýroby.

Konkrétní formu spolupráce si bude moci v rámci stanovených mantinelů a dohodnutých pravidel nasmlouvat každý zemědělec podle svých možností. Základem bude jednoduchý, jasný a srozumitelný smluvní princip, který zemědělcům – dodavatelům vstupních surovin - umožní stát se rovnoprávným partnerem a spolupodílníkem na finální výrobě a odbytu konečných produktů. Tato symbióza bude ve výsledku výhodná pro všechny sdružené partnery, protože základní cíl bude pro všechny stejný: stabilita fungování celého systému a jeho celková dlouhodobá prosperita. Není jistě nutné zvlášť zdůrazňovat, že čím ekonomicky silnější tato skupina bude jako celek, tím respektovanější budou i její jednotliví členové. Obdobně prosperita celku bude zaručovat prosperitu jednotlivce a totéž samozřejmě platí i naopak.

Potenciální vážní zájemci o partnerství a spolupráci na projektu BiomasServis CZ mohou požádat o další informace na e-mailové adrese bioserv@seznam.cz.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Energetická biomasa - nový program pro zemědělce
Účelné a efektívne využívanie biomasy na Slovensku
Využití travní biomasy pro energetické účely
Biomasa z energetických rostlin
Energetická biomasa z polních kultur
Biomasa - bilance a podmínky využití v ČR
Biomasa je součástí budoucího světového slunečního hospodářství
Biomasa - energie minulosti, současnosti i budoucnosti
Pomůže biomasa zemědělcům k zisku?
Biomasa - perspektivní zdroj energie
Biomasa pro energii a technické využití
Biomasa? Tedy efektivně!
Sborník ze semináře Biomasa - obnovitelný zdroj energie (úvod)
Biomasa - obnovitelný zdroj energie
Biomasa – významný zdroj ekologické energie

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 11.12.2006
Poslední změna: 14.12.2006
Počet shlédnutí: 9862

Citace tohoto článku:
VALEČKO, Zdeněk: Pěstovaná biomasa – od slov ke konkrétnímu činu. Biom.cz [online]. 2006-12-11 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/pestovana-biomasa-od-slov-ke-konkretnimu-cinu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
24 Dec 2006 12:21 oldich ubrt
- ESO energ.soběstačná obec
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto