Odborné články

Návrh informačního a expertního systému pro nakládání s odpady

V rámci aktivit Sdružení Arnika jsem měl možnost se zúčastnit prací při odstraňování škod způsobených letošními záplavami. Tato činnost mi vnukla myšlenku vytvoření informačního a expertního systému (IES) pro nalezení zpracovatelů odpadů založenou na geografickém informačním systému (GIS).

Ač jsem neměl v nejmenším úmyslu se během svého brigádničení jakkoliv zabývat problematikou odpadů, nemohl jsem si nevšimnout bezradnost zodpovědných osob při nakládání se vniklými odpady. Po obou březích Vltavy jsem nechtě musel pozorovat hořící ohně, ve kterých (dle zápachu z nich se linoucího, informací z různých zdrojů i vlastního pozorování) nehořela pouze dřevní biomasa, ale byly k ní přidávány i mnohé jiné odpady - včetně PVC, což mělo zcela jistě za následek nadměrnou produkci toxických emisí. Viděl jsem smíchávání velmi různorodých odpadů - vyřazené počítače ve stavební suti, naplavenou zeminu s vyřazeným nábytkem a PET lahvemi, apod. Když jsem se ptal, kam tyto odpady půjdou bylo mi odpovídáno buď pokrčením ramen nebo velmi neurčitě, a to i lidmi, o kterých jsem se domníval, že by to měli vědět.

Je zcela evidentní, že není dobré při odstraňování jednoho problému, z části způsobenému lidskou činností, vytvářet problémy nové. Proto si myslím, že i v takto obtížných situacích by mělo být se vzniklými odpady zacházeno mnohem ohleduplněji k životnímu prostředí. Řekl bych, že základním problémem je chabá informovanost o nejlepších dostupných možnostech nakládání se vzniklými odpady. Při řešení tohoto problému by mohl být nápomocen informační a expertní systém pro vyhledávání subjektů schopných odebrat, využít, zpracovat či zlikvidovat vzniklé odpady z určené lokality a navržení nejlepších možných řešení vzniklé situace.

Co by měl IES splňovat

 • Měl by obsahovat informace o co nejvyšším počtu subjektů zabývajícími se všemi druhy odpadů a být tudíž využitelný nejenom při řešení následků povodní.
 • Měl by být maximálně uživatelsky přátelský, tak aby i uživatel využívající tento IES poprvé, byl schopen během několika minut získat potřebné informace. (Měl by být schopen vygenerovat odpověď obsahující kontakty na všechny relevantní organizace a výpis možných řešení nastalé situace i třeba po zadání takovéhoto dotazu: "Jsem v obci Kotěhůlky postižené povodní a potřebuji se rychle zbavit větví, omítky a shnilých parket.")
 • Měl by být stále a odevšad dostupný s minimálním rizikem nefunkčnosti. (Měl by být přístupný přes WWW, WAP a případně i přes další sítě, služby a protokoly.)
 • Měl by být po všech stránkách otevřený, aby umožňoval rychlý vývoj a využívání v něm obsažených dat a algoritmů i jinými způsoby, než bylo původně plánováno. (Databáze i zdrojové kódy by mělo být možné si stáhnout na svůj počítač a dle libosti s nimi pracovat - dle pravidel vybrané licence.)
 • Měl by v maximální možné míře využívat oficiálních i neoficiálních standardů.
 • Měl by podávat reálný obraz o stávajícím stavu. (Informace v IES obsažené by měly pocházet jak z oficiálních databází, tak i od organizací a jednotlivců, kteří v odpadovém hospodářství působí a být průběžně aktualizovány.)

Jak by mohlo vypadat řešení nastíněného zadání

 • Vytvoření koncepce IES na základě diskuse širokého spektra organizací (ziskových i neziskových, vládních i nevládních) a odborníků.
 • Využití GISu s otevřeným kódem schopného zobrazovat výsledky na webu (např. MapServeru) jako základu pro IES.
 • Zabezpečení převodu nestandardních výrazů na normalizované ekvivalenty prostřednictvím thesauru.
 • Propojení IES s některým publikačním systémem s otevřeným kódem, což by umožňovalo rychlé vytváření formulářů pro vkládání dat, vzhledů výstupních textových informací, apod. (vhodným se mi zdá např. Toolkit). Toto by mohlo být užitečné zejména pro vytváření rozdílných zobrazení (s odlišnou funkčností, obsahem i vzhledem) pro různé účely:
  • povodně,
  • web s informacemi o kompostárenství (zaměřený na otázky, jako např.: "Kde koupit kůrový kompost poblíž Truhlíkova?", "Mám v Dřevnicích hromadu odpadního dřeva. Co s ním?", "Jaká je kapacita kompostáren v jednotlivých krajích?"),
  • IES shromažďující data o odpadech a pomáhající při analýzách toků odpadů,
  • IES určený pro veřejnost (odpovídající na dotazy typu: "Jsem z Lednice a chci se zbavit lednice."),
  • web zaměřený na recyklaci PET lahví, ...
 • Zrcadlové umístění IES na minimálně dvou dobře zabezpečených serverech v různých lokalitách a jejich připojení do více na sobě nezávislých sítí (to se týká nejenom datových sítí, ale např. i elektrické sítě - v průběhu záplav vícero serverů nepracovalo pouze kvůli přerušeným dodávkám elektřiny).
 • Generování originálních záznamů a přejímání informací z již existujících databází a informačních systémů kolektivem osob s různými odbornostmi i sídlem. Průběžné ověřování, aktualizace a doplňování jednotlivých záznamů.
 • Umožnění kontrolovaného vkládání a editace informací o sobě organizacím i jednotlivcům pracujícím v oblasti odpadového hospodářství minimálně přes WWW.
 • Použití licence GNU General Public License (GPL) pro data i zdrojové kódy.

Doufám, že odborná diskuse ukáže, zda je takovýto informační a expertní systém opravdu potřebný či ne a případně zdokonalí tento prvotní návrh. Myslím si, že pokud by byla příprava tohoto či podobného IES opravdu iniciována, tak CZ BIOM by mohl zabezpečit informace týkající se biologických odpadů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Toky komunálních biodegradabilních odpadů v ČR
Zařízení využívající biodegradabilní odpady
Nakládání s komunálními bioodpady v České republice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 9.9.2002
Poslední změna: 7.10.2002
Počet shlédnutí: 6880

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Návrh informačního a expertního systému pro nakládání s odpady. Biom.cz [online]. 2002-09-09 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/navrh-informacniho-a-expertniho-systemu-pro-nakladani-s-odpady>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto