Odborné články

Komerční pěstování rychlerostoucích dřevin v ČR

Úvod

Tato příručka je rozdělena do třech různých částí. První část probírá přípravu půdy, další dvě popisují pěstování topolu dle volby ze dvou odlišných pěstebních systémů. V prvním systému trvá jeden cyklus 2-3 roky ve velmi krátké rotaci, zatímco v druhém systému trvá 4-5 let. Pěstování topolu vyžaduje kvalitní zeminu s ohledem na její úrodnost, dostupnost vody a odvodnění. Pro pěstování topolu je vhodnější půda s obsahem písku a jílu pod 50 % a pH mezi 5 a 8. Půda příliš bohatá na jíl může způsobit asfyxii kořenů, zatímco příliš písčitá půda může vyvolat stres z nedostatku vody. Průměrná roční teplota vhodná k pěstování topolu je mezi 8 a 18 °C. Pozdní mrazíky nejsou obvykle problémem. Během vegetačního období stromy s listím snesou teplotu do -2 °C. Optimální průměrné roční srážky jsou cca 700 mm vody za rok.

Problematika – všeobecná pravidla

Pěstování při dvouletém až tříletém rotačním cyklu

Při dvouletém až tříletém pěstování je vhodná hustota 5500-6600 rostlin na hektar dle volby klonu. Pole použité k pěstování musí být rovné nebo ne příliš příkré (maximálně 10 %) a musí být snadno přístupné pro stroje používané ke sklizni, k nakládání a k přepravě produktu. Je lepší se vyhnout dvouletému pěstování na neobdělávaných plochách, na nichž je spousta plevelu. V tomto případě je vhodné dát přednost pěstování ve 4-5leté rotaci s výsadbou prutů do 50-60 cm hloubky. Při dvouletých rotačních cyklech by měla být vzdálenost mezi sousedními řádky 3 m. Nedoporučujeme provádět produktivní pěstování topolu na menší ploše než 2 hektary. Celý produkční cyklus výmladkových plantáží trvá 10-15 let (s 5 sklizněmi).

Pěstování při čtyř-pětiletém rotačním cyklu

Pěstování ve 4-5letém rotačním cyklu má hustotu 1100-1600 rostlin na hektar. Při pěstování a při sklizni vyžaduje méně zákroků, v každém případě však musí být pole snadno přístupné pro stroje. Toto pěstování doporučujeme na poli, kde lze očekávat problémy s plevelem, protože to byla neobdělávaná půda nebo trvalé travní porosty (TTP). Při 4-5letém rotačním cyklu je doporučovaná minimální plocha 1 hektar a maximální sklon 20 %. Celý produkční cyklus výmladkových plantáží je až 25 let (s až 5 sklizněmi).

Orba

Pokud má půda vysoký obsah jílu nebo písku, je nutné provést hloubkové kypření podrývačem (70-100 cm), a pak provézt hlubokou orbu (30-40 cm). Hloubkové podrývání musí být provedeno ve vzdálenosti asi 150-300 cm k vytvoření systému trhlin, který umožní hlubší proniknutí kořenů. Tímto způsobem mohou kořeny dosáhnout hluboké vrstvy půdy již v prvním roce růstu, a mít tak k dispozici větší množství vody. Podrývání je velmi důležité k rozbití pracovního podloží nebo tvrdého horizontu, jež se mohlo vytvořit jako důsledek opakovaného používání a přejíždění strojů, nebo tam mohlo být přirozeně. Tato operace kořenovému systému topolu umožní, aby se rychle dostal do hloubky a snadno dosáhl hladiny podzemní vody. Orba by měla dosáhnout hloubky cca 35-40 cm. U písčité půdy doporučujeme provést zaorání plevele přímo před sázením. Pokud má půda vysoký obsah jílu, musíte orbu provést na podzim před sázením. Povětrnostní působení (mráz, slunce, změny teplot) silně ovlivňuje zlepšování půdní struktury.

Vláčení bránami a konečná úprava

Po zorání je nutné provést pečlivou přípravu půdy tak, že ji jednou nebo dvakrát přejedete bránami. Účelem této operace je zjemnění půdy, abyste ji připravili k výsadbě řízků. Nejlepším okamžikem k provedení této operace je přímo před vysazováním. Vláčení bránami rozbije větší hroudy zeminy, tak zabráníte vytváření prázdných míst, které by bránily zakořenění a následnému růstu rostlin.

Pěstování v dvouletém rotačním cyklu

Dodávky sadby

Po dodání palet je nutné z balení odstranit igelitovou fólii. Během krátkého dočasného uskladnění před výsadbou nesmějí být palety naskládány příliš blízko, ale uspořádány tak, abyste ponechali vzdálenost alespoň 40 cm, aby mohl volně proudit vzduch a abyste zabránili fermentaci. Řízky musejí být uskladněny v chladící místnosti při teplotě -4 °C. Během sázení musejí být denně z lednice odebírány. V případě přerušení prací (např. z důvodu deště, víkendu nebo jiných problémů), musejí být řízky ihned zavezeny zpět do lednice. Pokud nemáte k dispozici lednici k uchování řízků, musejí být dodávky prováděny každé 2-3 dny. Před výsadbou musí být řízek umístěn ve stínu a pravidelně postřikován vodou.

Výsadba

Řízky jsou cca 22 cm dlouhé a musejí být vysazeny do hloubky 18-20 cm tak, aby 2-4 cm řízku zůstaly na povrchu. Při sázení je důležité si zkontrolovat, abyste řízky vysadili s pupeny směrem nahoru. Je důležité sázet do rovných a pravidelných řádků, abyste se vyvarovali poškození rostlin během následného mechanického ošetřování. Řidič traktoru se musí pečlivě řídit předem vyznačenými řadami. Na okraji pole je nutné ponechat 3 m prostoru po stranách, zatímco v čele řádků je potřeba ponechat 8 m prostoru, aby byla možná manipulace s mechanizací. Doporučujeme sázet pomaleji rostoucí druhy (jako vrbu nebo černý, popř. bílý topol) po celém obvodu pole, tj. do prvních bočních řad a první a poslední rostlinu každé řady. Tímto způsobem se můžete vyvarovat tomu, aby rostlina na okraji rostla příliš a byla pro stroj provádějící sklizeň příliš velká. Je lepší neprovádět vysazování do zmrzlé půdy. Pod elektrickým vedením nižším než 15 m nesmějí být řízky vysazovány nebo musejí být ihned odstraněny.

 
Obr. 1: Výsadba - doporučený spon
Obr. 2: Výsadba – poloautomatický jednořádkový sazeč
 

Mulčování

Mulčování se doporučuje na polích, na nichž se může vyskytovat velmi agresivní plevel Ambrosia artemisiifolia. Biologicky rozložitelná igelitová fólie může být automaticky umístěna sázecím strojem v okamžiku, kdy se provádí výsadba řízků. Za těchto okolností byste měli dávat pozor, abyste neodstranili mulč při vláčení bránami nebo při mechanické operaci v prvních měsících růstu.

Likvidace plevele

Po výsadbě je nutné použít půdní herbicid před vzejitím plevele, který se aplikuje postřikovačem s velkým rozsahem. Herbicid k aplikaci přímo po výsadbě jsou oxadiazon (Ronstar), pendimethalin (Stomp), oxifl uorfen nebo kombinovaný přípravek Cougar SC (diflufenican + isoproturon) v koncentraci uvedené na štítku. Pokud byla výsadba provedena v měsíci únoru nebo na začátku března, musí být herbicid aplikován od poloviny března. Pokud je výsadba prováděna po polovině března, musí být herbicid aplikován ihned. V každém případě musí být tato operace provedena před otevřením pupenů.

Mechanická likvidace plevele

Mechanickou likvidaci plevele je nutné (kromě výsadby s mulčováním) provádět ke konci dubna nebo na začátku května, kdy je mladá rostlina 20-25 cm vysoká. Tato operace se provádí pomocí speciálního modulárního kultivátoru s úzkými radličkami nebo diskovými branami, které mohou provést pečlivé zkypření půdy a zničit plevel podél řádků hned v sousedství mladých rostlin. Ponechá plevel pouze v 10 cm pruhu, kde topol poroste podstatně rychleji než plevel. Zkypření půdy je velmi důležité během období vzcházení mladých rostlin na začátku prvního roku. Kromě likvidace plevele zlepší provzdušnění půdy a vývoj kořenů.

Chemická likvidace trávy

Je možné provádět selektivní aplikaci herbicidu v případě velkého růstu bujné trávy (rod Poaceae), mezi nimiž je nejběžnější tráva čirok halabský (Sorgum halepense). Chemická likvidace trávy je odůvodnitelná, pokud pokrývá alespoň 10 % pole. Herbicidy, které můžete použít bez způsobení jakékoliv škody na topolech, jsou fluazifop-p-butile (Fusilade), propaquizafop (Agil), haloxyfop-ethoxyethyl (GALLANT SUPER) a cycloxydim (FOCUS ULTRA) v koncentraci doporučené výrobcem. Herbicid musí být pečlivě nastříkán tak, aby byla zasažena vrcholová část travních lístků, kdy budete pravidelně kontrolovat, zda byly lístky postříkány dostatečným množstvím produktu. Aplikace musí být provedena na suché lístky bez rosy a může být kombinována s aplikací insekticidů. Po 10 dnech je veškerá agresivní tráva (Sorgum halepense) suchá.

Chemická likvidace svlačce

Chemická likvidace je u svlačce nutná, když postihuje víc než 5 % pole. Při výskytu tohoto plevele nedoporučujeme provádět mechanickou likvidaci, protože má plazivé výhony, které mohou při kontaktu s půdou zakořenit. Mechanické zničení výhonů mezi řadami je zbytečné, protože není ve vašich silách zlikvidovat rostlinu podél řad, což zamořuje rostliny topolu. Problému musíte čelit zastavením vláčení bránami, abyste plazivým výhonům svlačce umožnili růst také mezi řadami. Pak je můžete postřikovat glyfosátem (Basta) pomocí postřikovačů s ochranným štítem, abyste zcela zabránili kontaktu s rostlinami topolů. Jinak můžete aplikaci provádět manuálně tak, že několik listů každé rostliny natřete štětcem namočeným v čistém glyfosátu. Tento zákrok musí být prováděn pouze, pokud to je nutné, a to v měsíci červenci prvního roku.

Zavlažování

Zavlažování by mohlo být užitečné v případě suchého vegetačního období a v případě nedostatku spodní vody do hloubky 2,5 m. Je možné používat buď povrchové zavlažování, rozstřikovací zavlažovač nebo kapkové zavlažování. Pokud je říjen suchý a hladina spodní vody je pod hloubkou 2,5 m, mohlo by být užitečné i na podzim umožnit optimální hydrataci ořezaných kmenů a rostlin, jež na jaře dříve vyraší. Ve srovnání s obilím jsou kořeny topolu mnohem hlouběji, což má za následek lepší schopnost rostlin obstarat si vodu i v suchých podmínkách. Zatímco kořeny obilí dosahují maximální hloubky 40 cm, kořeny rychle rostoucího topolu dosahují 2,8 m.

Obr. 3: Vláčení bránami mezi řádky

Vláčení bránami mezi řádky

Vláčení diskovými bránami je určeno k likvidaci plevele v prostorách mezi řádky a ke kypření půdy z důvodu zlepšení růstu rostlin. Během prvního roku pěstování je nutné tuto operaci několikrát zopakovat, abyste zredukovali množství plevele a zajistili vzejití mladých rostlin. V následujících letech se bude vláčení diskovými bránami provádět pouze, pokud to bude nutné.

Likvidace škůdců

Nejběžnější problémy s hmyzem způsobujícím odlistění mohou být způsobeny mandelinkou topolovou (Melasoma populi). V případě rozmnožení doporučujeme provést ošetření insekticidem v době, kdy se objevují dospělí jedinci, tj. na začátku dubna. Doporučeným výrobkem je CALYPSO 480 SC (thiacloprid 480 g/l) 2 ml/10 l vody/100 m2, MOSPILAN 20 SP (acetamiprid 20 %) 1,8 g/9-18 l vody/300 m2 nebo 1 g/5-10 l vody/ 170 m2, BISCAYA (thiacloprid) 0,20-0,30 l/ha, Daskor (clorpirifos methyl + cipermetrin) při koncentraci 0,22 l na 100 l vody rozstřikovaným atomizátorem. Aplikace insekticidu je nutná zvláště na začátku prvního roku po sklizni, kdy může zamoření ovlivnit celou klenbu korun. Druhá aplikace by mohla být nutná během růstu, pokud zamoření zasahuje víc než 30 % listů. V druhém roce není obvykle nutné žádné ošetření.

Růst v prvním roce

Při správné péči dosahují stromy topolů na konci prvního roku výšky cca 2-3 m a průměru 3-4 cm.

Pěstování ve druhém roce

Ve druhém roce pěstování je nutné 3x nebo 4x provést vláčení diskovými bránami. Při této operaci brány přihrnou zeminu, ale přidání vrstvy zeminy nesmí být větší než10-15 cm, protože jinak by to mohlo způsobit problémy při sklizni řezacími noži. Před vyrašením výhonů ve druhém roce a na začátku každého cyklu se doporučuje provést hnojení alespoň 100 kg dusíku. Je lepší použít řízené uvolňování dusíku. Organické hnojivo dává obvykle dobré výsledky, ale nedoporučujeme používat drůbeží hnůj, který může mít toxické účinky.

Obr. 4: Růst a sklizeň ve druhém roce

Růst a sklizeň ve druhém roce

Sklizeň se provádí, když jsou rostliny v období vegetačního klidu. Ze stromů opadá listí mezi koncem listopadu a začátkem prosince. Pokud jsou stromy správně pěstovány, na konci druhého vegetačního období dosáhnou výšky 7-9 m a průměru 8-10 cm v kmenové bázi. Výtěžnost se může lišit od 40 do 60 tun čerstvé hmoty na hektar s vlhkostí 50-55 %. Mechanizovanou sklizeň provádějí ve správném období (počínaje polovinou listopadu) firmy, které používají speciální hlavu na sklízecím stroji Claas, New Holland nebo KRONE, jež může sklízet průměry do 15 cm. Nejdřív budou sklizené kmeny uříznuty 10 cm od země, pak výška řezání v každém sklízecím cyklu stoupne o 2 cm, dokud po 5 cyklech nedosáhnete 20 cm.

Dřevní štěpka musí být dovezena do sběrného bodu přístupného pro nákladní auta, která produkt naloží a odvezou. K nakládání je nutné použít přední nakladač s lopatou vysokou alespoň 4,5 m, aby byla schopná naložit nákladní auto o maximálním objemu se 4 m bočnicí. Při nakládání je nutné dávat velký pozor, abyste nenaložili zeminu, kameny, štěrk nebo jiný materiál, který by způsobil problémy při použití štěpky.

Uskladnění štěpky

Byly provedeny studie pro zjištění nejlepšího systému skladování štěpky. Byly testovány různé způsoby skladování. Testy byly prováděny v Saviglianu (Itálie) společností ISMACRA, výzkumným ústavem Italského ministerstva zemědělství ve spolupráci s Alasia Franco Vivai. Výsledkem bylo, že nejlepším řešením pro malé stohy (3-5 metrů) je zakrytý systém. Pro větší stohy (víc než 5 metrů) je jednoduchá hromada nejlepším kompromisem mezi uchováním co největšího procenta štěpky v dobrém stavu a náklady. Dle několikaletých zkušeností společnosti ČEZ zjištění studií odpovídá praxi.

Obr. 5A: Operace prováděné po sklizni

Operace prováděné po sklizni

V březnu, začátkem dubna před vyrašením výhonů je nutné zkontrolovat množství plevele v řadách. Pokud je to nutné, doporučujeme provést lokalizovanou aplikaci herbicidu glufosinate ammonia (BASTA). Rozhodně nemůžete použít glyfosát (Roundup), protože by vážně poškodil ořezané kmeny. Pokud již došlo k rašení výhonů, nesmíte aplikovat herbicid a je nutné provádět mechanickou likvidaci pomocí speciálního modulárního kultivátoru s úzkými radličkami tak jako u nové výsadby.

Obr. 5B: Operace prováděné po sklizni

Rašení výhonů

Když začnou rašit výhony ořezaných kmenů stromů, může dojít k novému rozšíření mandelinky topolové (Melasoma populi). Za těchto okolností je lepší provést aplikaci insekticidu tak, jak je to uvedeno v kapitole 16. Během prvního vegetačního období po sklizni doporučujeme provést dvakrát nebo třikrát vláčení bránami. Na konci období růstu jsou rostliny 5-7 m vysoké, a to podle úrodnosti půdy a podle toho, zda došlo k optimálnímu pěstování.

Růst výmladků a konec dvouletého cyklu

Během druhého roku růstu po sklizni stačí provést pouze jedno vláčení bránami na jaře, protože kryt klenby korun zabraňuje růstu plevele. Od tohoto bodu pěstování dál se cykly pravidelně opakují a v následujících letech stačí opakovat operace popsané výše.

Výnos

Následující grafy uvádějí srovnání výnosů odrůd topolů vyšlechtěných na biomasu, tradičních klonů topolů a vrbových klonů. První graf se odvolává na první sklizeň při pěstování ve dvouletém rotačním cyklu. Druhý graf uvádí výtěžnost pěstování ve dvouletém rotačním cyklu na konci obvyklého cyklu (druhá a následující sklizeň).

 
Graf 1: Výtěžnost čerstvé biomasy v Itálii, v ČR můžeme očekávat cca 50 %
Graf 2: Výtěžnost čerstvé biomasy v Itálii, v ČR můžeme očekávat cca 50 %
 

Průzkumy a statistické výsledky byly vypracovány ve spolupráci s výzkumným ústavem „Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale CNR di Porano/Roma“.

Obr. 6: Obnovení pole na konci cyklu

Obnovení pole na konci cyklu

Po završení 10letého cyklu pěstování je nutné odstranit pařezy a upravit pro další plodinu. Pro tento účel je nutné použít speciální pařezovou frézu jako je na obrázku. Po této operaci připravíte pole běžným zoráním pro další plodinu.

Pěstování ve čtyř-pětiletém rotačním cyklu

Obr. 7: Dodání prýtů

Dodání prýtů

Rostlinným materiálem pro tento druh pěstování jsou 2metrové prýty o průměru mezi 2,5 a 3,5 cm. Během přepravy a uchování by prýty mohly trpět dehydratací, což by mohlo vážně ovlivnit jejich životaschopnost a schopnost zakořenění. Proto musejí být vysazeny ihned po jejich příjezdu (do 1 nebo 2 dnů). Pokud to není možné, musejí být uloženy v lednici (-4 °C), abyste zabránili brzkému růstu před výsadbou. Pokud teplota není příliš vysoká, mohou být prýty uloženy pod tekoucí vodu nebo do pravidelně měněné vody (abyste se vyhnuli rozkladu). Množství dodaných prýtů musí být v poměru k možnostem sázení pracovního týmu. Doporučuje se používat k přepravě uzavřené nákladní auto nebo zakrýt náklad plachtou nebo plátnem na ochranu před větrem.

Obr. 8: Spon a období výsadby

Spon a období výsadby

Tak jak to vidíte na obrázku, liší se spon při pěstování s pěti-čtyřletým rotačním cyklem dle volby klonu. Při použití klonů Sirio, AF2 nebo AF8 je spon 3 m x 3 m, zatímco u klonu Monviso a AF6 je 3 m x 2 m. Hustota bude 1100 nebo 1600 rostlin na hektar. Pro volbu klonu jsou kritéria shodná jako při variantě pro dvouleté pěstování. Výsadba musí být provedena mezi koncem ledna a koncem března, když jsou rostliny ještě v období zimního klidu. Pokud jsou prýty uchovány v lednici, může být alternativně výsadba provedena do konce května.

Výsadba a likvidace plevele

Výsadba se provádí speciálními stroji, které prýty vysazují do správného sponu a hloubky. Použitím těchto strojů dochází ke značným úsporám nákladů na výsadbu. Po výsadbě je od poloviny března nutné použít herbicid k aplikaci před vzejitím plevele, jež se aplikuje v 60 cm širokém pruhu podél řad. Můžete to provést postřikovačem s bočními tryskami upravenými k postřiku pouze pruhu, který potřebujete postříkat. Herbicidy použitelné v této fázi jsou oxadiazon (Ronstar), pendimethalin (Stomp) a oxifl uoren v koncentraci doporučené výrobcem. V případě neprovedení ošetření herbicidem aplikovaném před vzejitím plevele je také možné lokalizované použití kontaktního herbicidu v pruhu širokém 60 cm. Můžete použít glufosinate ammonium, ale rozhodně nesmíte použít Glyfosát. Kontaktní herbicid aplikovaný za bezvětří a na suché listy může způsobit uhynutí nízkých listů topolu, ale neovlivní růst výsadby. Účelem likvidace plevele je ho udržet pod výškou 20-30 cm.

První rok

Vláčení diskovými bránami je důležité během prvního vegetačního období k regulaci plevele, ke zkypření půdy a ke zlepšení propustnosti půdy. Nedoporučujeme sít trávu do prostorů mezi řadami, aby nedošlo k přílišné konkurenci kořenů a ke zpomalení růstu výsadby. Tráva by také ovlivňovala vláčení diskovými bránami, což je užitečné ke zlepšení půdy.

Druhý rok

Aplikaci insekticidu proti případnému rozšíření mandelinky topolové (Melasoma populi) doporučujeme pouze, pokud je zasaženo víc než 30 % listů. Také během druhého roku růstu je nutná mechanická likvidace plevelu, protože kryt klenby korun ještě není schopen zabránit růstu plevelu. Od druhého do posledního roku doporučujeme hnojit alespoň 100 kg dusíku na hektar, který se aplikuje před rašením výhonů, a pokud je to možné, tak ve formě řízeného uvolňování umělého hnojiva.

Třetí rok

Během třetího roku doporučujeme hnojit tak, jak to bylo již dříve popsáno. Také doporučujeme provést dvoje vláčení diskovými bránami. Tato operace už neslouží k likvidaci plevele, ale pouze ke zkypření půdy, protože kryt klenby korun je dost blízko k zastavení růstu plevele. Pokud chcete, aby měla výsadba přirozený vzhled, může být její okraj osazen odlišnými druhy, abyste zamaskovali vnitřní jednoklonnou výsadbu.

Čtvrtý nebo pátý rok

V posledním roce pěstování (čtvrtý nebo pátý) doporučujeme jarní hnojení a vláčení diskovými bránami. V polovině listopadu je výsadba připravena ke sklizni.

Sklizeň

Sklizeň můžete provést dvěma druhy strojů:

  1. harvestor osazený řezací hlavou s nůžkami
  2. lesní sklízecí stroj

Výroba štěpky

Uřezané stromy mohou být zpracovány přímo na poli pomocí speciálního strojního vybavení, jež oddělí kůru a větve od dřevní hmoty a vytvoří dřevěnou štěpku vysoké kvality. Jinak je možné naštěpkovat celý strom pomocí lesní štěpovačky.

Obr. 9: Uskladnění

Uskladnění

Pokud chcete produkt pravidelně dodávat do elektráren nebo do průmyslu používajícího dřevěnou štěpku, je možné na statku skladovat celé stromy. Dřevo skladované tímto způsobem má nižší obsah vlhkosti a může být štěpkováno kdykoliv během roku, kdy poskytne suchý produkt vyšší kvality (17 % vody).

Vyrašení výhonů po sklizni

Po první sklizni začnou ořezané kmínky divoce rašit. To umožní druhý produkční cyklus. Obrázek ukazuje, jak bez jakéhokoliv umělého výběru dosáhnete z každého ořezaného kmínku ne víc než jednoho nebo dvou velkých výhonů. Je možné tento materiál sklidit. Pěstování druhého cyklu je stejné jako u prvního.

Obnovení pole na konci cyklu

12-15 let po výsadbě můžete pole pomocí speciální frézy, která je masivnější než ta používaná k dvouletému pěstování, vyčistit od pařezů a přeměnit ho k pěstování na jakoukoliv tradiční plodinu.

Poděkování

Společnosti ALASIA NEW CLONES, díky které mohu využít 80 let zkušeností

Literatura

Manuály ALASIA NEW CLONES

Článek byl zveřejněn v rámci Konference“Lesní biomasa v České republice a ve světě” - Biomasa 2012/Biomass 2012 Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví (Brno 31. 3. – 4. 4. 2012).

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Alternativní využití produkce lučních porostů s vysokou druhovou diverzitou pro energetické účely
Význam popelovin v travní biomase pro energetické účely
Podrobnější pohled na nedávnou mediální kauzu okolo topolů
Energetické využívání rychle rostoucích dřevin aneb předávání zkušeností z oboru rychle rostoucích dřevin
Pěstování topolů pro energetické účely – 3
Rychle rostoucí dřeviny na bývalých pastvinách
Sklizeň vrbových porostů a několik dalších připomínek
Topoly a vrby pro energetiku

Předchozí / následující díl(y):

Pestovanie energetických drevín

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 16.7.2012
Poslední změna: 6.7.2012
Počet shlédnutí: 7726

Citace tohoto článku:
SAGLENA, Jan: Komerční pěstování rychlerostoucích dřevin v ČR. Biom.cz [online]. 2012-07-16 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/komercni-pestovani-rychlerostoucich-drevin-v-cr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto