Odborné články

Informační a osvětová kampaň na podporu a širší uplatnění kapalných biopaliv v dopravě

CZ Biom – České sdružení pro biomasu spustí začátkem roku 2011 informační a osvětovou kampaň na podporu a širší uplatnění kapalných biopaliv v dopravě

CZ Biom se rozhodl aktivně přistoupit k problematice uplatnění kapalných biopaliv. V době, kdy se v médiích objevují rozporuplné informace o vlivu biopaliv na životní prostředí a kdy se běžný spotřebitel dovídá, že natankováním biopaliva do nádrže svého automobilu riskuje explozi motoru, CZ Biom se rozhodl poskytnout široké veřejnosti objektivní informace o vlastnostech těchto alternativních paliv a nezbytných podmínkách pro jejich využívání. Uplatnění biopaliv v dopravě ukládá všem členským státům evropská direktiva, která stanoví cíl v roce 2020 uplatnit v dopravě jejich 10% podíl. To se samozřejmě nelíbí výrobcům fosilních paliv, kteří tím přijdou o část svého trhu. Již dnes se biopaliva v nízkém procentu přimíchávají jak do benzínu, tak do nafty, aniž by o tom spotřebitel věděl. Toto takzvané nízkoprocentní přimíchávání však do budoucna bude muset být doplněno uplatněním speciálních směsí na bázi biopaliv jako je například bionafta či palivo E85, se kterými se na trhu můžeme setkat již dnes.

Biopaliva v dopravě nejsou nic nového. Historie používání biopaliv u nás začíná po první světové válce. Málokdo dnes ví o tom, že v 20. a 30. letech minulého století bylo v Československu zavedeno ze zákona povinné mísení 20 % bezvodného ethanolubenzinem. Novodobá historie využití biopaliv v ČR byla zahájena v roce 1992 tzv. olejovým programem, kdy například v roce 1999 se dařilo v ČR vyrábět a prodávat asi 170 až 260 tisíc tun směsné motorové nafty s obsahem minimálně 30% MEŘO (metylester řepkového oleje) ročně. Po našem vstupu do Evropské unie v roce 2004 však došlo k odbourání podpory na výrobu biopaliv a celý systém v důsledku toho zkolaboval.

Impulzem pro další rozvoj biopaliv byla evropská směrnice na podporu biopaliv, která pro rok 2010 stanovila indikativní cíl uplatnit na evropském trhu 5% podíl biopaliv. V rámci energetického balíčku, který EU přijala v roce 2009 byl navíc stanoven další cíl pro uplatnění biopaliv v dopravě, který v roce 2020 počítá s uplatněním již 10% podílu bioložek.

V rámci implementace uvedených evropských direktiv Vláda ČR v roce 2008 schválila svým usnesením Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě. Tento Program umožnil, aby čistá biopaliva a vysokoprocentní směsi biopaliv v dopravě v ČR byla částečně nebo zcela osvobozena od spotřební daně. I přesto, že uplatnění těchto speciálních paliv není jednoduché, můžeme se již dnes setkat na čerpacích stanicích s palivy na bázi biopaliv. Jde například o palivo E85 s obsahem 85% bioetanolu a 15% benzínu, které v současnosti natankujete u více než 70 pump v celé České republice, či o „znovuzrozenou“ směsnou motorovou naftou s obsahem více než 30% MEŘO. Aby byl proces uplatnění biopaliv v ČR rychlejší, byl doplněn o tzv. nízkoprocentní přimíchávání, kdy se do benzínu a motorové nafty připouští přimíchávat určité nízké procento biopaliv povolené technickými normami. Toto přimíchávání je dáno zákonem o ochraně ovzduší a je uplatněno jako povinnost distributorům dodávat na trh minimální podíl biopaliv z celkového množství pohonných hmot. V současné době se takto přimíchává 4,1% bioetanolu do benzínu a 6% MEŘO do nafty.

„Úspěch uplatnění čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv na trhu je dán dvěma základními podmínkami – poskytnout motoristům a celé široké veřejnosti dostatek objektivních informací, které povedou ke zvýšení zájmu o nákup vozidel na alternativní paliva a zajistit, aby tato paliva byla pro motoristy v dostatečném rozsahu přístupná v běžné distribuční síti“ říká Jiří Trnka – výkonný ředitel CZ Biom.

A právě na odbourání těchto dvou negativních aspektů situace v ČR bude připravovaná kampaň zaměřena. Vedle obecných cílů, pro které se biopaliva v dopravě uplatňují, jako je ochrana životního prostředí, snížení dovozu fosilních paliv a podpora odbytu zemědělských surovin, je hlavním cílem kampaně zvýšení povědomí motoristů a široké veřejnosti o alternativních pohonech a palivech, jejich vlastnostech a přednostech a zvýšení zájmu motoristů o nákup vozidel na alternativní paliva, případně jejich úpravy.

Vedle hlavního nositele kampaně, kterým bude CZ Biom, se předpokládá zapojení celé škály partnerů, kterými budou výrobci biopaliv, jejich distributoři, automobilový průmysl, automobilistické svazy a sdružení a další. Ke kampani se již nyní rovněž přihlásila Agrární komora ČR či Technologická platforma pro biopaliva. „Podporu budeme rovněž hledat i u příslušných ministerstev, které jsou za uplatňování biopaliv odpovědné. Jde především o Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, která toho zatím mnoho pro biopaliva neučinila“ uzavírá Jan Habart – předseda CZ Biom.

CZ Biom je nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice. CZ Biom sdružuje významnou část odborníků, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využívání biomasy. Jako jediný zástupce neziskové sféry má statut stálého hosta meziresortní skupiny Biopaliva.

Kontakty:

Jan Habart – předseda CZ Biom, habart@biom.cz, tel. 603 273 672

Jiří Trnka – ředitel CZ Biom, trnka@biom.cz, tel. 724 153 581

Odkazy:

Víceletý program podpory biopaliv v ČR

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě

Evropská směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Zákon č.86/2002 sb., o ochraně ovzduší

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

V Německu si již můžete natankovat E10
Dopad spalování rostlinných olejů ve vznětových motorech na výfukové emise
Poučné zkušenosti z USA se zaváděním biopaliv
Kritéria udržitelné produkce biopaliv
Zplyňování biomasy – možnosti uplatnění
Ministerstvo zemědělství otevírá po více než dvou letech opakovaných výzev odborníků a ignorace usnesení vlády dotace na zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin
Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot – 2
Jezdíme na rostlinný olej
Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot – 1
Rozvoj OZE – jinak než v Evropě
OZE v EU do budoucna – motivační stimuly, nebo striktní závazky?
Další vývoj v oblasti kapalných biopaliv
Biobutanol jako kvalitní náhrada benzinu
Využití etanolu ve vznětových motorech
Zhodnocení ekologického potenciálu paliva E85
Hodnocení životního cyklu fosilních paliv a bioetanolu
Podpora rozvoje a užití bioetanolu v České republice

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 3.12.2010
Poslední změna: 5.12.2010
Počet shlédnutí: 4201

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Informační a osvětová kampaň na podporu a širší uplatnění kapalných biopaliv v dopravě. Biom.cz [online]. 2010-12-03 [cit. 2024-04-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/informacni-a-osvetova-kampan-na-podporu-a-sirsi-uplatneni-kapalnych-biopaliv-v-doprave>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto