Odborné články

Důvěřujeme a prověřujeme. Jak na využití digestátu dohlíží stát?

Aplikace digestátu jako hnojiva je vhodný způsob jeho využití, protože jsou tak do půdy navraceny pro rostliny a mikroorganizmy snadno přístupné živiny a stabilní organická hmota, která je prekurzorem tvorby humusových látek. Chemické složení digestátu z každé bioplynové stanice se liší v závislosti na vstupních surovinách a průběhu fermentace. Není pochyb, že správná aplikace digestátu je pro půdu přínosná. Jeho kvalita je kontrolována a pravidelně ověřována Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Na základě původu fermentovaných substrátů je rozhodováno, jak hluboká bude kontrola jeho kvality pomocí tzv. ohlášky nebo registrace. Následné zpracování a separace digestátu potom rozhoduje o způsobu jeho aplikace.

Foto: HRS Heat Exchangers_Digestate

Většina digestátů v ČR pochází ze zemědělských bioplynových stanic, ve kterých při výrobě bioplynu nejsou použity žádné odpadní materiály, ale výhradně statková hnojiva a/nebo krmiva. Takové digestáty nazýváme typové a nemusí být ohlašovány ani registrovány, pokud jsou aplikovány na vlastním pozemku. Jejich použití však ÚKZÚZ namátkově kontroluje. Pokud jsou uváděny do oběhu, jsou pouze ohlašovány. Jiná situace nastává u digestátů vyráběných z odpadů (např. zbytků z restaurací a jídelen, bioodpadu z domácností apod.), kdy jde o netypové digestáty, u nichž je registrace povinná, a to včetně těch, které nejsou uváděny do oběhu.

Digestáty jsou zdrojem dusíku a dalších základních prvků

Digestát a jeho separovaná kapalná složka - fugát jsou hnojivem, které díky úzkému poměru C:N řadíme k hnojivům s rychle využitelným dusíkem. Aplikační dávka se stanoví výpočtem na základě obsahu dusíkudigestátu a potřeb plodin, stanovených na základě odběrových normativů nebo laboratorních rozborů půdy a rostlin. Maximální aplikační dávka digestátu či fugátu je 10 t/ha sušiny a separátu 20 t/ha sušiny, obojí v průběhu tří let. S každou tunou aplikovaného digestátu je při obsahu dusíku např. 0,5 % (minimální legislativní požadavek na obsah N pro separát) dodáno do půdy 5 kg dusíku. Při přepočtu na obsah živin zjistíme, že aplikací 1 tuny sušiny, která je obsažena v 13,3 t (m3) digestátu, dodáme 73 kg N, 12 kg P a 45 kg K. Tímto množstvím digestátu je dodáno také velké množství zásaditých minerálních látek, konkrétně 40 kg Ca a 10 kg Mg.

Z údajů o průměrném obsahu dusíku konkrétních vzorků analyzovaných v ÚKZÚZ lze odvodit, že pro výnos 10 t zrna pšenice ozimé, při odběrovém normativu 190 kg N/ha (19 kg N na výnos 1 t zrna pšenice), budou aplikační dávky a vstupy živin následující:

Fugát: 55 t/ha, tj. 1,4 t sušiny, 18 kg/ha P a 217 kg/ha K.
Digestát: 37 t/ha, tj. 2,4 t sušiny, 31 kg/ha P a 164 kg/ha K.
Separát: 15 t/ha, tj. 3,6 t sušiny, 55 kg/ha P a 85 kg/ha K.

Digestáty dosahují dlouhodobě výnosů pouze mírně pod výnosovou úrovní minerálního dusíkatého hnojení. Je tedy vhodné digestát využít jako úspornou alternativu minerálního hnojení, nebo oba typy hnojení kombinovat. Díky nízkému obsahu sušiny digestát snadno proniká do půdy a je vhodný k přihnojení do meziřádků v průběhu vegetace systémem dělených dávek, podle zjištění aktuální zásoby minerálního dusíku provedeného při přípravě půdy. Stabilní organická hmota pevné fáze digestátu je dobrou, pomalu se rozkládající složkou, pro zlehčení těžkých půd a úpravu jejich vlastností. V důsledku toho může mít aplikace digestátu i větší výnosový efekt, než intenzivní hnojení půdy se špatnými fyzikálními vlastnostmi.

Aplikace

Pro aplikaci digestátu platí obdobná pravidla jako u použití kejdy, digestát však téměř nezapáchá a neobsahuje životaschopná semena plevelů. Amonný dusík v digestátu snadno podléhá úniku do ovzduší, který je umocněn vyšší hodnotou pH a teplotou. Předpokladem maximálního využití cenného dusíku je tedy včasné zapravení digestátu, nebo jeho separovaných složek, separátu a fugátu, do půdy. Při zapravení do půdy, v případě digestátu a fugátu nejpozději do 24 hodin a separátu maximálně do 48 hodin, se mohou emise amoniaku snížit o 30 až 70 %, proto se zemědělci řídí heslem „čím dříve, tím lépe“. Také se již upustilo od dřívější aplikace pomocí rozstřiku a výborně se osvědčila aplikace při nižších teplotách (nejlépe ráno nebo večer). Pro aplikaci během vegetace je nezbytné použití hadicových aplikátorů, kdy se digestát ihned vsakuje do půdy. Současně při řádkovém přihnojování hadicovými aplikátory by měl být na pozemku takový porost, který je schopen živiny využít.

Stejně jako v případě jiných hnojiv, je ve zranitelných oblastech nutné respektovat legislativní omezení. Dle Vyhlášky MZe č. 235/2016 Sb. nelze digestátem hnojit dle klimatického regionu, sklonitosti a pěstované plodiny v rozmezí od 5. 11. do 28. 2., a dále je tímto předpisem omezováno jeho použití na orné půdě v období po sklizni hlavní plodiny a na trvalých travních porostech se zamokřenými a mělkými půdami nebo půdami s nevyvinutým půdním profilem.

Foto: Bedfordia Farms_Digestate spreading

Registrace a ohlašování digestátu

Povinnost výrobců registrovat nebo ohlašovat digestát řeší zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech s navazující vyhláškou č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

Před aplikací digestátu na pozemek mohou nastat čtyři situace (tab. 1), určující nakládání s digestátem z pohledu legislativy, a to podle toho, zda se jedná o tzv. typový či netypový digestát, a zda je uváděn do oběhu (prodej či převod mezi dvěma subjekty) či je aplikován na vlastní pozemky.

Tabulka 1: Varianty uvádění digestátu do oběhu

Výstup z bioplynové stanice

Digestát určený na vlastní pozemky

Digestát určený k uvedení do oběhu2

Typový digestát

Není nutné ohlášení ani registrace

Ohlášení

Netypový digestát

s VŽP1

Registrace

Registrace

Netypový digestát bez VŽP

Není nutná registrace

Registrace

1 vedlejší živočišný produkt

2 prodej či převod mezi dvěma subjekty

K registraci je nutné předložit vyplněnou žádost (zpoplatněnou 10 000 Kč), návrh příbalového letáku, vzorek pro analýzu (případně rozbor vzorku z akreditované laboratoře, který není starší než 6 měsíců), platný provozní řád zařízení z příslušného krajského úřadu, a v případě použití vedlejších živočišných produktů je nutné schválení příslušnou pobočkou Krajské veterinární správy. V případě použití kalů z ČOV je potřeba doložit mikrobiologický rozbor (ne starší než 6 měsíců).

Ohlášení digestátu je možné pouze za podmínky, že lze druh digestátu zařadit ve smyslu vyhlášky č. 474/2000 Sb., jako tzv. typové hnojivo. Vyhláška definuje tři základní typy digestátu (tab. 2). Posuzovanými parametry jsou hodnota sušiny, obsah celkového dusíku ve vzorku a vstupní suroviny (výhradně krmiva a statková hnojiva). K ohlášení hnojiva je nutné předložit vyplněnou žádost a návrh příbalového letáku. Vzorek či rozbor hnojiva není u režimu ohlášení vyžadován. Ohlášení hnojiv je pro žadatele bezplatné. Jakostní parametry a množství rizikových prvků v digestátu jsou ověřovány následně v rámci úředních kontrol odborného dozoru ÚKZÚZ.

Tabulka 2: Rozdělení typových digestátů

Typ

Organické hnojivo

Obsah sušiny v %

Celkový N ve vzorku v %

18.1 e)

Digestát

3 – 13

min. 0,3

18.1 f)

Fugát

max. 3

min. 0,1

18.1 g)

Separát

min. 13

min. 0,5

Závěr

Digestáty mohou být pro zemědělskou produkci přínosem a jejich využívání smysluplně doplňuje proces výroby bioplynuobnovitelných zdrojů energie. Stejně jako v případě aplikace veškerých dalších hnojiv, je třeba dbát na dodržení všech legislativních podmínek, týkajících se zdravotní nezávadnosti vstupních surovin, obsahu rizikových prvků a vhodného termínu i způsobu aplikace na zemědělskou půdu.  

Článek byl publikován v časopise Biom 1/2020 Digestát pokaždé jinak.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pokročilé technologie zpracování digestátu aneb jak uplatnit cirkulární ekonomiku v praxi
Využití hnojiv z biomasy jako zahradních substrátů
Mapy přínosu digestátu na zemědělské půdě v ČR
V boji se suchem pomohou i bioplynky
Digestát na statku je požehnání aneb cirkulární zemědělství
Potenciál digestátu jako hnojiva v rozvojových zemích

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 1.9.2020
Poslední změna: 28.11.2020
Počet shlédnutí: 1948

Citace tohoto článku:
JANČÍKOVÁ, Silvie , KOMPRSOVÁ, Ivana : Důvěřujeme a prověřujeme. Jak na využití digestátu dohlíží stát?. Biom.cz [online]. 2020-09-01 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/duverujeme-a-proverujeme.jak-na-vyuziti-digestatu-dohlizi-stat>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto