LEGISLATIVA

387/2005 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů


387/2005 Sb.

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, 
a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin)
a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin

Čl.I
 Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), se mění 
takto:
 1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a zní:

"§ 1
Předmět úpravy
 Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1a) 
a stanoví podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál 
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený 
k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické 
různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale 
udržitelné hospodaření v lesích.


1a)	Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního 
materiálu lesních dřevin na trh.".

 
 2. V § 2 písm. a) se za slova "v příloze" vkládají slova "č. 1".
 
 3. V § 2 písm. g) bod 5 zní:
 "5. klony, jimiž je skupina vegetativních potomků (ramety) získaná 
z jediného výchozího jedince (ortet) vegetativním množením, například 
řízkováním, mikrovegetativním množením, roubováním, hřížením nebo dělením,".
 
 4. V § 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
"i) indigenní porost nebo zdroj semen je autochtonní porost nebo zdroj 
semen anebo porost či zdroj semen, který byl založen uměle z osiva, 
které je původem ze stejné oblasti provenience,".
Dosavadní písmena i) až p) se označují jako písmena j) až q).
 
 5. V § 2 se v písmenu q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 
r), které zní:
"r) pověřenou osobou právnická osoba nebo organizační složka státu pověřená 
Ministerstvem zemědělství podle § 30 tohoto zákona.".
 
 6. V § 3 odst. 1 se za slova "v příloze" vkládají slova "č. 1".

 7. V § 6 odst. 1 se za slova "sadebního materiálu" vkládají slova 
"z přirozeného zmlazení".

 8. V § 6 odst. 2 písm. d) se za slova "sadebního materiálu" vkládají 
slova "z přirozeného zmlazení".
 
 9. V § 6 odst. 2 písm. e) se za slova "sadebního materiálu" vkládají 
slova "z přirozeného zmlazení".

 10. V § 6 odst. 4 se za slova "sadebního materiálu" vkládají slova 
"z přirozeného zmlazení".

 11. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.
 
 12. V § 6 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které včetně 
poznámky pod čarou č. 6a znějí:
 "(7) Místně příslušným orgánem veřejné správy pro vydání potvrzení 
o původu je ten, v jehož územním obvodu dojde ke sběru semenného materiálu, 
odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného 
zmlazení.
 (8) Na vydávání potvrzení o původu reprodukčního materiálu se nevztahuje 
správní řád6a).

6a)	Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění 
pozdějších předpisů.".


  13. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

"§ 6a
 (1) Jestliže je reprodukční materiál v kategorii selektovaný, kvalifikovaný 
nebo testovaný následně vegetativně množen, vystaví orgán veřejné správy 
pro tento následně reprodukovaný reprodukční materiál nové potvrzení 
o původu.
 (2) Po sloučení reprodukčního materiálu podle § 5 odst. 4 tohoto zákona 
vystaví orgán veřejné správy pro tento následně sloučený reprodukční 
materiál nové potvrzení o původu.
 (3) Pro oznámení, žádost a vystavení nového potvrzení o původu platí 
obdobně ustanovení § 6 odst. 1, 2 a 4 tohoto zákona. Pro vedení evidence 
nových potvrzení o původu platí obdobně ustanovení § 6 odst. 5 tohoto 
zákona.
 (4) Místně příslušným orgánem veřejné správy pro vydání nového potvrzení 
o původu je ten, v jehož územním obvodu dojde k odběru částí rostlin 
při následném vegetativním množení nebo ke sloučení oddílů reprodukčního 
materiálu.
 (5) Na vydání nového potvrzení o původu reprodukčního materiálu se 
nevztahuje správní řád6a).
 (6) Podrobnosti o oznámení podle odstavce 3 a podrobnosti o novém 
potvrzení o původu a o žádosti o jeho vydání stanoví Ministerstvo zemědělství 
vyhláškou.".

 
 14. V § 8 odst. 8 se slovo "opis" nahrazuje slovem "kopii".
 
 15. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu a poznámky 
pod čarou č. 10a zní:

"§ 18a
Národní seznam
 Ministerstvo vede národní seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu10a).


10a)	Nařízení Komise (ES) č. 1597/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde 
o vzor pro národní seznamy zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin.".

 
 16. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

"§ 21a
Překážky pro udělení licence
 Licenci nelze udělit té fyzické nebo právnické osobě,
a)	které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající 
se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, a to po dobu trvání tohoto 
zákazu, nebo
b)	které byla licence odebrána rozhodnutím podle § 23 odst. 1 písm. 
c) tohoto zákona, a to po dobu pěti let od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.".
 


 17. V § 24 odst. 2 se slova "k 30. listopadu" nahrazují slovy "do 
15. prosince" a slovo "uvádí" nahrazuje slovem "uvedl".
 
 18. Název § 25 zní: "Vývoz a dovoz".

 19. V § 25 odst. 1 větě první se za slova "vydané ministerstvem" vkládají 
slova "na základě zmocnění Evropské Komise nebo Rady Evropské unie" 
a ve větě druhé se za slova "vydané ministerstvem" vkládají slova "podle 
věty první".

 20. V § 25 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které 
včetně poznámky pod čarou č. 12a znějí:
 "(4) Pokud se reprodukční materiál vyváží do některého ze států Evropské 
unie, je dodavatel, který vyváží reprodukční materiál, o tom povinen 
informovat pověřenou osobu do 1 měsíce ode dne vývozu na předepsaném 
formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 tohoto zákona. Pověřená 
osoba předá tuto informaci úřednímu subjektu členského státu Evropské 
unie, kde je usazen odběratel12a).
 (5) Na vydání povolení k dovozu dle odstavce 1 se nevztahuje správní 
řád6a).

12a)	Nařízení Komise (ES) č. 1598/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se 
stanoví prováděcí     pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde 
o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
 
 21. V § 27 písm. a) se čárka na konci zrušuje a doplňují se slova 
"a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu 
a odběru částí rostlin při dalším vegetativním množení (§ 6a),".
 
 22. V § 27 písm. c) se za slovo "vystavují" vkládá slovo "nové", slova 
"dělením oddílu" se nahrazují slovy "sloučením oddílů a pro oddíly 
získané následným vegetativním množením" a slovo "který" se nahrazuje 
slovem "které".
 
 23. V § 27 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují 
se písmena f) a g), která znějí:
"f) předávají neprodleně údaje o vystavených potvrzeních o původu a 
o vystavených nových potvrzeních o původu pověřené osobě,
g)	zmocňují pověřenou osobu ke kontrole podle § 31 odst. 3 tohoto zákona. 
Na vydání zmocnění se nevztahuje správní řád6a).".
 
 24. V § 29 odst. 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), 
která znějí:
"e)	vede národní seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu,
f)	vydává pověření k dozoru pověřené osobě, na vydání pověření se nevztahuje 
správní řád6a),".
Dosavadní písmena e), f), g) a h) se označují jako písmena g), h), i) 
a j).
 
 25. V § 30 odst. 1 se za slova "odborných úkonů" vkládají slova "a 
kontrolou" a za slova "právnickou osobu" se vkládají slova "nebo organizační 
složku státu".

 26. V § 30 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena g), h) a i), která znějí:
"g) vede ústřední evidenci vydaných potvrzení o původu a vydaných nových 
potvrzení o původu,
h)	informuje úřední subjekt členského státu Evropské unie o vývozu reprodukčního 
materiálu,
i)	na základě pověření ministerstva vykonává dozor, jak orgány veřejné 
správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, 
předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich 
základě a v případě zjištění nedostatků předává tyto orgánu veřejné 
správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem k dalšímu řízení.".
  27. V § 31 odst. 1 se za slova "správy (§ 26)" vkládají slova "a pověřená 
osoba (§ 30) na základě pověření [§ 30 odst. 2 písm. i)]" a slovo "oprávněny" 
se nahrazuje slovem "povinny".

 
 28. V § 31 odst. 2 se slova "kteří jsou přizváni orgánem veřejné správy 
k výkonu kontroly," zrušují.

 29. V § 31 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, 
které znějí:
 "(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo pověřená osoba 
na základě zmocnění obecního úřadu jsou povinny být přítomny při sběru 
semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního 
materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu 
kategorie selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.
 (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nemá povinnost podle 
odstavce 3, pokud zmocní pověřenou osobu [§ 27 písm. g)].".
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 5 až 10.
 
 30. V § 31 odst. 5 se slova "kteří jsou přizváni k výkonu kontroly 
orgánem veřejné správy," zrušují.
 
 31. V § 31 odst. 6 uvozovací věta zní: "Při výkonu kontrolních oprávnění 
jsou pracovníci orgánů veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby 
povinni".
 
 32. V § 31 odst. 9 se za slova "veřejné správy" vkládají slova "a 
zaměstnanci pověřené osoby".
 
 33. V § 33 odst. 1 se za slova "v příloze" vkládají slova "č. 1".

  34. V § 34 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) neoznámí sběr semenného materiálu, odběr částí rostlin, vyzvedávání 
sadebního materiálu a slučování oddílů reprodukčního materiálu, ačkoliv 
k tomu byl podle tohoto zákona povinen,".
 
 35. V § 40 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
 
 36. V § 40 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který 
zní:
 "(2) Reprodukční materiál shromážděný před účinností tohoto zákona 
do 31. prosince 2002 lze uvádět do oběhu do 31. prosince 2015. Reprodukční 
materiál shromážděný před účinností tohoto zákona v období od 1. ledna 
2003 do 31. prosince 2003 lze uvádět do oběhu do 30. dubna 2007. Při 
uvedení do oběhu vystaví dodavatel pro semenný materiál list o původu 
plodů, semen a vegetativních částí a pro sadební materiál list o původu 
sadebního materiálu lesních dřevin. Průvodní list podle § 8 tohoto 
zákona se pro semenný materiál a sadební materiál nevystavuje.".
 
 37. V § 40 se doplňuje odstavec 4, který zní:
 "(4) Vzor listu o původu plodů, semen a vegetativních částí a listu 
o původu sadebního materiálu lesních dřevin podle odstavce 2 jsou uvedeny 
v přílohách č. 3 a 4 tohoto zákona.".
 
 38. Příloha zákona se označuje jako "Příloha č. 1 k zákonu č. 149/2003 
Sb.".
 
 39. Za přílohu č. 1 se doplňují přílohy č. 2, 3 a 4, které znějí:


"Příloha č. 2 k zákonu č. 149/2003 Sb.
------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-133.pdf na adrese
  http://ftp.aspi.cz/aspi 

Příloha č. 3 k zákonu č. 149/2003 Sb.
------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-133.pdf na adrese
  http://ftp.aspi.cz/aspi Příloha č. 4 k zákonu č. 149/2003 Sb.
------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-133.pdf na adrese
  http://ftp.aspi.cz/aspi 


 ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl.II
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona 
č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu publikovaného 
pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona 
č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona 
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona 
č. 168/2004 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb., se mění takto:
 V příloze k zákonu se v části "Chráněné krajinné oblasti," pod řádek 
Český kras, vkládá nový řádek, který zní: "Český les, nařízení vlády 
č. 70/2005 Sb., Přimda".

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl.III
 Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení.Zaorálek v. r.

    
Klaus v. r.

Paroubek v. r.


Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 19. srpna 2005 Poslední změna: 4. prosince 2005 Počet shlédnutí: 936