Odborné články

Uhlíková stopa etanolu se neustále snižuje

Výroba energie z biomasy je v poslední době často spojována s konkurencí ve využití půdy, rostoucími cenami komodit a odlesňováním deštných pralesů. K překlenutí tohoto nedostatku přináší politika podněty na pomoc při rozlišení biomasy pro výrobu energie. Díky využití inovačních postupů a snižování energetické spotřeby se daří zvyšovat přínos biopaliv životnímu prostředí.

Evropská unie vytváří tlak na zvyšování přínosů biopaliv pro životní prostředí. Vydala směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, jejímž cílem je zajistit vyšší úsporu emisí CO2 při výrobě biopaliv a dále snížení motivace spotřeby biopaliv vyráběných ze surovin z ekologicky bohatých lokalit. Mezi základní podmínky udržitelnosti patří:

 • snižování emisí skleníkových plynů,
 • udržitelné nakládání s půdou,
 • ochrana přírodních stanovišť,
 • podmínky sociální udržitelnosti.

Na základě směrnic EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/ES, 2009/30/ES) vznikl certifikační systém ISCC (International Sustainability and Carbon Certification - http://www.iscc-system.org). Ten omezuje nežádoucí ekologické a sociální efekty rozšiřování výroby biomasy v různých regionech světa. Postupem času certifikační schémata začala přibývat.

Společnost Tereos TTD a.s. se stala součástí tohoto systému a úspěšně prošla procesem certifikace udržitelnosti od pěstitelů cukrové řepy, přes první sběrné místo, po konečný proces výroby a prodej bioetanolu.

Firma vyrábí bioetanol od roku 2006. Surovinou pro výrobu je technická cukrová řepa a melasa, která vzniká jako nutný sekundární výrobek při výrobě cukru.

První certifikace v rámci TTD proběhla v roce 2010 společností SGS a byly použity defaultní hodnoty. Od roku 2015 již nejsou používány defaultní hodnoty na celý výpočet. Výpočet je obsáhlý, ale lze jej shrnout do třech hlavních oblastí;

Emise CO2 vypouštěné při:

 • zemědělské činnosti,
 • procesu zpracování,
 • v dopravě.

Nahrazení defaultních hodnot má za následek procentuální zvýšení udržitelnosti biopaliv. Tímto krokem se z firmy Tereos TTD stal významný hráč na trhu s biopalivem.

Za výrazným zvýšením udržitelnosti biopaliv stojí především:

 • využívání vyrobeného bioplynu z čistírny výpalků (výpalky jsou zbytky z výroby lihu v lihovaru Dobrovice) a biologické čistírny odpadních vod (kapacita výroby je až 10 mil. m3 bioplynu za rok),
 • přechod z defaultních hodnot na reálné hodnoty – výpočet hodnot u pěstitelů řepy a u hodnot na zpracování,
 • modernizace zařízení cukrovaru a lihovaru – především zvýšení účinnosti kotelny,
 • splnění požadavku směrnice EP a Rady 2009/28/ES na zpracování odpadů a zbytků z potravinářské výroby - Česká republika doposud neimplementovala ES, týkající se využití odpadů a zbytků z výroby.

Postupnými kroky bylo v roce 2015 dosaženo výborné hodnoty přesahující 65 % snížení emisí skleníkových plynů (GHG).  V roce 2016 byla tato hodnota navýšena na hodnotu přesahující 70 % úspory GHG. V roce 2017 byla hodnota opět zvýšena na hodnotu přesahující 80 % redukce GHG. Pro letošní rok jsou opět očekávány vysoké hodnoty eliminace GHG. Společnost Tereos TTD neustále pracuje na snížení uhlíkové stopy při výrobě biopaliv.

Biopaliva vyprodukovaná v Dobrovicích jsou na světové úrovni a mohou pomoci České republice splnit závazky k Evropské unii. Společnost vyrábí biopaliva I. generace (cca 30 %), tak i pokročilá biopaliva II. generace (70 %).

V současné době používáme bioplyn pro výrobu tepla a elektrické energie pro vlastní spotřebu. V případě zájmu ČR je reálné biometan použít po úpravách (zkapalnění a čištění) v dopravě. Využití biometanu je jednou z možností, jak snížit uhlíkovou stopu v dopravě.

Přezkoumání a ověřování výroby biopaliv provádějí renomované auditační společnosti s celosvětovým působením. V rámci auditu TTD doložila a obhájila všechny hodnoty, které byly použity pro výpočet hodnot snižování emisí skleníkových plynů. Získáním certifikátu, může společnost Tereos TTD svým zákazníkům deklarovat, že při pěstování cukrové řepy a spotřebě všech surovin nutných pro výrobu biopaliv jsou dodržovány veškeré podmínky na udržitelnou výrobu a splněny požadavky Evropské legislativy.

Článek byl publikován v časopise Biom 2/2018 Biomasa v dopravě.

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Posouzení skutečných emisí biopaliv
Biometan a syntézní plyn jsou další cesty ke zvyšování podílu OZE
Dánsko by mohlo dosáhnout 100% přechodu na zelený plyn do roku 2035
Rozhovor o zkušenostech s pojištěním bioplynové stanice
Nový způsob řešení pojištění bioplynových stanic
MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 29.9.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 4374

Citace tohoto článku:
ŠŤASTNÝ, Jan, HART, Bohuslav: Uhlíková stopa etanolu se neustále snižuje. Biom.cz [online]. 2018-09-29 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy-pelety-a-brikety/odborne-clanky/uhlikova-stopa-etanolu-se-neustale-snizuje>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto