Odborné články

Slovo předsedy

Vážení přátelé.

V tomto vydání našeho časopisu bych Vám chtěl sdělit některé informace a poznatky z mé práce předsedy CZ Biomu. V příštím prosincovém čísle již nebude na to dostatek prostoru, neboť ho věnujeme volebním programům kandidátů na funkci předsedy. Valná hromada, kde bude zvolen nový výbor, se bude konat v Praze, předpokládáme v únoru 2005. Na funkci předsedy se chystá kandidovat více našich členů. Ti by nám měli sdělit své vize budoucnosti Biomu. Já již na funkci předsedy nebudu kandidovat, i když bych rád ve výboru nebo v některé sekci dál pracoval. Hlavní důvod mého přístupu je očekávání pozitivních změn, které přinese do CZ Biomu nový předseda, který bude energičtějším manažerem a více využije potenciál CZ Biomu. Ozývají se hlasy z některých sekcí, že by měl Biom více zastupovat zájmy svých členů a fungovat jako profesní sdružení. Již v současné době CZ Biom je profesním sdružením kompostářů a je tak evidován v příslušné evropské centrále. Celá tato záležitost nás zatím stála 1000 Euro, což zatěžuje kompostárenskou sekci významným dluhem, který nejde pokrýt ze stávajících členských příspěvků. Zřejmě u profesních sdružení jsou členské poplatky násobně vyšší než v CZ Biom. Kdyby měl být zaplacen můj čas, který jsem strávil na komisích na Miniserstvu životního prostředí a přípravou podkladů, které zdůvodňovaly nutnost pěstování šťovíku Uteuša, šlo by o částky desetitisícové. Rovněž aktivity, kterými Dr. Petříková vydupala ze země dotaci na šťovík v tomto roce jí stálo nebývalého úsilí. Doufám, že se jí subjekty, které z této dotace budou mít prospěch odmění alespoň tak, jak to provedl CZ Biom.

Úspěšné vybojování dotace na šťovík by mělo být příkladem budoucímu manažmentu Biomu, neboť svědčí o tom, že v současném společenskopolitickém prostředí je lépe než systémovými kroky si vynutit změnu neustálým a vytrvalým obtěžováním referentů, jak to bylo prováděno na Ministerstvu zemědělství jménem CZ Biomu. Příslušní referenti se brání a snaží se na svou obranu do případu zatáhnout své nadřízené, čímž se rozsah osob, které je nutno telefonicky, osobně nebo písemně urgovat stále zvětšuje a nakonec dojdou ministerští k názoru, že za těch pár zachráněných peněz pro jiné dotační aktivity to dohadování nestojí a kapitulují. Tento postup doporučuji použít při prosazování dotací na zemědělské užívání kompostů vyráběné z bioodpadu, což je požadavek našich kompostářů s přeplněnými kompostárnami.

A nyní popíšu další kauzu tzv. protišťovíkovou. Byl jsem pozván na MŽP do komise, která měla zamezit nekontrolovanému pěstování některých hybridních rostlin, ale ve skutečnosti šlo o komisi účelově zaměřenou proti šťovíku. Šťovíku se vytýkalo jeho hybridní a zahraniční původ a jeho expanzivní vlastnosti. Mnoho úsilí stálo prokázat, že šťovík nemá expanzivní vlastností a důkaz, který jsem podal jako vyjádření právního oddělení Ministerstva zemědělství, že šťovík je uznaná plodina jako každá jiná a že nic nemůže bránit jejímu pěstování, byl zpochybněn a bylo mi sděleno, že zákon na ochranu přírody se vztahuje i na pole a lesy, neboť i tyto jsou součástí krajiny. Poté byl vypracován návrh opatření, které by měly omezit pěstování šťovíku (souhlas koncových obcí, ochranné zatravněné pásy kolem šťovíkových polí), kontrolovaná přeprava šťovíku, zákaz skladování šťovíku na nezabezpečené ploše a řada dalších nesmyslů. Cíl těchto opatření je dle příslušného odboru MŽP v souladu se zásadou předběžné opatrnosti a výsledkem by neměly být větší osevy šťovíku v r. 2010 podle jedné písemné verze 5.000 ha, podle druhé verze 10 000 ha. Zde jsem použil jinou taktiku. Na svých veřejných vystoupeních a při dalších jednáních o indikativních cílech jsem upozorňoval, že tyto cíle v biomase nemohou být v r. 2010 splněny a zdůrazňoval jsem paradox, že jedno pracoviště MŽP usiluje o naplnění indikativních cílů v obnovitelných energiích a další pracoviště tomuto naplnění se snaží za každou cenu zabránit. Příslušného náměstka ministra a jeho referenty jsem označil jako zodpovědné za to, že indikativní cíle v biomase, a tím i v obnovitelných energiích nebudou v r. 2010 naplněny.

Bylo mi neoficiálně sděleno, abych na paradoxní situaci na MŽP neupozorňoval, abych nejmenoval žádné viníky budoucího nesplnění rozvoje energie z biomasy, abychom si šťovík pěstovali jako dříve bez dalších omezení, ale že nám to nemohou dát písemně, neboť údajně porušujeme zákon.

Neujasněná situace při pěstování šťovíku v letech 2003 - 2004 omezila další rozvoj osetých ploch proti původnímu plánu a indikativní cíle pro rok 2010 splněny nebudou.

Splnění těchto cílů předpokládá roční využití 4,6 milionů m3 dřevního odpadu z těžby a zpracování 7% obilní slámy, 60% slámy olejnin a pěstování energetických rostlin na 405 000 ha zemědělské půdy při průměrném výnosu 10 t/ha. V roce 2004 máme zaseto asi 1000 ha šťovíku a zasázeno cca 40 ha rychlerostoucích dřevin, což je zanedbatelný zlomek původních plánů. Nedávno jsem oponoval disertační práci, podle které by v r. 2010 mělo v ČR být 400 000 ha plantáží vrb a topolů, což je ještě větší nesmysl.

Při úvahách nad úspěšností nebo neúspěšností mých minulých let mám celkem dobrý dojem z toho, že jsem nemusel zásadně měnit své názory a to zač jsem byl vypeskován na senátním semináři o energetice dnešním známým politikem Topolánkem, se stala platformou nejen Biomu, ale i legislativy obnovitelných energií. Dnes by ani zmíněný Topolánek nevěřil tomu, že pěstování energetické biomasy je komplot proti horníkům (jak je připravit o práci) a snaha CZ Biomu vytahovat ze státu peníze, jak v odpovědi na mé vystoupení tehdy tvrdil.

Mám i dobrý dojem z manažerských aktivit o Biomu, což je zároveň zásluhou mých aktivních spolupracovníků. V době, kdy jsem CZ Biom přebíral od svého předchůdce, byla pokladna i účty Biomu téměř nulové. Zaměřením na získávání projektů všeho druhu a rozšířením původní činnosti CZ Biomu z energetických rostlin na bioplyn, bioodpady a prémiováním všech, kteří projekty získali a vyřešili, jsme si účelně naplnili pokladnu, takže jsme mohli pořádat řadu zajímavých akcí, vydávat tiskoviny a provozovat náš web. Zásluhy za tento portál, který nás nejlépe propaguje, má především pan Slejška.

V současné době dochází i k naplnění našeho původního cíle, organizovat v ČR rozvoj pěstování rostlin jako průmyslových surovin. Je to zvlášť důležité s ohledem na rozvoj tzv. zelených biorafinerií, který nastává na celém světě. Dále jsme byli požádáni o zabezpečení rozvoje bioetanolu za účelem využití v motorových palivech.

Domnívám se, že tento rozvoj je možné zabezpečit dotacemi na lihové plodiny, jako je tomu v ostatních státech EU.

Přeji Vám hezké léto a všem děkuji za spolupráci, angažovanost a i z účast na našich akcích.

S pozdravem
stále ještě váš předseda
Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Slovo předsedy (pro časopis BIOM 1/2006)
Slovo předsedy
Biomasa je součástí budoucího světového slunečního hospodářství
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Jak jsme usilovali o dotace na pěstování energetických bylin
Usnesení z valné hromady CZ Biomu
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí
Úvodník pro tištěný BIOM
Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Usnesení z Valné hromady CZ Biom konané 27. května 2003 ve Vlašimi
Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu
Zahraniční spolupráce s AEBIOM

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 15.9.2004
Poslední změna: 14.9.2004
Počet shlédnutí: 9923

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Slovo předsedy. Biom.cz [online]. 2004-09-15 [cit. 2024-04-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-rychle-rostouci-dreviny/odborne-clanky/slovo-predsedy-2>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto