Odborné články

Využití energie z biomasy

V současné době se v České republice vytvářejí podmínky pro rozvoj energetického využití biomasy. Hlavní motivací je očekávaný vstup ČR do Evropské unie. Evropská komise přijala 26. 11. 1997 dokument s názvem White Paper, který obsahuje strategii ke zdvojnásobení obnovitelných energií ze 6 na 12% podíl energetické spotřeby, při čemž 80% obnovitelných energií bude představovat energie z biomasy. Obsah tohoto dokumentu je součástí jednání mezi EU a zeměmi žádajícími o členství v EU. Vzhledem k tomu musí ČR harmonizovat s EU energetickou legislativu a politiku a zvýšit podíl obnovitelných energií.

V roce 1997 byla vypracována studie o energetické efektivnosti pro Českou republiku, jejíž část se týká i obnovitelných zdrojů energie. Cílem vládní politiky pro rok 2010 by mělo být dosažení 3,6% podílu obnovitelných energií ze spotřeby primárních energetických zdrojů. Podíl energie z biomasy na celkové spotřebě energie by představoval 2,9%, tj. 51 PJ.r-1. Proti současnému stavu jde o téměř ztrojnásobení produkce energií z biomasy.

Současné využití biopaliv představuje ročně cca 19,7 PJ a je zaměřeno na spalování dřevní štěpky, domovních odpadů, slámy a na výrobu využívání bionafty (tab. č. 1).

Tabulka č. 1 Dostupný potenciál a současné využití biopaliv v ČR

Biopalivo

dostupný potenciál (TJ . r-1)

současné využití biopaliv (TJ . r-1)

%

palivové dřevo, dřevní odpad

32800

16200

49,4

sláma obilnin

6050

39

0,6

sláma olejnin

9800

170

1,7

energetické rostliny cíleně pěstované

12000

0

0

bionafta

9200

2300

25,0

bioplyn

7000

1000

14,2

CELKEM

76850

19709

25,6

V současnosti je v České republice v provozu cca 110 kotlů na spalování dřevního odpadu a několik desítek komunálních výtopen na spalování dřevní štěpky nebo slámy a cca 38 000 dřevozplynujících kotlíků pro rodinné domky s výkonem 15 - 100 kW na polínkové dřevo nebo na brikety z biomasy. Další zájem o tato zařízení přináší podnikatelské a inovační příležitosti. Tyto příležitosti jsou především v budování výtopen s minimální obsluhou a ve vývoji zcela automatizovaných lokálních topenišť a kotlíků pro rodinné domky na dřevní štěpku nebo topné pelety. Tato zařízení by měly poskytovat stejný komfort jako při vytápění plynem. Další inovační příležitosti jsou systémy pro bytové a rodinné domy na bázi kombinace solárních kolektorů s kotlem na biomasu a s akumulací tepla. Předpokládá se vznik trhu s fytopalivy, především s dřevními, případně slamnatými briketami a peletami a se standardizovanou dřevní štěpkou. Pro výrobu standardizovaných fytopaliv bude třeba zajišťovat výrobní linky.

Nedostatečně je v ČR zajištěn vývoj a výroba kogeneračních zařízení na produkci elektrické energie a tepla na bázi biomasy. Jde zejména o zařízení pro malé komunální teplárny s parními turbinami, případně s parními stroji. Rovněž vývoj zplyňovacích generátorů pro kogenerační jednotky se spalovacími motory na bázi biomasy v ČR nedosáhl komerčního nasazení sériově vyráběných zařízení. Možnost využití Stirlingových motorů ve spojitosti s biomasou a s kogenerační výrobou elektrické energie a tepla není zatím v ČR vůbec řešena.

Do oblasti fytoenergetiky patří i technologie výroby motorových biopaliv. V České republice jde zejména o výrobu bionafty metylesterací řepkového oleje, kde vybudované kapacity představují roční výrobu 62 500 t a vyrobená bionafta slouží k přípravě palivové směsi s cca 70% podílem motorové nafty. Intenzivně je připravována i výroba bioetanolu, který bude sloužit k přípravě ETBE (etyl-terc-butyleter) ke zvýšení oktanového čísla a obsahu kyslíku v benzinových směsích. Kromě klasické výroby bioetanolu ze zemědělských plodin se vyvíjí výroba bioetanolu s využitím tlakově tepelné hydrolýzy lignocelulózových hmot (dřevo, sláma). Další možnosti výroby motorových biopaliv jsou pomocí technologií rychlé pyrolýzy biomasy.

Zcela nedostatečně se rozvíjí výroba a využití bioplynu. V České republice je vybudováno 10 zařízení na anaerobní digesci hnoje a zvířecích fekálií, přičemž v SRN je v provozu cca 800 bioplynových stanic.

Předpokládaný rozvoj fytoenergetiky je nastartován dotacemi ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), zemědělskými dotacemi pro pěstitele biomasy a programy České energetické agentury a možností využívání strukturálních fondů. Je však zapotřebí, aby se do tohoto rozvoje zapojovalo stále více českých výrobců fytoenergetických zařízení a technologických souborů k přípravě fytopaliv a to zejména z důvodu vzniku nových pracovních příležitostí.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zkušenosti s produkcí energetických rostlin v provozních podmínkách
Biomasa pro energetiku: šance nebo návrat zpět?
Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice
Lnička setá (Camelina sativa (L.) CRANTZ)
Biomasa pro energii (1) Zdroje
Biomasa - obnovitelný zdroj energie
Ověřování energetických rostlin v provozních podmínkách
Biomasa a možnosti jejího využití ve vytápění

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 20.11.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 12359

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Využití energie z biomasy. Biom.cz [online]. 2001-11-20 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/vyuziti-energie-z-biomasy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto