Odborné články

Bioplyn a biometan v Evropě

Koncem loňského roku vydala Evropská bioplynová asociace (EBA) tradiční roční statistickou zprávu, která poskytuje podrobný přehled o současném stavu odvětví bioplynu v Evropě. Zpráva se zabývá různými aspekty, jako je výroba a využití bioplynu, jeho vliv na životní prostředí a ekonomické přínosy, které poskytuje evropskému hospodářství. Vychází z rozsáhlého výzkumu a analýz nejnovějších údajů a trendů v odvětví. Zpráva je důležitým zdrojem informací pro tvůrce politik, investory a další zúčastněné strany, neboť poskytuje cenné informace o současném stavu a budoucích vyhlídkách sektoru bioplynu a biometanu v Evropě.

Foto: abadonian@Pixabay.com

Situace v EU

Podle zprávy zaznamenal sektor bioplynu v posledních letech výrazný růst. Kombinovaná výroba bioplynu a biometanu v roce 2021 dosáhla 196 TWh resp. 18,4 mld. m3 energie, což představuje 4,5 % spotřeby plynu v Evropské unii v témže roce (graf 1). Zatímco výroba bioplynu v posledním desetiletí stagnovala, výroba biometanu stále roste. V roce 2021 došlo k dosud největšímu ročnímu nárůstu (20 %) produkce, a to o dalších 6,1 TWh resp. 0,6 mld. m3 biometanu ve srovnání s rokem 2020. Celková výroba biometanu v Evropě v roce 2021 dosáhla 37 TWh, tj. 3,5 mld. m3. Na konci roku 2021 bylo v Evropě celkem 1 067 biometanových stanic, což je o 184 zařízení víc oproti roku 2020.

Graf 1: Kombinovaná výroba biometanu a bioplynu v Evropě (TWh) (zdroj: EBA statistical report 2022)

Co se týče technologie zušlechťování bioplynu. Více než tři čtvrtiny v současnosti aktivních biometanových stanic v EU používají buď membránovou separaci (47 %), vodní vypírku (17 %), chemickou aminovou vypírku (12 %), fyzikální adsorpci (10 %), fyzikální vypírku organickými rozpouštědly (2 %) nebo kryogenní separaci (1 %) (graf 2). U zbývajících 11 % biometanových stanic nejsou v databázi EBA k dispozici žádné údaje.

Graf 3 ukazuje počet instalovaných zařízení v EU od roku 2008 a podíl použitých technologií zušlechťování plynu. Zatímco dříve (2008–2012) byla nejčastěji využívána, u nově instalovaných zařízení, technologie chemické aminové vypírky, od roku 2013 dochází k posunu směrem k membránové separaci. Z grafu lze vyčíst, že 82 % z celkového počtu nově instalovaných zařízení v roce 2021 používá technologii čištění bioplynu membránovou separací.

Graf 2: Podíl využití technologií čištění bioplynu v Evropě v roce 2021 (zdroj: EBA statistical report 2022)

 

Graf 3: Počet nových biometanových stanic v Evropě v letech 2008 až 2021 podle technologií zušlechťování plynu (zdroj: EBA statistical report 2022)

 

Podle databáze Evropské bioplynové asociace, je z celkového počtu aktivních biometanových stanic v Evropě 58 % připojeno k distribuční síti, 19 % je připojeno k dopravní síti, 9 % stanic není připojeno k síti a o zbývajících 14 % stanic nejsou v databázi EBA k dispozici žádné informace (graf 4).

Graf 4: Podíl výroben biometanu připojených k distribučním a dopravním sítím v Evropě v roce 2021 (zdroj: EBA statistical report 2022)

Využití biometanu v dopravě

Biometan může nahradit konvenční CNG a LNG pocházející ze zemního plynu jako palivo v dopravních prostředcích, a to buď ve stlačené formě BioCNG, nebo ve zkapalněné formě jako BioLNG. Nedávné studie ukazují, že BioCNG a BioLNG mohou významně přispět k dekarbonizaci dopravy. Obě paliva lze v současné době vyrábět buď přímo v zařízení na výrobu biometanu (tzv. “on-site” výroba), nebo získáváním biometanu ze sítě s využitím záruk původu. Při výrobě on-site může být BioCNG nebo BioLNG dodáván do čerpacích stanic jako dopravní palivo, nebo může být přepravován ke koncovým spotřebitelům.

Na konci roku 2021 bylo v Evropě 15 aktivních stanic na výrobu BioLNG a očekává se, že do roku 2024 přibude dalších 83 stanic. Kombinovaná výrobní kapacita BioLNG do roku 2025, pokud vezmeme v úvahu pouze potvrzené závody, dosáhne až 12,4 TWh ročně (graf 5).

Graf 5: Vývoj počtu BioLNG stanic v EU v letech 2018 až 2025 a jejich výrobní kapacity (TWh/rok) (zdroj: EBA statistical report 2022)

Výroba BioCNG se v Evropě nadále zvyšuje. Z celkového počtu 1 222 aktivních biometanových stanic v Evropě ke konci srpna 2022, je známo 133 stanic, které stlačují biometan na BioCNG přímo na místě. V grafu 6 je znázorněn vývoj počtu biometanových stanic v Evropě vyrábějících BioCNG „on-site“ v období od roku 2007 do roku 2022.

Graf 6: Vývoj počtu on-site výroby BioCNG v biometanových stanicích v Evropě 2007-2022 (zdroj: EBA statistical report 2022)

Potenciál výroby bioplynu a biometanu do roku 2050

Míra závislosti EU na dovozu zemního plynu v roce 2021 činila 82 % (338 mld. m3), přičemž u 15 členských států byla závislost na zemním plynu vyšší než 90 %. Hlavním zdrojem zemního plynu pro EU bylo Rusko, z něhož pocházelo 33 % (137 mld. m3) spotřeby zemního plynu v EU v roce 2021.

Předpokládá se, že se výroba bioplynu a biometanu z 18,4 mld. m3 za rok 2021 do roku 2050 může zvýšit nejméně pětinásobně, a to až na 165 mld. m3. To ve srovnání s aktuální spotřebou plynu 412 mld. m3 v EU představuje až 40 % spotřeby plynu. Za předpokladu snížení celkové poptávky po plynu v roce 2050 na 271 mld. m3 se odhaduje, že biometan bude schopen do roku 2050 pokrýt až 61 % poptávky po plynu. Vzhledem k výše uvedeným údajům je zřejmé, že zvýšení produkce biometanu v Evropě bude mít velký vliv na snížení závislosti Evropy na dovozu plynu (graf 7).

Graf 7: Spotřeba zemního plynu v roce 2021 v porovnání s potenciálem výroby biometanu v roce 2050 v jednotlivých evropských zemích v bcm (miliardy kubických metrů) (zdroj: EBA statistical report 2022)

Situace v ČR

Data pro statistickou zprávu EBA za Českou republiku byla vyhotovena ve spolupráci s CZ Biom. V roce 2021 bylo v České republice v provozu 573 bioplynových stanic s celkovou vykázanou produkcí bioplynu 6 832 GWh. Výroba biometanu v České republice byla zahájena v roce 2019, kdy byla uvedena do provozu první dvě zařízení. Z nich pouze jedna instalace byla připojena k plynárenské síti. V roce 2021 bylo v ČR vyrobeno 8 GWh biometanu (graf 8).

Ačkoli se biometan zatím vyrábí v nevýznamném množství, Česká republika plánuje jeho výrobu a využití zvýšit. V listopadu 2019 již Národní energetický a klimatický plán České republiky vyzdvihl výhody biometanu při jeho využití v teplárenství a dopravě a nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie (od ledna 2022) se ukazuje jako podpůrný program pro výrobu bioplynu i biometanu. Tato iniciativa je spolu s rozvojem českého trhu s biometanem vnímána jako důležitý nástroj pro splnění cílů EU pro rok 2030 v oblasti kvót na pokročilá biopaliva. Předpokládá se, že většina biometanu v ČR bude využita v sektoru dopravy.

Graf 8: Vývoj výroby bioplynu (GWh) (vlevo) a vývoj počtu bioplynových stanic (vpravo) v ČR 2011-2021 (zdroj: EBA statistical report 2022)

Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2023 Možnosti využití bioplynu a biometanu u nás i v Evropě.

 

 

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Návštěva italské biometanové stanice Cooperativa Agricola Speranza
Jak vznikl biometan v Litomyšli
Novinky v Evropské legislativě
Bioplynová stanice další generace
Biometan kousek za Vídní
Ze slepičinců v Lotyšsku budou brzy vyrábět čistý biometan
Jak to vypadá na jedné z největších čistíren odpadních vod na světě
Zkušenost s vozy na alternativní pohon

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 20.6.2023
Poslední změna: 20.9.2023
Počet shlédnutí: 1175

Citace tohoto článku:
NGUYENOVÁ, Ha My: Bioplyn a biometan v Evropě. Biom.cz [online]. 2023-06-20 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/bioplyn-a-biometan-v-evrope>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto