Odborné články

Biomasa v Irsku

(Článek převzat z časopisu BIOMASS News, No 10. Dec. 2001, vydávaném Evropskou asociací pro biomasu)

V současnosti připadají z celkové spotřebované energie v Irsku pouze 2% na energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie. Irsko tudíž nedosáhne 12%-ního cíle Evropské unie pro produkci energie z obnovitelných zdrojů v roce 2010, pokud irská vláda nevypracuje koherentní bioenergetickou strategii se silnějšími závazky a většími investicemi do bioenergetiky než je tomu v současnosti.

Farmáři začnou přecházet na využívání energie biomasy až tehdy, když uvidí přímou ekonomickou návratnost investic s tím spojených a ne pouze vedlejší příjem z např. uvedení půdy do klidu. V Irsku zatím nebyl žádný zvláštní podpůrný program pro bioenergetiku. Ani navrhovaná podpora pro pilotní bioplynové stanice nebyla zavedena, ačkoliv se o ní hovořilo dva roky. Nyní snad bude tato podpora vypsána, ale na menší úrovni, než bylo očekáváno.

Rychle rostoucí dřeviny byly v roce 2001 trošku úspěšnější, jelikož se podařilo získat dotaci na projekt, v rámci něhož bude během dvou let založeno 100 ha vrbových plantáží. V roce 2001 bylo vysázeno prvních 6 ha. Avšak co spíše než podpora pěstování vrb by byl třeba integrovaný program pro produkci energetických plodin, rozvoj trhu s fytopalivy a kombinovanou výrobu tepla a elektřiny ze dřeva.

Je jasné, že před Irsko čeká dlouhá cesta k dosáhnutí cílů stanovených na evropské úrovni. Irsko však může najít inspiraci v zemích, které jsou při zavádění bioenergetiky úspěšnější.

IrBEA (Irská bioenergetická asociace) byla založena v roce 1998, aby podporovala využívání bioenergie v Irsku jako environmentálně, ekonomicky a sociálně udržitelný místní zdroj energie.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií
Rozvoj bioenergetiky v Rakousku
Ekonomické podmínky využívání energetické biomasy
Biomasa ve Španělsku

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 10.5.2002
Poslední změna: 10.5.2002
Počet shlédnutí: 8582

Citace tohoto článku:
HOYNE, Seamus, SLEJŠKA, Antonín: Biomasa v Irsku. Biom.cz [online]. 2002-05-10 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/biomasa-v-irsku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto