Odborné články

Zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí

Tak jako mnohé jiné společnosti se i naše firma ZERS spol. s r.o. rozhodla v roce 2007 využít možnosti podat žádost do tehdy nového operačního programu a zkusit štěstí s naším projektem na „dovybavení kompostárny dopravní a manipulační technikou“.

Naši žádost jsme začali připravovat a konzultovat od poloviny roku 2007 s cílem stihnout první výzvu Prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Operačního programu Životní prostředí. Tento operační program řídí přímo Ministerstvo životního prostředí a jeho administrace leží na bedrech úředníků Státního fondu životního prostředí.

Vydali jsme se na nelehkou cestu, která však byla zakončena úspěšnou žádostí a v současné době již realizovaným projektem.

Obr. : Jednou z nejdůležitějších součástí každé „průmyslové kompostárny“ je nakladač.

Předmětem našeho projektu bylo pořízení jedné z nejdůležitějších součástí každé „průmyslové kompostárny“, tj. traktoru jako energetického prostředku. Traktor jsme vybavili nakládací lopatou, takže plní zároveň funkci jako jednoduchý čelní nakladač. Předmětem naší žádosti o dotaci byl rovněž nosič velkoobjemových kontejnerů a několik kontejnerů. Kontejnery slouží nejen ke svozu biologicky rozložitelných odpadů, ale rovněž ke svozu ostatních druhů velkoobjemových odpadů a stavebních sutí na naši recyklační stanici.

Z vlastní zkušenosti můžu říci, že zisk dotace rozhodně není jednoduchou záležitostí a vyžaduje vedle alespoň trochu reálného záměru, který by měl být podložen reálnou potřebou životního prostředí, rovněž velké množství času. V následujícím textu bych rád stručně popsal celou administraci naší žádosti, tak jak probíhala od začátku, přes zisk kladného rozhodnutí až po vlastní realizaci a ukončení projektu.

Vlastní projekt byl, jak jsem již zmínil, připravován zhruba půl roku před podání žádosti a sestával v našem případě zejména z „technické zprávy“ a „analýzy potenciálu produkce odpadů“ ve spádové oblasti. Tento dokument, který se na první pohled může působit jako „klasický úřednický šiml“, kdy si zkrátka odpovědný úředník pouze takříkajíc odškrtne další povinnou přílohu projektové žádosti, je z mého pohledu zcela zásadní. Vždyť bez znalosti vlastní spádové oblasti, bez znalosti trhu a širšího pohledu na celou problematiku té které žádosti nelze zpracovat jakýkoliv smysluplný projekt.

V našem případě jsme se zaměřili na možnou produkci biologicky rozložitelných odpadů v kutnohorském regionu, a jak se ukázalo, nebyla problematika nakládání s bioodpady v této oblasti řešena odpovídajícím způsobem. Většina bioodpadů končila na nedaleké skládce komunálního odpadu a to bylo jedním ze zásadních impulzů pro realizaci našeho záměru. Co se týče přístupu úředníků Městského úřadu v Kutné Hoře je nutné všem zainteresovaným osobám, od vedení města až po jednotlivé pracovníky technického oddělení a odboru životního prostředí poděkovat za jejich podporu v realizaci našeho záměru. V současnosti je ZERS hlavním odběratelem bioodpadů z městské zeleně Kutné Hory a podílí se tak na zlepšování kvality životního prostředí.

Po kompletaci celé žádosti a vyplnění elektronického prostředí pro komunikaci s úřadníky Státního fondu životního prostředí jsme netrpělivě očekávali zda-li budeme mezi těmi šťastnými, kteří obdrží na projekt dotaci ze zdrojů EU. Vše se nakonec podařilo a my jsme posléze postoupili do další fáze realizace projektu, která je možná ještě náročnější než první. V této etapě je naprosto stěžejní výběrové řízení, které musí být realizováno v souladu s požadavky Státního fondu a zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro méně zkušené uchazeče se výběrové řízení může stát až téměř neřešitelným problémem a rozhodně je třeba tuto etapu projektu nepodcenit a dbát na její řádný průběh.

Po zdárném průběhu jsme dodali na fond všechny podklady nutné k podepsání Smlouvy o podpoře a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po té, co nám vítězný dodavatel předal poptávanou mechanizaci, jsme předali na fond k proplacení faktury a obdrželi finanční prostředky.

Během celé administrace projektu nás čekalo vyplňování poměrně složitého elektronické prostředí BeneFillu, ale i to se podařilo zdárně dokončit a náš projekt byl na podzim 2008 ukončen.

V současné době naše společnost předložila další vlastní žádost o dotaci, jejímž předmětem je pořízení víceúčelového prosévacího zařízení, které bude možno využít jak k prosévání hotových kompostů, tak pro sítování zemin a stavebních recyklátů. Dojde tak k optimálnímu využití nejen poskytnutých dotačních prostředků z EU, ale rovněž k ideálnímu využití moderní výkonné techniky.

Po zkušenostech z první výzvy a po úspěšném zrealizování našeho projektu se na nás postupně začali obracet další podnikatelské subjekty i zástupci měst a obcí o pomoc a radu s jejich žádostmi do Operačního programu Životní prostředí.

Jednalo se zejména o zástupce podnikatelské sféry s poměrně širokým spektrem činností, od kovošrotů, přes firmy zpracovávající stavební a demoliční odpady až po bioplynovou stanici a kompostárnu. Mezi nejčastější předmět podpory patřilo zejména vybavení pro manipulaci a třídění odpadů, speciální nakladače pro kovošrot, svozové prostředky včetně kontejnerů, vybavení pro recyklaci autovraků, drtiče a třídiče stavebních odpadů a speciální vybavení, jako je třeba hygienizační zařízení a kogenerační jednotka pro bioplynovou stanici.

Obce, které zastupuje naše společnost, žádali zejména o svozovou techniku a vybavení pro svoz a separaci využitelných složek komunálních odpadů, a to jak dnes již „klasických“ nádob na papír, sklo a plast, tak na nádoby pro odpady nebezpečné a biologicky rozložitelné. Na další výzvu k předkládání projektů do „prioritní osy 4“ připravujeme rovněž několik žádostí na výstavbu nebo dovybavení sběrných dvorů.

V současné době čekáme (únor 2009) tak jako téměř tři desítky dalších žadatelů, pro které naše společnost ZERS zpracovala projektové žádosti a které zastupuje v jednání s fondem na „verdikt“ úředníků Státního fondu životního prostředí, kteří právě nyní posuzují kvalitu podávaných žádostí a snad v nejbližší době kladně rozhodnou o žádostech v druhé etapě jejich příjmu.

Co říci závěrem? Cesta, na kterou se každý žadatel o dotaci vydá, je lemována mnoha úskalími, ale ta „sladká tečka“, v podobě zisku dotace na právě Váš projekt, určitě stojí za to!

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Využití kompostu a netradičních plodin při dekontaminaci půdy znečištěné motorovou naftou
Kompostování zbytkové biomasy z údržby trvalých travních porostů
Jak používat Expertní systém pro kompostování

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 25.5.2009
Poslední změna: 24.5.2009
Počet shlédnutí: 5310

Citace tohoto článku:
HRČKA, Milan: Zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Biom.cz [online]. 2009-05-25 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/kusenosti-z-cerpani-financnich-prostredku-z-operacniho-programu-zivotniho-prostredi>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
25 May 2009 01:41 oldich ubrt
- vyjádřit ůžas
25 May 2009 01:46 oldich ubrt
- úžasný výsledek
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto