Odborné články

Certifikace kompostů

Rozhovor s Ing. Květuší Hejátkovou, zakladatelkou a ředitelkou Zemědělské ekologické regionální agentury ZERA z. s., na téma certifikace kompostů, novinky na kompostářském trhu.

Foto: Kompostárna s certifikovaným kompostem bude moci za daných podmínek používat značku „Pečeť kvality“. (zdroj_Archiv ZERA)

Co si máme pod dobrovolnou certifikací kompostů představit?

Kompostování je původní biologický proces, při kterém za dodržení specifických podmínek vzniká stabilní produkt – kompost, který přispívá k udržení zdravé půdy.  

Certifikace je nový program, jehož cílem je zabezpečit standardní vysokou kvalitu kompostu, potvrzením splnění biologických podmínek procesu a definováním konkrétní kvality pro jeho využití. Certifikovaný kompost lze s jistotou uplatnit při revitalizaci půd degradovaných a ohrožených erozí, pro bezpečnou aplikaci na půdách v oblastech ochrany podzemních a povrchových vod a pro využití k výrobě substrátů. 

Požadavky nadstandartního ověření kvality vzešly z potřeby uplatnit i biologicky rozložitelné odpady jako významný zdroj obnovitelných živin a nutné potřeby dodávky stabilní organické hmoty do půdy, která má mimořádný efekt pro tvorbu stabilního humusu v půdě. Samozřejmostí je splnění základních legislativních požadavků vyplývajících z aktuálních právních předpisů. 

Touto cestou jde nejen EU novou politikou Zelené dohody, ale také v naší republice je bioekonomika (tj. efektivnější využívání biologických zdrojů a transformace k udržitelnému rozvoji) prioritní oblastí jak MZe, MŽP, tak také v nové Národní RIS3 strategii MPO

Jaký je rozdíl mezi registrací a certifikací kompostu? 

Certifikace je program pro trvale udržitelný systém recyklace BRO–bioekonomika. Zajišťuje prostřednictvím nastaveného systému trvalé udržování a zlepšování kvalitativních parametrů procesů kompostárny a kompostu. Vytváří potenciál zpětné vazby a stanovení nápravných opatření v případě neshody. Certifikace také definuje požadavky na výrobu a použití kompostu v systému ekologického zemědělství a kompostu s kaly z ČOV. Kompost s certifikátem může být uznán jako organické typové hnojivo ohlašované u ÚKZUZ v případě uvádění do oběhu, ale i pro uplatnění kompostu v zemědělském podniku jako takovém. 

Při registraci je kontrolován výstup podle definovaných kritérií v souladu s právními požadavky bez identifikace příčin a stanovení nápravných opatření. Registrací vzniká statut uvedení kompostu (organického hnojiva) do oběhu.

Jak bude probíhat vlastní proces certifikace?

Systém ověření kvality, resp. vlastní proces certifikace kompostu zajistí certifikační organizace, která získá akreditaci na základě požadavků akreditovaného schématu „Schéma certifikace kompostu 01/2020“. Proces certifikace má následující fáze: nejprve proběhne inspekce provozu kompostárny a ověření kvality kompostu, která prokáže shodu s nastavenými požadavky. V případě kladného výsledku inspekce rozhodne certifikační orgán o udělení certifikátu „Pečetě kvality“, tedy osvědčení kompostárny, že produkuje kompost definované  kvality. 

Kvalita provozu a kompostu bude ověřována pravidelně (ročně), a to vstupní inspekcí a následnými dozorovými inspekcemi. 

Kompostárna s „Pečetí kvality“ tedy poskytuje zákazníkům záruku, že její produkt je dostatečně bezpečný s definicí pro konkrétní použití. 

Jaké jsou požadavky na kvalitu kompostu s certifikátem?

Novela ČSN 465735 kompostování respektuje požadavky na biologický proces kompostování a parametry hodnocení kompostu dle jeho finálního využití (jako pomocná půdní látka nebo hnojivo). Tato norma se stala podkladem pro požadavky certifikace. 

Jak budou označovány certifikované produkty? 

Kompostárna s certifikovaným kompostem bude moci za daných podmínek používat značku „Pečeť kvality“.

Jaký je předpokládaný přínos certifikace provozovatelům kompostáren?

Definované (skutečné) vlastnosti kompostu a jeho specifikace umožní jeho konkrétní využití, například v systému precizního zemědělství, které upřednostňuje metody udržitelnosti zemědělského podnikání (zdraví půdy, zadržení vody v krajině, úspora a náhrada průmyslových hnojiv). Pro provozovatele kompostáren je velmi důležitá zpětná vazba a stanovení nápravných opatření v případě neshody, což může zaručit dílčí jistotu pro kontrolní organizace (ČIŽP, ÚKZUZ, krajské úřady).

Co by měla certifikace přinést dobrého pro ostatní subjekty? Státní správě, samosprávě, podnikatelům, ale i fyzickým osobám?

Proces certifikace je nezávislý a jeho požadavky jsou stanoveny tak, že ostatním subjektům přináší jistotu kvality, naplnění podmínek legislativy, a také zvyšuje kredit oboru kompostování jako významného regionálního podnikání. 

Jaké aktivity připravuje ZERA?

„Kompost a bioekonomika“ jako podpora udržitelnosti, inovace, samostatnosti, zdravé půdy v rámci Cyklu setkávání podzim 2021 (www.zeraagency.eu) o všem, čím nám výzkum a praxe přispěly. Finálem bude workshop, který se bude konat 11. listopadu 2021 v centru CETT v Náměšti nad Oslavou.   

Foto: Kompostárna s certifikovaným kompostem bude moci za daných podmínek používat značku „Pečeť kvality“. (zdroj/ Archiv ZERA)

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2021 Kompostování aneb cesta k udržitelnému hospodaření s půdou.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Akce „Nakopej si pytel“ na kompostárnách sklidila úspěch. První ročník si žádá pokračování
Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů
Evropský parlament podporuje využití kompostů a digestátů místo průmyslových hnojiv
Bioplynka, kompostárna a časem možná i pyrolýza
Bioodpad se promění na energii a hnojivo
Komposty na bázi separovaného digestátu a jejich aplikace na ornou půdu
Aplikace kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě a související legislativa
Využití digestátu jako hnojiva

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 21.10.2021
Poslední změna: 15.12.2021
Počet shlédnutí: 2499

Citace tohoto článku:
HEJÁTKOVÁ, Květuše: Certifikace kompostů . Biom.cz [online]. 2021-10-21 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/certifikace-kompostu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto