Odborné články

Odpadové hospodářství Finska (2) Region Tampere (Pirkanmaan Jätehuolto OY)

Úvod

Společnost Pirkanmaan-jatehuolto byla založena v roce 1994, na jejím vlastnictví se podílí 23 obcí. Zabezpečuje nakládání s odpadem pro 376 000 obyvatel a 14 000 firem. V roce 2001 měla 59 zaměstnanců a její rozpočet byl 16,5 mil. Eur (495 mil. Kc). Celková produkce odpadu v regionu je 150 680 tun, což na osobu činí 473 kg (v četně vyseparovaných složek).

Platí zde vyhláška, že každý dům, kde je více nez 5 bytů musí mít nádobu na separovaný papír a bioodpad, součástí této vyhlášky je také ustanovení: ”Pokud bude nalezeno v nádobě na směsný odpad více než 50% bioodpadu, může být cena za odvoz tohoto odpadu navýšena o 50%.” V praxi se však zatím tato vyhláška neuplatňuje, neboť se neví, kdo a jakým způsobem by měl provádět kontrolu - patrně to nikdo dělat nechce. Mohlo by se zdát, že toto nařízení je relativně striktní, ale opak je pravdou. V sousedním regionu Jyvaskula a dále například v regionu Mikkeli je nařízeno: ”Každý dům musí mít sběrnou nádobu na oddělený sběr bioodpadu nebo domácí kompost”.

Poplatky za odpad jsou závislé na velikosti nádoby na odpad a na tom, jak často je odpad vyvážen. Nádoby jsou vyprazdňovány obvykle jednou za týden, v některých lokalitách, převážně v panelákových zástavbách, jsou vyprazdňovány 2x týdně. Je zde možnost objednat si vyvážení pouze jedenkrát za 14 dnů či za 3 týdny.

Druh odpadu Cena v Euro za tunu Přibližná cena v Kč
Netříděný odpad 73,2 2196
Spalitelný odpad 36,6 1098
Suchý komunální odpad (zbytkový odpad bez bioodpadu) 61,0 1830
Bioodpad 30,5 915
Bioodpad II tř. * 42,7 1281
Popel 18,3 549
Zemina 4,9 147
Dřevo 12,2 366
Papír 7,93 237

* bioodpadem II- tř. se rozumí například: balený do plastových sáčků, balená zelenina ze supermarketu…

Cenou odběru jednotlivých druhů odpadu jsou původci značně motivováni odpady třídit. Pro komunální odpad jsou stanoveny ceny za odvoz obsahu 1 nádoby daného objemu. Tento ceník je však na mou chatrnou finštinu příliš složitý. Například za odvoz 240 litrové nádoby na zbytkový odpad zaplatí občané 4,3 eur, za stejnou nádobu na bioodpad zaplatí pouze 3,4 eur.

Bioodpad

K separaci bioodpadu se používají rozličné nádoby od 140 až po 600 litrové kontejnery, dle přání zákazníka. Po občanech se požaduje, aby vyseparovaný odpad ukládali do těchto nádob zabalený do biodegradabilního materiálu. Jsou tu dvě možnosti:

  • Použití relativně drahých sáčků z degradabilního plastu. (cena je zhruba 2,5 eur za 100 sáčků s objemem cca 3 l)
  • Nebo si vyrobit papírový kornout, například z novinoveho papíru. Návod na výrobu těchto kornoutů jsem nalezl v jedné z informačních brožur. ( Obr. 1 )

Bioodpad je kompostován v kupách. První měsíc je vznikající kompost aerován spodní tlakovou aerací, následně je přemístěn do jiné části areálu, kde je již ponechán volně k dlouhodobému dozrávání zhruba 1,5 roku. Pro manipulaci a drcení substrátu se používá speciální nesený čelní nakladač/drtič (Obr 2 a 3). Jelikož jsou vstupní suroviny výhradně bioodpad z domácností, jídelen a podobných provozů a 10% písku, vyrobený kompost má velmi nízký obsah těžkých kovů a splňuje tedy limity pro aplikaci na zemědělskou půdu. Bohužel kompost nachází uplatnění téměř výhradně při rekultivaci skládky, kterou je nutno do roku 2008 uzavřít a zrekultivovat, protože nesplňuje požadavky EU. V plánu je otevření nové skládky nedaleko stávající. Společnost je ochotna za malý poplatek připravit prosetý kompost pro zemědělské a zahradnické účely, ekonomický přínos z prodeje kompostu je však zanedbatelný.

Ve Finsku neplatí žádné hygienické normy, nesledují příliš podrobně průběh teploty v kompostovací kupě. I přesto provádějí průběžné kontroly výskytu patogenů. Vlivem chladného klimatu však byl zjištěn pouze jedenkrát výskyt salmonely, patrně zavlečen všudypřítomným ptactvem, přiživujícím se na zbytcích jídel v kompostovacích kupách. (Obr. 4 a 5)

Českého občana zarazí, proč zde netřídí plasty? Odpověď je jednoduchá: produkce plastu neni příliš vysoká a složení plastů v odpadu je velmi různorodé, jsou to převážně folie PP a různé krabičky PS a další materiály včetně PVC. Obsah PET-lahví je téměř nulový, jelikož zde výborně funguje systém zálohovaných plastových i skleněných lahví s účinností kolem 97%. Po neúspěšných pokusech materiálově využít této směsi plastu se management Pirkanmaan jätehuoto Tampere rozhodl separovat suchý hořlavý odpad, ze kterého vyrábí certifikované palivo – REF.

Výroba REF

Výroba REF je na automatizované lince. Nejprve materiál projde separátorem magnetických kovů. Dále dotříděním na rotačním sítě o velikosti ok 6 cm, podsítná frakce je kompostována a vzniká nízkokvalitní kompost, který nachází uplatnění výhradně při rekultivaci skládky. Následuje zařízení na odstraňování těžkých předmětů (nemagnetické kovy, kamení) na třepacím zařízení. Výsledná surovina je posekána na kousky. Dle přání zákazníka je mísena s jiným hořlavým odpadem, dřevem či znehodnoceným papírem. Vznikají tak kvalitní certifikovaná paliva s obchodním názvem, doslovně přeloženým do češtiny jako Energetický odpad plus dřevní štěpka nebo Energetický odpad, dřevní štěpka a papír. Tyto směsi jsou lisovány do balíků, za deštivého počasí baleny do folie a transportovány ke spotřebiteli. ( obr. 6)

Kromě separovaného suchého energetického odpadu tato linka zpracovává zhruba 1/3 produkovaného směsného komunálního odpadu. Zbytek je z důvodu nedostatečné kapacity linky ukládán na skládku.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je možno odložit na mnoha místech – ve sběrných centrech. Většina nebezpečného odpadu je zatím spalována v jediné velké spalovně na nebezpečný odpad společnosti Ekokem ve měste Riihimaki, 60 km severně od Helsinek. (Spalovací teplota 1 300 °C v rotační peci).

Osvěta občanů

Společnost vydává dvakrát ročně magazín o nakládání s odpadem v regionu Tampere, kde je občanům připomenuto, jak mají separovat jednotlivé složky odpadu - tento magazín obdrží každá domácnost v regionu. Dále zasílá společně s účty za odpad (každé čtvrtletí) brožury, letáky a samolepky o tom, jak a co třídit. Tyto brožury však nedorazí do všech bytů v panelové zástavbě, neboť je poplatek za odvoz odpadu zahrnut v nájemném. Mimo jiné proto společnost pořádá infostánky na společenských akcích všeho druhu, kde jsou občané informováni o nakládání s odpady a motivováni k minimalizaci a separaci odpadu. Samozřejmostí jsou ekovýchovné hodiny pro děti a dorost nejen ve školách. ( Obr. 7)

Obrázek 2
Obr. 2 a 3: K přepravě a drcení substrátu se používá speciální nesený čelní nakladač / drtič Obrázek 3
Viz obr. 2 Obrázek 4
Obr. 4 a 5: Tisíce ptáků hledá denně potravu v kompostovacích kupách kompostarny v Tampere. Lokalita je take často navštěvována ornitology, kvůli vyskytu vzácných druhů ptáků Obrázek 5
Viz obr. 4 Obrázek 6
Obr. 6: Produktem mechanicko-biolgické úpravy odpadu jsou certifikovaná paliva. Např. Palivo EPO I má tyto parametry : výhřevnosti 5,0 Mj/t, vlhkost 15%, obsah chlóru 0%, produkce popela 6 % Obrázek 7
Obr. 7: Paivi Koro vedoucí odděleni ekovýchovy předvádí některé pomůcky používané k ekovýchově

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Od spalování k většímu třídění a kompostování bioodpadu, ekonomický pohled
Kompostování na Agrokomplexu
Kompostovanie bioodpadov - pridajte sa aj Vy
Exkurze po bioplynových stanicích - 5 - Salzburg

Předchozí / následující díl(y):

Odpadové hospodářství Finska (1) region Hame, společnost Kiertokapula Oy

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 24.1.2003
Poslední změna: 26.1.2003
Počet shlédnutí: 8748

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Odpadové hospodářství Finska (2) Region Tampere (Pirkanmaan Jätehuolto OY). Biom.cz [online]. 2003-01-24 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy-bioodpady-a-kompostovani-biometan/odborne-clanky/odpadove-hospodarstvi-finska-2-region-tampere-pirkanmaan-j-tehuolto-oy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto