Odborné články

Zpráva o podpoře využití bioplynu ze Státního fondu životního prostředí

Státní program na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v části A zabezpečované Státním fondem životního prostředí ČR umožňuje také podporu využívání bioplynu. Od 1.1. 2002 je v rámci programu 7.A. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu provedena úprava umožňující také podporu podnikatelských subjektů formou dotace.

Pro kategorie A žadatelů o podporu (nepodnikatelské subjekty, obce a města atd.) zůstává v platnosti poměr podpory 80/40 (max. 40% dotace a 40% půjčky). Pro kategorii P žadatelů o podporu (bytová družstva, podnikatelské subjekty) dochází ke změně a je zde nově možnost dotace - 70/30 (max. 30% dotace a 40% půjčky). Výše podpory je ovšem ovlivněna Rozhodnutím ÚOHS (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), z něhož je ocitována následující pasáž:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže svým Rozhodnutím č.j. VP/S 19/02-160 povolilo výjimku ze zákazu veřejné podpory podle § 6 odst.3 písm. b) zákona č.59/2000 Sb., o veřejné podpoře, pro program označený v Přílohách II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, platných pro rok 2002 s názvem "7.A. Investiční podpora výstavby pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu", ve formě dotace a ve formě výhodné půjčky.

Podmínky této výjimky jsou následující:

Míra veřejné podpory nesmí překročit u investice 40% z celkové hodnoty investičních nákladů. V praxi to například znamená, že při poskytnutí dotace ve výši 30% celkových nákladů projektu, může být poskytnuto dalších 23,25% ve formě zvýhodněné půjčky (dle výpočtů ÚOHS). Vzhledem k tomu, že se jedná o využívání obnovitelného zdroje energie, mohou být investice tohoto typu podpořeny bonusem 10% nad základní míru 40% oprávněných nákladů. Dále je možné navýšit podporu o 5% hrubých investic v regionech spadajících pod čl. 87 odst. 3 písm .c) a 10% v regionech spadajících pod pod čl. 87 odst. 3 písm. a).

Zároveň je zde pro subjekty podnikající v zemědělství možnost získat státní garanci z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu na investice spojené s využíváním bioplynu.

Celý program je k dispozici na www.env.cz v sekci "Energetika a životní prostředí" nebo na www.oze.cz v sekci "Legislativa".

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Rozvoj využití biomasy s podporou Holandska
Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií
Možnosti využití anaerobní fermentace pro zpracování zbytkové biomasy
Finanční podpora nakládání s odpady z prostředků SFŽP ČR a Strukturálních fondů
Liberalizace energetického zákona a rozvoj obnovitelných energií
Metoda EPC a její praktické využití v České republice
Dopis ministru zemědělství
Připravovaná podpora využívání obnovitelných energií
Dotace na pěstování energetických rostlin

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 20.5.2002
Poslední změna: 9.12.2002
Počet shlédnutí: 7402

Citace tohoto článku:
ŠAFAŘÍK, Miroslav: Zpráva o podpoře využití bioplynu ze Státního fondu životního prostředí. Biom.cz [online]. 2002-05-20 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/zprava-o-podpore-vyuziti-bioplynu-ze-statniho-fondu-zivotniho-prostredi>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto