Odborné články

Vzor smlouvy uzavírané mezi obcí a kompostárenskou firmou z Freistadtu

Vzor smlouvy byl získán při exkurzi do Oblastního odpadového sdružení – Freistadt v Rakousku, kterou pořádalo Jihočeské sdružení ochránců přírody 12. listopadu 2002. (Jde o doplňující text ke článku Regionální projekt zřizování kompostování komunálních odpadů na zemědělských farmách v okrese Freistadt).

I.

Předmětem této smlouvy je dodávka a převzetí kompostovatelných materiálů, kterými jsou tráva, zelený odřez, odřezky ze stromů a keřů.

II.

Obec se zavazuje výlučně převést na výše uvedeného smluvního partnera kompostovatelné odpady, které na tomto obecním území napadnou, a které mají být zkompostovány.
Obec rovněž umožní domácnostem, podnikům a ostatním pracovním místům ve smyslu zákona o hospodaření s odpadem, vydaného vládou země Horní Rakousko, sbírat a odevzdávat materiál vhodný ke kompostování.
V každém případě má obec na starost, aby smluvnímu partnerovi nebyly předávány žádné nekompostovatelné materiály, popř. žádné znečištěné kompostovatelné materiály. Tato odpovědnost obce platí až do přechodu vlastnictví dle článku IV. této smlouvy, popř. neplatí, jestliže si kompostovatel materiál bezprostředně odveze, nebo v případě bezprostředního dodání třetí stranou.

III.

Kompostovatel prohlašuje, že absolvoval platný kurs, a že tedy disponuje potřebnými odbornými znalostmi týkajícími se kompostování.
Kompostovatel se zavazuje, že si pořídí alespoň minimální vybavení měřicími přístroji (měření teploty, CO2), a že bude kompostové řady zakrývat prodyšným rounem.
Kompostovatel se dále zavazuje přizpůsobovat své kompostovací zařízení platným zákonným ustanovením týkajícím se kompostování na statcích.
Vlastní-li kompostovatel stroje, které byly pořízené na podporu kompostování, nebo má-li je pronajaté, je mu povoleno používat tyto stroje v potřebné míře dle směrnic vydaných v rámci nadpodnikového nasazení strojů.
Kompostovatel se zavazuje vést o průběhu kompostování vhodné záznamy (deník kompostování). Obec má právo předepsat, jak má takovýto deník vypadat.

IV.

Naložením kompostovatelného materiálu na vozidlo kompostovatele pod jeho dozorem (například v případě přímého odvozu třetí osobou, nebo z centrálního sběrného stanoviště pro domácnosti v obcích) přechází vlastnictví na kompostovatele.
Je-li kompostovatelný materiál dodán kompostovateli do jeho kompostovacího zařízení obcí nebo třetí stranou, přechází vlastnické právo na kompostovatele vyložením materiálu a zjištěním dodaného množství.
Existuje-li nějaká nejasnost ohledně dovezeného materiálu týkající se vhodnosti jeho použití ke kompostování, má kompostovatel právo provést, nebo nechat provést na náklady obce, popř. třetí strany, prověření vhodnosti, nebo požadovat předložení certifikátů o vhodnosti použití tohoto materiálu.
Kompostovatel je oprávněn materiál, který dle jeho názoru není vhodný ke kompostování, na náklady obce, popř. třetí osoby, vrátit zpět.
Přechodem práv ztrácí kompostovatel v každém případě veškeré nároky na odškodnění za škody, příp. za náklady, které mu vyvstaly použitím nevhodného materiálu.

V.

Za převzetí kompostovatelného materiálu se sjednává následující odměna:

  1. 120,- S/m3 kompostovatelného materiálu, který již nevyžaduje dezintegraci
  2. jestliže materiál vyžaduje navíc prosívání, je tento úkon účtován dle samostatné dohody.

Dodaný, popř. svezený materiál zjišťují společně kompostovatel, popř. pracovník obce, popř. zástupce třetí osoby a zapisují jej do dodacího listu. Zjišťování množství se provádí podle objemu volně sypaného kompostovatelného materiálu. Vyúčtování se provádí vždy měsíčně. Veškeré ceny se rozumí vždy včetně platné daně z obratu.
Hodnota výše uvedených odměn je zajištěna. Měřítkem zajištění hodnoty je index spotřebních cen roku 1986 nebo index, který jej nahrazuje, naposledy index vypočítaný na základě stejných ekonomických zásad. Základem pro výpočet je vyhlášené indexní číslo pro měsíc březen 1992. O změnu odměny směrem nahoru nebo dolů lze požádat teprve tehdy, když se výše indexu změní o více jak 5%. Nový propočet odměny se provádí pouze na základě žádosti předložené smluvními stranami a nabývá účinnosti začátkem roku, který následuje roku, ve kterém byla žádost podána.

VI.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou při dodržení tříměsíční výpovědní lhůty k poslednímu dni v měsíci. Vlastní-li kompostovatel podporované stroje, nebo má-li tyto v nájmu, vzdává se - bez ohledu na možnou situaci uvedenou v dalším článku této smlouvy - práva výpovědi ze smlouvy po dobu pěti let od data uzavření smlouvy.

VII.

Obec má právo a povinnost sledovat dodržování této smlouvy.
V případě, že v důsledku vydání nových zákonných předpisů bude požadováno další úřední povolení, obec se zavazuje, že v úředním řízení zajistí všechny potřebné žádosti a objasnění za účelem získání povolení a přizpůsobí smlouvu změněným zákonným předpisům.
Případné s tím spojené vícenáklady, které napadnou kompostovateli, obec dle stavu věci buď refunduje, nebo uhradí vyšší odměnou ve smyslu bodu V. této smlouvy.

VIII.

Řešení sporů vyvstalých z této smlouvy je v kompetenci příslušného okresního soudu.

IX.

Náklady spojené s uzavřením této smlouvy nese obec.
Tato smlouva se vyhotoví pro obec v prvopisu; kompostovatel a Okresní sdružení pro likvidaci odpadů obdrží na přání prostou nebo ověřenou kopii smlouvy.

XI.

Tato smlouva nabývá účinnosti teprve tehdy, když:

  1. je vydáno povolení k provozování kompostovacího zařízení zřízeného v souladu se všemi zákonnými předpisy, které je nutnou podmínkou pro plnění této smlouvy, a
  2. je vydáno povolení pro realizaci této smlouvy.dle §9, odst.5 a §20, odst.3 zákona o odpadovém hospodářství vydaného vládou země Horní Rakousko

 

Překlad: Irena Šefčíková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Decentralizované kompostování
Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten
Obecná podoba podnikové normy pro faremní kompost vyrobený kontrolovaným mikrobiálním procesem

Předchozí / následující díl(y):

Regionální projekt zřizování kompostování komunálních odpadů na zemědělských farmách v okrese Freistadt (Horní Rakousko) v letech 1992 - 2001

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 31.1.2003
Poslední změna: 2.2.2003
Počet shlédnutí: 6231

Citace tohoto článku:
MIESENBERGER, Norbert, ŠEFČÍKOVÁ, Irena: Vzor smlouvy uzavírané mezi obcí a kompostárenskou firmou z Freistadtu. Biom.cz [online]. 2003-01-31 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/vzor-smlouvy-uzavirane-mezi-obci-a-kompostarenskou-firmou-z-freistadtu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto