Odborné články

Využití krmného šťovíku

Po řadě let provozního pěstování krmného šťovíku – Rumex OK 2 jsou u nás již bohaté zkušenosti jak s jeho pěstováním, tak i s využíváním. Lze jej použít pro 3 různé způsoby: pro krmení, jako surovinu pro výrobu bioplynu a také jako suchou biomasu pro vytápění budov. Způsob jeho využití se řídí pouze termínem sklizní.

 
Obr. 1: Rumex OK 2 ve 14tém roce vegetace: foto dne 22.4.2013
Obr. 2: Rumex OK 2 ve 14tém roce vegetace: foto dne 4.6.2013
 

Krmení hospodářských zvířat

Obrůstání Rumexu OK 2 začíná brzy na jaře. V dubnu bývá porost zpravidla již plně zapojený, jak je vidět i na obr. 1. I když byla letos (2013) vegetace značně opožděná, jak je zřejmé i z okolních stromů, bylo obrůstání spolehlivé i po tak dlouhé době od zasetí (14 let). Proto je třeba začít s první sklizní už v květnu, někdy hned na začátku, nejpozději do ½ května. Pak šťovík dále dobře obrůstá (zejména po přihnojení, nejlépe kejdou) a vytváří zpravidla až 4 seče do roka. Rumex OK 2 je vynikající pícnina, protože obsahuje současně obě hlavní živiny, tj. NL i cukry, jak je zřejmé také z připojené tabulky.

Tab. 1.: Obsah živin v % v rostlině šťovíku v několika termínech odběrů

Hodnoty / dne 25.4. 5.5. 12.5. 20.5. 26.5.
Sušina 11,47 8,89 11,29 13,01 12,41
NL 31,42 23,87 19,82 13,4 11,99
Vláknina 9,52 13,41 17,9 24,49 26,72
Cukry reduk. nestanovené nestanovené 11,41 13,2 11,21

Výsledky s přikrmováním šťovíku např. dojnic, se proto projeví významným zvýšením dojivosti (zhruba 2 l mléka na 1 krávu) a současně zlepšením jakosti mléka, hlavně zvýšením tučnosti a obsahu bílkovin. To bylo spolehlivě prokázáno již tři roky po sobě na ekofarmě v Králíkách.

Surovina pro výrobu bioplynu

Rychlý nárůst zelené hmoty Rumexu OK 2 během jara je výhodné využít také v bioplynové stanici (BPS) jako náhradu či určitý doplněk ke kukuřici. Nejvhodnější termín ke sklizni je kolem poloviny června, kdy bývá nejvyšší nárůst hmotnosti a také se částečně snižuje její „vodnatost“ i obsah NL, což je pro využití v BPS výhodné. Velmi rychlý růst Rumexu OK 2 lze mimo jiné doložit také fotografií jeho porostu ze dne 4.6.2013, viz obr. 2. Jedná se o stejný porost, který je na obr. 1. Přibližně za 6 týdnů narostl tedy Rumex OK 2 do výšky přes 2 m !!!

Tak vysoký nárůst šťovíku byl už ve stádiu vývoje tvorby poupat, ale pro sklizeň do BPS je vhodné jej sklízet až ve stádiu plného květu, kdy se významněji sníží obsah vody v rostlinách. Optimální termín sklizně pro tento účel má být v době, kdy sklízená biomasa obsahuje cca do 35 % vody (do 10. -15.6.). Pokud se po 1. sklizni porost vyhnojí kejdou nebo digestátem, může vytvořit v témže roce ještě další až 2 „doplňkové“ seče, čímž se dále jeho pěstování zefektivní. Pěstování Rumexu OK 2 pro BPS místo kukuřice je velmi výhodné, neboť nárůst kukuřice zvl. v chladném jaru je oproti Rumexu OK 2 minimální (viz obr.3) a navíc zde hrozí i vodní eroze.

 
Obr. 3: Kukuřice na poli sousedícím s Rumexem OK 2, foto stejný den - 4.6. 2013
Obr. 4: Rumex OK 2 při sklizni dne 30.6.2012, ve 13tém roce vegetace
 

Možnosti využívání Rumexu OK 2 byly prokázány v laboratorních i v provozních podmínkách BPS. Vývin bioplynu je po přídavku šťovíku obdobný jako po kukuřici. Ke škodě většiny zemědělců je ale k němu stále ještě nedůvěra, protože zatím nepochopili o jak vynikající a kvalitní plodinu se jedná.

Suchá biomasa pro vytápění budov

Využívání suché biomasy pro topné účely je nejvíce propracované a také způsob jeho pěstování je již spolehlivě ověřen. Biomasa šťovíku je kvalitní, dosahuje často parametrů dřevní hmoty, neboť má vyšší výhřevnost než např. tradičně používaná sláma či jiné tzv. stébelniny. Sklízí se v plné zralosti, zpravidla začátkem července, nebo i koncem června. Při správném ošetřování dosahuje výnos suché hmoty kolem 6-8 t/ha. Pokud je porost zanedbaný, jsou výnosy nízké. Bohužel, mnozí pěstitelé si ještě neuvědomili, že Rumex OK 2 není plevel, ale řádná plodina, která vyžaduje také příslušné ošetřování a přihnojování. Zásadní agrotechnické opatření je např. diskování porostu po sklizni. Šťovík potřebuje provzdušnit vrchní vrstvu půdy, aby se dostal vzduch ke kořenům a mohl tak dále řádně obrůstat. Je to také záruka dlouhodobého udržení kvalitního porostu po dobu nejméně 10 let vegetace, případně i déle, o čemž svědčí např. i obr. 4.

Závěr

Závěrem vyplývá, že krmný šťovík je kvalitní plodina s možností využití pro více účelů. Efektivní uplatnění Rumexu OK 2 záleží rovněž na péči pěstitelů o jeho porosty a také na překonání dosavadní nedůvěry vůči němu, jakožto řádné plodiny.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pohled do historie pěstování energetických rostlin k vytápění budov

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny

Datum uveřejnění: 14.10.2013
Poslední změna: 6.10.2013
Počet shlédnutí: 6614

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Využití krmného šťovíku. Biom.cz [online]. 2013-10-14 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/vyuziti-krmneho-stoviku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto