Odborné články

Využití energetické plodiny Miscanthus Gigantheus je rentabilní

Obr. 1: Rhizom Miscanthu

Vzhledem ke značnému a neustávajícímu nárůstu cen energií z neobnovitelných zdrojů, jako jsou ropa, zemní plyn a další fosilní paliva, se v posledních letech jeví stále přijatelněji vytápění biomasou. Pozvolný nárůst využívání pevných, resp. tvarových biopaliv však může v některých lokalitách způsobovat přechodný nedostatek vybraného biopaliva, popř. může jeho cena s narůstající poptávkou stoupat. Jedním z elegantních a ve většině případů udržitelných východisek je cílené pěstování biomasy k energetickým účelům pro vlastní využití nebo jako producent fytomasy pro další prodej a energetické využití, či prodej oddenků k další výsadbě.

V České republice je již známo několik druhů perspektivních energetických plodin s dobrými výnosovými vlastnostmi, jako je konopí, saflor, šťovík, laskavec a některé travní odrůdy, mezi něž patří i ozdobnice čínská s botanickým označením Miscanthus. Nejvyšších hektarových výnosů společně s dobrými palivovými vlastnostmi dosahuje odrůda Miscanthus Gigantheus. V následujícím textu budou nastíněny dva modelové příklady ekonomické stránky pěstování této energetické plodiny.

Obr. 2: Miscanthus ve formě řezanky v zásobníku

Pěstování Miscanthu za účelem získání kořenových oddenků

Pokud bychom Miscanthus pěstovali za účelem získání kořenových oddenků pro další výsadbu či prodej, vložená investice se nám během několika let vrátí nazpět dle zajištění kontraktů na odběr vyprodukovaných oddenků, či rozšíření vlastních výměr s pozdějším energetickým zužitkováním vypěstované fytomasy.

Kouzlo této plodiny je v tom, že za 2 až 3 roky je možno z každého vloženého kořenového oddenku získat 10 až 20 nových oddenků, které mohou být následně po sklizni nadzemní hmoty (březen - duben) vyorány a využity k založení dalšího porostu, případně k prodeji. Po sazenicích Miscanthu a po energetických plodinách obecně se v blízké době očekává zvýšená poptávka a v současné době již lze tvrdit, že poptávka po Miscanthu převyšuje nabídku.

Na následujícím příkladu je jednoduchou formou popsán ekonomický cyklus výsadby jednoho hektaru Miscanthu za účelem získání kořenových oddenků k dalšímu prodeji.

Pro založení porostu je uvažován nákup 10.000 ks kořenových oddenků pro hustotu výsadby 1 rhizom/m2.

ZKRÁCENÝ POPIS POČET CYKLŮ NÁKLADY/CYKLUS NÁKLADY
Příprava pole pro vysazení 1 4 800 Kč 4 800 Kč
Nákup kořenových oddenků 1 100 000 Kč 100 000 Kč
Výsadba 1 4 600 Kč 4 600 Kč
Zaválcování 1 2 100 Kč 2 100 Kč
Postřiky (odplevelení) 1 3 900 Kč 3 900 Kč
nadzemní hmoty 1 3 600 Kč 3 600 Kč
Sklizeň kořenových oddenků 1 12 300 Kč 12 300 Kč
Zpracování kořenových oddenků 1 18 600 Kč 18 600 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY 149 900 Kč

Při sklizni po dvouletém vegetačním období je možno kalkulovat s rozmnožením kořenových oddenků min. desetinásobně. Při zisku 100.000 ks kořenových oddenků a prodejní ceně 10 Kč/ks je teoretický hrubý zisk v řádu 1 mil.Kč. Po odečtu nákladů, režie a dalších rezerv (celkem tedy cca 200.000 Kč) je čistý zisk 800.000 Kč. Dopředu není možno samozřejmě určit, za jakou cenu se budou kořenové oddenky prodávat za několik let, i když zatím jejich cena pouze narůstala, každopádně je velmi pravděpodobné, že se vložená investice vrátí několikanásobně.

Obr. 3: Dvouletý (vlevo) a jednoroční (vpravo) porost Miscanthu

Pěstování Miscanthu pro energetické účely

Při produkci Miscanthu pro účely energetického zhodnocení, nejčastěji vytápění ve formě tvarových biopaliv (řezanky, pelet, briket nebo slisovaných balíků), se fytomasa vyplácí sklízet po dvou až třech letech, kdy dosáhne rostlina výšky 3 - 4 m. Za příznivých podmínek může po tomto období Miscanthus dosáhnout výnosu až 30 tsuš/ha. Průměrný výnos bývá za stejné období kolem 18 až 20 t/ha suché hmoty. Fytomasa ozdobnice má při cca 15% podílu vlhkosti výhřevnost okolo 14,5 MJ/kg, jež je standardně dosažitelná při brzké jarní sklizni (únor – březen).

Pro porovnání:

Poměr vstupní a výstupní energie u Miscanthu:

  • vstupní energie (rhizomy) = 9,2 MJ/ha
  • výstupní energie (sklizené palivo) = 261 GJ/ha za vegetační období 1

Následující příklad znázorňuje ekonomický cyklus pěstování jednoho hektaru Miscanthu při hustotě výsadby 1 rhizom/m2 pro vytápění rodinného domu, popř. menší zemědělské usedlosti. Palivo se sklízí jednou za tři roky a vystačí na tři topné sezóny (tedy do další sklizně). Ve výpočtu se uvažuje s pěstováním ozdobnice po dobu 15 let.

Náklady na vypěstování a sklizení jednoho hektaru ozdobnice jsou:

ZKRÁCENÝ POPIS POČET CYKLŮ NÁKLADY/CYKLUS NÁKLADY
Příprava pole pro vysazení 1 4 800 Kč 4 800 Kč
Nákup kořenových oddenků 1 100 000 Kč 100 000 Kč
Výsadba 1 4 600 Kč 4 600 Kč
Zaválcování 1 2 100 Kč 2 100 Kč
Postřiky (odplevelení) 1 3 900 Kč 3 900 Kč
Sklízení biomasy 5 3 600 Kč 18 000 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY 133 400 Kč

Celkové náklady odpovídají zisku min. 90 tun biomasy, náklady na jednu tunu tedy jsou 1482 Kč/t. Celkový výpočet je spíše konzervativního rázu a výnosové hodnoty, resp. ekonomické zisky mohou být reálně vyšší. Za příznivých podmínek je možno Miscanthus sklízet v jednoročních i dvouletých cyklech s průměrným výnosem až 10 tunsušiny/rok. Toho se dá dosáhnout při zachování dobrých půdních vlastností a dostatku živin a vláhy během vegetačního období.

Obr. 4: Podzimní porost Miscanthu

Následující graf znázorňuje aktuální cenový poměr různých typů paliv k vytápění vlastního objektu. V grafu jsou započítány náklady na vytápění a ohřev teplé vody rodinného domu. Průměrná sklizeň z jednoho hektaru, Vám postačí k vytápění a ohřev teplé vody běžného rodinného domu na tři roky.

Graf : Porovnání nákladů na vytápění běžného RD

Pro výpočtový model byly zvoleny záměrně nejméně příznivé podmínky:

  • zpracování pouze jednoho hektaru
  • pěstování paliva pouze pro jeden menší objekt
  • nakoupen veškerý sadební materiál (vyplatí se nakoupit např. poloviční dávku kořenových oddenků a postupně si je rozmnožit)

Pokud uvažujeme úrodu 18 tun suché fytomasy z 1 ha, znamená to zisk při přímém prodeji k účelům vytápění cca 30.000 Kč, resp. 10.000 Kč/rok.

Provozní zkušenosti

Miscanthus je možno pěstovat na méně kvalitních půdách, je zde však velmi důležitá kvalitní příprava pole před výsadbou, obzvláště při využití mechanizace při výsadbě. V první fázi nesmí být opomenuta dostatečná ochrana proti zaplevelení vytrvalými plevely. V prvním roce se doporučuje aplikovat postřik proti vyrůstání plevele mezi rašícími výhonky Miscanthu selektivními herbicidy 1 až 2 měsíce po výsadbě, 1x až 2x dle potřeby. To se provádní pouze první rok porostu, neboť v dalších letech opadající listy Miscanthu vytvářejí vrstvu mulče a brání tak vyrůstání plevele.

Prvním rokem se porost nedoporučuje hnojit, lze hnojit jednorázově cca do konce května, pozdější hnojení může způsobit vymrzání. V dalších letech se hnojí podle dosahovaných výnosů a množství živin v půdě. Je možno standardní použití N, P, K (dle potřeby hnojivy s mikroelementy) nebo organickými hnojivy, např. kejdou skotu, čistírenskými kaly odpovídajícími předpisům pro aplikaci na zemědělskou půdu, apod.

Hustota výsadby v řádu 1 rhizom/m2 je dostatečná, porost zahušťuje během počátečních let postupně, za tři roky je obvykle problém porostem projít.

Při výsadbě se doporučuje kořenové baly sazenic navlhčit, hloubka výsadby rhizomů se obecně uvádí 5 až 12 cm. Pokud chceme zamezit vymrzání rhizomů, doporučuje se provést výsadbu hlouběji okolo 10 až 12 cm, maximálně však 15 cm. Rostlině trvá o něco déle, než vyraší na povrch, je však odolnější proti vymrzání a hloubka výsadby nemá v konečné fázi vliv na výnosový potenciál porostu. Velmi důležité je po výsadbě zaválcování.

Obr. 5: Úprava sázečky brambor pro výsadbu Miscanthu

Informativní cena pro založení 1 ha porostu Miscanthu

Příprava pozemku (orba, povláčení, popř. podmítka) do 5000 Kč. Zde je důležité provést přípravné práce kvalitně, aby následná výsadba sázecím strojem probíhala bez problémů. Veškeré ceny jsou samozřejmě přímo závislé na úplatě obsluhy traktoru.

Jednou z variant „nízkonákladové“ výsadby je úprava a použití staré sázečky brambor (viz. foto), či obdobného stroje. Pro informaci činily náklady na úpravu (převážně svářecí práce) této sázečky brambor cca 2.000 Kč.

Osázení jednoho hektaru Miscanthem trvá asi půl dne při ceně do 5.000 Kč. Další náklady je nutno uvažovat na zaválcování (cca 2.000 Kč) a postřiky (cca 4.000 Kč). Celková cena na výsadbu 1 hektaru Miscanthu by neměla převýšit 18.000 Kč/ha.

Pro podrobnější informace můžete kontaktovat pana Lukáše Sováka, SWHG s.r.o., tel.: 739 444 333, email: info@energetickeplodiny.cz, web: www.energetickeplodiny.cz nebo pracovníky CZ Biomu – Českého sdružení pro biomasu, www.biom.cz, www.czbiom.cz .

1 pro uvedený výpočet je v podmínkách ČR uvažován standardně dosažitelný výnos sušiny 18 tun na hektar za tříleté období

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Produkce technického konopí jako příspěvek k revitalizaci antropogenně exploatovaných okresů Ústeckého kraje
Ozdobnice čínská
Konopí seté – energetická a průmyslová plodina třetího tisíciletí
Pěstování energetických plodin na devastovaných půdách
Energie dvojnásobně zelená
Miscanthus - energetická rostlina budoucnosti ?

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 4.2.2009
Poslední změna: 4.2.2009
Počet shlédnutí: 9310

Citace tohoto článku:
SOVÁK, Lukáš, STUPAVSKÝ, Vladimír: Využití energetické plodiny Miscanthus Gigantheus je rentabilní. Biom.cz [online]. 2009-02-04 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/vyuziti-energeticke-plodiny-miscanthus-gigantheus-je-rentabilni>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto