Odborné články

Tomášek SERVIS: již tři nové bioplynové stanice v roce 2009

Společnost Tomášek SERVIS s.r.o. Ostrava je odborné veřejnosti známa především výstavbou bioplynových stanic. Do konce roku 2008 jich vybudovala a zprovoznila v České republice celkem 16. Jedná se o bioplynové stanice o malém výkonu – např. Letohrad o výkonu 66 kW – až po ty největší – např. Čejč o výkonu 1 MW. Veškeré realizované bioplynové stanice dávají elektrický výkon přes 10 MW, jehož převážná část – až 95 % – jde do veřejné elektrické sítě. Zbývající část elektrické energie a převážná část odpadního tepla je potřebná pro provoz bioplynové stanice. Přebytečné odpadní teplo – vznikající chlazením kogeneračních jednotek – je možno využít pro sušení obilí nebo dřeva, někdy je účelné jeho vyvedení do objektů v areálu bioplynové stanice anebo do blízké zástavby v obci (obecní úřad, škola, bytové jednotky apod.)

Společnost Tomášek SERVIS s.r.o. i v letošním roce navázala na úspěšnou výstavbu a provozování bioplynových stanic v České republice. Ve velmi krátkých dodacích lhůtách zprovoznila tři bioplynové stanice.

Obr. 3: Bioplynová stanice Částkov

Bioplynová stanice v Částkově (okres Tachov) zpracovává především hovězí a vepřový hnůj, kukuřičnou a travní siláž. Je vyprojektována a zrealizována podle osvědčeného technologického procesu – anaerobní, dvoustupňová fermentace s mezofilní teplotou 38 – 40 °C a s dohnívací nádrží. Plynové membrány ve fermentorech a dohnívací nádrži jsou propojeny soustavou plynového potrubí, který je ve strojovně bioplynu upravován a vháněn na kogenerační jednotky o výkonu 1 MW. S výstavbou bylo započato v červnu loňského roku a v březnu byla dána bioplynová stanice do zkušebního provozu. V květnu byla zkolaudována a se souhlasem příslušných úřadů státní správy byl povolen její trvalý provoz.

Výstavba bioplynová stanice v obci Habry – Miřátky (okres Havlíčkův Brod) byla zahájena v září roku 2008. K její realizaci přispělo i profinancování společností OMNIPOL a. s. Veškerou technologii realizovala firma Tomášek SERVIS s.r.o. Základními vstupními surovinami jsou lihovarnické výpalky a vepřový hnůj, které při předepsaném dávkování a správném provozování dávají dostatek bioplynu pro plný výkon kogenerační jednotky – 716 kW.

 
Obr. 1: Bioplynová stanice Ostřetín
Obr. 2: Bioplynová stanice Habry
 

V obci Ostřetín (okres Pardubice) byla vybudována a uvedena do provozu bioplynová stanice pro Zemědělskou společnost Ostřetín. Je vyprojektována na zpracování čisté zemědělské biomasy, a to kejdy, hnoje a siláže z cíleně pěstované kukuřice (tato jako vstupní surovina převažuje). Fermentace je opět anaerobní, dvoustupňová, s mezofilní teplotou 38 – 40 °C a s dohnívací nádrží (ta slouží současně jako nádrž skladovací). Všechny tyto nádrže jsou plynotěsně uzavřeny a propojeny potrubní sítí. Vznikající bioplyn je shromažďován v membránovém plynojemu a odtud přes strojovnu (kde s provádí jeho úprava) plynovým ventilátorem dopravován do kogenerační jednotky. Množství vznikajícího bioplynu umožňuje plný výkon kogenerační jednotky – 844 kW / hod.

Rychlost realizace výstavby bioplynových stanic společností Tomášek SERVIS s.r.o. je dána několika faktory, k nimž zejména patří:

  • dlouhodobá zkušenost s přípravou a realizací těchto objektů v České republice
  • vlastní projekční a konstrukční kancelář
  • dlouhodobé dobré dodavatelské vztahy se svými subdodavateli
  • pomoc při zajištění dotací anebo profinancování staveb

Společnost Tomášek SERVIS pravidelně organizuje konference o bioplynových stanicích, na nichž presentuje nejenom své dosavadní realizované stavby, ale také informuje o jejich provozování a využívá jich ke komunikaci se svými potencionálními zákazníky. Na těchto konferencích také dává prostor k vystoupení bankovních domů, aby informovaly o jejich finančních možnostech pro realizaci výstavby bioplynových stanic.

Společnost Tomášek SERVIS s.r.o. rozšiřuje svou činnost i do oblastí, které mají pomoci řádnému provozování bioplynových stanic, jakož i hledání nových vstupních surovin pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Jsou to například:

  • výstavba a provoz poloprovozní bioplynové stanice s kompletní laboratoří: cílem je hledání optimální technologie provozování bioplynové stanice při kofermentaci různých vstupních surovin a ověření tvorby bioplynu u nových druhů vstupních surovin (např. topinambur, vojtěška)
  • monitorování provozu všech bioplynových stanic: cílem je posouzení správnosti dávkování vstupních surovin, míchání, kontrola teploty apod. s cílem rychlé pomoci obsluze anebo provedení zásahu servisní skupinou
  • zaškolování začínající anebo budoucí obsluhy bioplynové stanice s technologií a disponibilní technikou pro dávkování a automatické řízení provozu

Společnost Tomášek SERVIS s.r.o. rozvíjí svou činnost i na Slovensku, které je významným potenciálním klientem pro realizaci bioplynových stanic. Proto také poslední konferenci zorganizovala v únoru 2009 v Bratislavě, aby se jí mohlo zúčastnit co nejširší spektrum slovenských projektantů, budoucích provozovatelů, investorů a zástupců finančních institucí. Téměř 200 účastníků odcházelo velice spokojeno s průběhem této konference… Odrazilo se to i ve skutečném zájmu realizovat výstavbu bioplynových stanic se společností Tomášek SERVIS s.r.o. Ředitel divize Slovensko (sídlo kanceláře je ve Spišské Nové Vsi) pravidelně jedná s klienty, presentuje naši technologii a pomáhá v zajištění financování výstavby. Výstavba prvých dvou bioplynových stanic – ve Velkém Ďuru, okres Levoča, a v Ružindole, okres Trnava, již byla zahájena a ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku budou obě uvedeny do plného provozu.

Mapa bioplynových stanic

 

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Projekt IMPULS – provoz experimentální bioplynové stanice
Trochu jiná bioplynka
Agrochemická hodnota organické hmoty odpadů z fermentorů při výrobě bioplynu
Metody úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu
Bioplyn a krmný šťovík
Zvyšování efektivity fermentace - nejnovější poznatky ve výzkumu a praxi

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 8.6.2009
Poslední změna: 29.6.2009
Počet shlédnutí: 7605

Citace tohoto článku:
LEHAR, František: Tomášek SERVIS: již tři nové bioplynové stanice v roce 2009. Biom.cz [online]. 2009-06-08 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/tomasek-servis-jiz-tri-nove-bioplynove-stanice-v-roce-2009>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
09 Aug 2009 16:53 Pokozen klient
- pravda
24 Aug 2009 15:56 CZ Biom
- pravda
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto