Odborné články

Sedm let systematického domácího kompostování ve Flandrech

Veřejná agentura odpadového hospodářství Flander (OVAM) je zodpovědná za nakládání s odpady a remediaci půd. Za účelem vytvoření příznivé situace na trhu kompostů, podpořenou vysokou a spolehlivkou kvalitou kompostů, bylo v roce 1992 založeno Vlámské kompostárenské sdružení (VLACO). VLACO zajišťuje spolupráci mezi OVAM, soukromými výrobci kompostů, obcemi, distributory, kompostů a výrobci pěstebních substrátů.

Flandry mají 5,9 milionu obyvatel a hustotu obyvatelstva 434 obyvatel na km2, což je nejvyšší hodnota v Evropě. Tato hustota obyvatelstva má vliv na chování spotřebitelů, produkci a složení odpadu. Pro motivaci výrobců a spotřebitelů k dosažení nejvyšší možné úrovně plnění principů odpadové hierarchie (pozn. překladatele: tím je míněno zřejmě: předcházení vzniku, opětovné využití, materiálové využití, energetické využití, likvidace) jsou potřebné zvláštní nástroje.

V roce 2000, produkovaly Flandry téměř 3,3 mil. tun komunálního odpadu, což znamená 561 kg na obyvatele a rok. Z tohoto množství však bylo odděleně sbíráno 370 kg (66%). Z domovního odpadu bylo odděleně sbíráno 38,6% biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) (zelenina, ovoce, zahradní odpady).

Získávány jsou dvě frakce BRKO:

 • zahradní odpad (6.000.000 obyvatel)
  • 1991: 40 tisíc tun
  • 2002: 385 tisíc tun (64 kg na obyvatele a rok)
 • smíšená organická frakce (GFT) (3.700.000 obyvatel)
  • 1994: 75 tisíc tun
  • 2002: 400 tisíc tun (108 kg na obyvatele a rok)

V souladu s plánem odpadového hospodářství pro roky 1997-2001, byl v roce 1997 zahájen program pro domovní kompostování.

Opatření coordinovaná či podporovaná sdružením VLACO zahrnovaly:

 • několik veřejných kampaní zaměřených na prevenci vzniku odpadu,
 • vytvoření institutu "Mistra kompostáře" (v roce 2001 bylo vyškoleno 3 tisíce mistrů kompostářů po celých Flandrech),
 • vyšší vzdělávací kurzy pro "graduované mistry kompostáře",
 • časopis vydávaný čtyřikrát do roka,
 • pravidelný kongres pořádaný dvakrát ročně (více než tisíc účastníků),
 • propagační kampaně zahrnující výukové materiály a ekologické balíčky pro školy,
 • technickou a administrativní podporu.

Zcitlivovací kampaň a klíčová role mistrů kompostářů

Mistři kompostáři jsou dobrovolníci vyškolení sdružením VLACO a podporovaní místními úřady. Jejich hlavní funkce je podporovat a učit obyvatele ve všech aspektech kompostování. Dobrovolní mistři kompostáři mají větší respekt v porovnání se zaměstnanci místních úřadů. Mistři kompostáři distribuují "sdělení" svými vlastními slovy a mohou předvádět všechny úkony potřebné při kompostování přímo na místě. Úspěch mistrů kompostářů však závisí na spolupráce s místními úřady. Vysoká míra motivace těchto lidí je nezbytná, coby prevence deziluze.

Každé jednotlivé domácnosti musí být vysvětleny výhody domácího kompostování a nejlepší praktiky, jak zahrnout kompostování do denního života. Jedním z nástrojů je tištěná brožurka o tom proč a jak kompostovat. Jedním z opatření, které zvýšilo přijímání domovního kompostování byla finanční podpora až do výše 70% investičních náladů na kompostéry.

Výsledky sedmileté systematické kampaně pro domovní kompostování

 • Lidé provozující domovní kompostování ve Flandrech
  • 1997: 19%
  • 2002: 35%
 • Průměrné množství kompostu na osobu a rok: 50 kg
 • Snížení množství produkovaného komunálního odpadu o 100 tisíc tun
 • 36% populace odděleně sbírá kuchňské odpady
 • 29% obyvatel kompostuje kuchyňské odpady na zahrádce
 • 35% obyvatel kompostuje buď kuchyňský nebo zahradní odpad doma

Získané zkušenosti

 • Domovní kompostování může být provozováno úspěšně, ale je nutné vždy brát v úvahu individuální potřeby a preference, fyzické schopnosti, typ lokality a zástavby. Oddělený sběr kuchyňských a zahradních odpadů musí být nabízen ve všech typech obcí. Ukázalo se, že v oblastech, kde je nabízen oddělený sběr, se významně zvyšuje motivace k oddělenému sběru.
 • Motivace k domovnímu kompostování je úzce spojená se vzděláním, průběžným informováním, praktickou zkušeností a ukázkami. Lidé aktivně reagují na své zapojení do projektu a získanou zodpovědnost. Při stanovování výše poplatků za svoz smíšeného a separovaného odpadu je vhodné vzít v úvahu příspěvek ke snížení množství odpadu plynoucí z domovního kompostování.
 • Přijímání myšlenky domovního kompostování může být velmi zvýšeno s pomocí mistrů kompostářů pracujících na bázi dobrovolnosti. Důležité nástroje pro udržení vzájemné komunikace jsou:
  • zajištění základních podpůrných prostředků (např. zařízení, školení, podpora, spolupráce s místními úřady),
  • udržování instituce mistrů kompostářů na bázi dobrovolnosti,
  • zajištění viditelného ocenění dosažených výsledků.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek byl převzat ze zpravodaje BioCom, který vydává European Composting Network.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Krátké zprávy z Evropské kompostárenké sítě (ECN)
Krátké zprávy z Evropské kompostárenské sítě (ECN)
Na cestě - Maďarská kompostářská asociace
Spoločnosť priateľov Zeme pomohla vybudovať už 8 obecných kompostovísk
Podpora komunitního a individuálního kompostování v Luzernu, Švýcarsko
Sběr a využívání odpadů ze zahrad
Možnosti využití BRKO prostřednictvím kompostování a anaerobní digesce
Komunitní kompostování ve Velké Británii
Komunitné kompostovanie
Porovnání v ČR dostupných kompostérů
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Domovní a komunitní kompostování komunálních bioodpadů

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 7.1.2004
Poslední změna: 31.1.2004
Počet shlédnutí: 8985

Citace tohoto článku:
BUYSSE, Jan, DALE, Gerrit Van, SLEJŠKA, Antonín: Sedm let systematického domácího kompostování ve Flandrech. Biom.cz [online]. 2004-01-07 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/sedm-let-systematickeho-domaciho-kompostovani-ve-flandrech>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto