Odborné články

Přijata směrnice o obnovitelných zdrojích energie

8. prosince byla v Poznani na společné vyjednávací schůzi Evropského parlamentu, Rady ES (27 členských států EU) a Komise přijata směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Směrnice se dotýká všech odvětví biomasy, včetně sektoru biopaliv, druhé generace bioplynu, ale zejména teplárenských a chladících technologií.

Dle této směrnice budou členské státy vázány národními cíli a skrze Národní akční plány budou muset přesně dokazovat, jak tyto závazky dodržují. Evropská komise bude dohlížet na jejich splňování a bude vést řízení vůči členským státům, které se nebudou směrnicemi řídit. Do 30. června 2009 přijme Komise vzory národních akčních plánů. Členské státy je budou muset předložit do 30. června 2010.

Směrnice přinese změny hlavně v chladírenském a teplárenském odvětví – členské státy budou nuceny zavést opatření, týkající se zvyšování podílu obnovitelné energie ve stavebnictví, budou muset zavést minimální podíl obnovitelné energie, využívané jak v nově postavených, tak už existujících budovách (nejpozději do roku 2015).

Energetická efektivita je zdůrazňována společně s využíváním obnovitelné energie. Za účelem dosažení lepší energetické efektivnosti bude konečná energie započítána do cílů využívání obnovitelné energie a členské státy budou muset zavést dodatečná opatření, podporující kogeneraci, pasivní, nízkoenergetické nebo nulové domy.

Kritéria udržitelnosti se v současnosti mohou aplikovat pouze na biopaliva v dopravě a biokapaliny. Komise bude nejpozději do 31. 12. 2009 informovat o schématu udržitelnosti biomasy pro energetické užití, jiném než u biopaliv a biokapalin. Konečná dohoda zároveň poukazuje, že kritéria by měla být použitelná pro evropská i importovaná biopaliva.

Kritéria udržitelnosti uvádí, že biopaliva by neměla být vyráběna ze surovin, získaných z území s vysokým stupněm biodiverzity jako je původní les a lesní půdy, louky s vysokou biodiverzitou, chráněná území apod. Kritéria obsahují omezení týkající se území s velkou zásobou uhlíku, jako jsou mokřiny, lesy větší než 1 ha se stromy vyššími 5 metrů a pokryvem větším než 30% a rašelinišť. Navíc existují ještě další restrikce, spojená s nepřímou změnou krajiny, ochranou půdy, vody a vzduchu.

V roce 2014 bude vydán posudek na biopaliva, zaměřující se na omezování skleníkových plynů, nepřímé zásahy do krajiny, sociální vlivy, biodiverzitu, dostupnost elektřiny a dále bude znovu otevřena otázka vodíku z obnovitelných zdrojů apod.

Tato směrnice jako součást Energetického klimatického balíčku byla 11. - 12. prosince na programu Evropské rady. Jako konečný krok bude tato směrnice odsouhlasena na valném zasedání Evropského parlamentu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Obnovitelné zdroje energie
Podpora pěstování energetické biomasy v ČR a v kontextu s EU
Metodický pokyn k povolování bioplynových stanic zveřejněn

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 5.1.2009
Poslední změna: 4.1.2009
Počet shlédnutí: 5848

Citace tohoto článku:
AEBIOM, AEBIOM: Přijata směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Biom.cz [online]. 2009-01-05 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/prijata-smernice-o-obnovitelnych-zdrojich-enrgie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto