Odborné články

Nejnovější zkušenosti s pěstováním energetického šťovíku - Uteuša

Energetický šťovík Uteuša se prosazuje na úseku pěstování energetických rostlin jako jedna z nedůležitějších plodin. Jeho výhody jsou jednoznačné:

 • je vytrvalý, vydrží na stanovišti 10 i více let,
 • dozrává již koncem července, kdy se sklízí, takže jde z pole přede žněmi a neblokuje tak síly a mechanizaci na další polní práce,
 • sklizeň v suchém stavu nevyžaduje nákladné dosoušení,
 • ke sklizni lze využít veškerou zemědělskou mechanizaci, která je běžně k dispozici v každém zemědělském podniku,
 • poskytuje vysoké výnosy suché hmoty, kolem 10 t/ha,
 • má vysokou výhřevnost, obdobnou výhřevnosti dřeva,
 • má vysokou teplotu tavitelnosti popele, takže se při spalování v kotli nespéká, což se stává při spalování slámy,
 • vytrvalý porost plodiny Uteuša působí protierozně, obdobně jako trvalé travní porosty,
 • polní kultura zajistí celoročně pozemek pod vegetací, protože po červencové sklizni začne rychle obrůstat a pole je opět zelené, takže působí přímo ekologicky,
 • podzimní nárůst zelené hmoty lze úspěšně využít ke krmení hospodářských zvířat, neboť má vysokou krmnou hodnotu, nebo dále pro energii a to přídavkem do fermentoru, při výrobě bioplynu,
 • má hluboký kořenový systém, který může čerpat vláhu z větších hloubek a proto trpí méně přísušky, než ostatní mělce kořenící plodiny,
 • při zakládání porostů plodiny Uteuša není třeba vyjímat půdu z kategorie zemědělské půdy, jako je tomu v případě zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin,
 • po zrušení porostů energetického šťovíku lze porost jednoduše zaorat a je možné hned začít pěstovat kteroukoliv zemědělskou plodinu.

Uvedené výhody pěstování energetické plodiny Uteuša se potvrdily i v letošním roce. Současně se však také potvrdilo, že se jedná jednoznačně o kulturní zemědělskou plodinu, která vyžaduje obecně všestrannou péči, tak jako každá jiná plodina. Průběh letošní vegetace byl velmi nepříznivý, jak všichni dobře víme. Extrémní sucho, trvající v postatě od konce dubna až do konce listopadu způsobilo výrazné snížení výnosů téměř všech běžných zemědělských plodin. Zejména mělce kořenící obiloviny trpěly suchem, neboť si nemohly odebírat vodu z větší hloubky. I když výnosy energetické plodiny Uteuša byly v důsledku letošního sucha rovněž poněkud sníženy, přesto byly porosty šťovíku prokazatelně lepší, než jiných plodin.

Letošní rok byl všeobecně nepříznivý a to rovněž z hlediska přemnožení škůdců. To se projevilo i v případě šťovíku Uteuša. Porosty byly silně napadeny mandelinkou ředkvičkovou, a pokud by nebyly ošetřeny postřikem, mohly být zcela tímto škůdcem zničeny. Proti tomuto škůdci je nutné zajistit postřik (Karate) začátkem května, pak k poškození porostu nedojde. Pokud byl postřik proveden s opožděním (ke konci května), byl porost silně poškozen, začal řidnout a uvolněný prostor se rychle zapleveloval. Tato zkušenost získaná letos byla draze vykoupena, neboť se výnosy v tomto případě značně snížily. Je proto nutné zajistit preventivní postřiky v 1. dekádě května, pak k napadení tímto škůdcem nedojde a porost bude celou vegetaci čistý. To se potvrdilo na dalších provozních porostech, kde byl postřik proveden včas.

Silné zaplevelování prořídlých porostů svědčí o tom, že je nutné se o porosty plodiny Uteuša pečlivě starat. Rozhodně nelze tuto plodinu považovat za plevel, jak se bohužel často stává. Pokud si někteří pěstitelé plodinu Uteuša spletli s plevelnatými druhy šťovíku a nevěnovali porostům náležitou péči, založení porostů se nepovedlo a došlo k všeobecnému zklamání. Je to škoda nejen pro samotného pěstitele, ale rovněž pro obecnou propagaci pěstování této energetické plodiny.

Další nezbytnou zásadou pro úspěšné pěstování plodiny Uteuša je pečlivá příprava půdy před setím. Půda musí být před jarní přípravou řádně odplevelena a osivo se nesmí zaset hluboko. Obecně se doporučuje set jen do hloubky 1,5 cm, ale v případě déle trvajícího sucha i hlouběji, maximálně však do 2,5cm. Rovněž se nesmí porosty této plodiny zakládat na zamokřeném pozemku s vysokou hladinou podzemní vody. Jakmile kořenový systém šťovíku Uteuša narazí na stojatou podzemní vodu, začne odumírat, porost se výrazně poškodí a okamžitě zaplevelí. Proto je nezbytné tuto zásadu dodržovat a zamokřené pozemky z pěstování plodiny Uteuša vyřadit.

Termín setí je rovněž důležitý. Všeobecně se uvádí, že jej lze set až do první plodiny června. Z hlediska vývoje této plodiny je to dostačující, neboť v prvním roce po výsevu se šťovík nesklízí, neboť nevytváří plodné lodyhy. Ty se pak vytváří každoročně po jarním obrůstání a jsou tak podstatou produkce energetické biomasy. Ze zkušeností z letošního roku je ale vhodnější volit včasnější termín setí a to pro případ přísušků. Na vývoji plodiny Uteuša se tento rannější výsev nijak nepříznivě nepromítne a přitom je větší záruka dostupnosti jarní půdní vláhy. Tyto poznatky jsme rovněž získali v letošním roce: tam, kde byl šťovík zaset v dubnu, nebo nejpozději do poloviny května, tam porosty zpravidla dobře vzešly. Pozdější výsevy byly mnohde problematické, nevzešly pravidelně a bude nutné je na jaře dosévat.

Jak bylo již uvedeno, rovněž letošní průběh vegetace energetického šťovíku Uteuša prokázal, že je nutné se o tuto plodinu řádně starat a v žádném případě ji nezaměňovat s plevelem. Proto, že se mnozí lidé přesto obávají, že šťovík Uteuša se u nás může nekontrolovatelně šířit, vyžádali jsme si stanovisko autorů odrůdy, které tyto obavy jednoznačně vyvrací. Stručný výtah této charakteristiky proto uvádím v následujícím přehledu:

 1. Hybridní šťovík, odrůda Rumex OK-2 byl vyšlechtěn výběrem v Národní botanické zahradě a je rajonován na Ukrajině od r. 2001. Hybrid je velmi ranný, poskytuje vysokou produkci, vysoký obsah bílkovin a vitaminů. Je velmi významný jako krmivo, zelenina, léčivá i technická rostlina
 2. Tento hybrid se osvědčil na nejrůznějších typech půd, kde poskytuje vysoké výnosy.
 3. Rumex OK-2 není vhodný pro pěstování ve směsích s jinými rostlinami, neboť nesnáší konkurenci jiných druhů. Po 3 - 4 letech z porostu směsky šťovík zmizel. Proto se nemůže ani udržet v přirozeném porostu v okolí pěstitelské plochy, i kdyby zde semeno šťovíku vzešlo, a proto nehrozí jeho nekontrolovatelné šíření do přírody
 4. Rumex OK 2 je samosprašná rostlina. Spontánní hybridy s jinými druhy šťovíků a nebo s příbuznými rostlinami se v přírodní flóře netvoří. Také proto je vyloučeno nebezpečí jeho šíření do okolí
 5. Plodem je tříhranná nažka, poměrně těžká (hmota 1000 semen je 4 - 5 gramů). Biologická charakteristika semene neumožňuje jeho rozšiřování na větší vzdálenosti, a proto je jeho šíření do okolního prostředí znemožněno. Semena nemají dormanci, hned po zasetí jsou schopna vzejít na 100 %
 6. šťovík hybridní má kůlový větvící se kořenový systém. Nevytváří kořenové odnože ani oddénky, a proto není schopen se v kultuře ani v přírodě množit vegetativně.
 7. Víceleté plantáže šťovíku hybridního se snadno likvidují mechanicky během jednoho vegetačního roku, nebo jednorázovým použitím herbicidů.
 8. Rumex OK-2 je dobrou předplodinou pro následné plodiny, protože po jeho likvidaci zůstává v půdě až 60 tun/ha lehce mineralizovatelných organických látek.

Uvedená charakteristika plodiny Uteuša je dostatečně průkazná, a proto není třeba se obávat nijakého nebezpečí při cíleném pěstování energetického šťovíku pro přírodní prostřední. Plodině Uteuša se musí naopak věnovat maximální péče, jako každé jiné zemědělské plodině, zvláště pak v 1. roce, při zakládání porostu. Při dodržení správných pěstitelských postupů zajistí ale dostatek vhodného paliva po několik po sobě následujících letech a to hned od 2. roku po zasetí. Využívání tohoto "energetického" šťovíku se u nás začalo v letošním roce zdárně rozvíjet, neboť bylo již zaseto několik set hektarů této energetické plodiny a zájem zemědělců na příští rok se dále zvyšuje. Energetický šťovík Uteuša je proto jednou z nejperspektivnějších energetických plodin. Je to jediná plodina, která může zabezpečit dostatečný zdroj biomasy pro vysoké cíle, které si Česká republika vytkla pro žádoucí rozvoj fytoenergetiky.

Vznik tohoto článku umožnil grant Nadace Sluníčko číslo 5/03.

Obrázek 2
Obr.2: Druhý rok vegetace šťovíku - 12.6.2003
Obrázek 3
Obr.3: Druhý rok vegetace šťovíku - 8.7.2003 Obrázek 4
Obr.4: Sklizeň šťovíku 17.7.2003 (Fitmin, a.s.) Obrázek 5
Obr.5: Sklizeň šťovíku 17.7.2003 (Fitmin, a.s.) Obrázek 6
Obr.6: Sklizeň šťovíku 17.7.2003 (Fitmin, a.s.) Obrázek 7
Obr.7: Sklizeň šťovíku 17.7.2003 (Fitmin, a.s.) Obrázek 8
Obr.8: Sklizeň šťovíku 17.7.2003 (Fitmin, a.s.) Obrázek 9
Obr.9: Měření vlhkosti sklizeného šťovíku Obrázek 10
Obr.10: Řezanka ze šťovíku coby náhrada štěpky

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioplyn – kukuřice – krmný šťovík
Při rekultivaci krajiny se uplatní i energetický šťovík
Nebojte se energetického šťovíku
Fytoenergetika ve Státní energetické koncepci ČR
Vytrvalá krmná a energetická plodina
Podpora a perspektivy energetických rostlin
Energetické plodiny - nová šance pro zemědělce
Jak jsme pokročili s využíváním biomasy
Zkušenosti s pěstováním biomasy
Zakládání porostů energetické plodiny - Rumex OK 2
Krmný šťovík - Rumex OK 2
Vliv uhelných aditiv na emisní parametry topných pelet z některých fytomateriálů
Energetické byliny a eroze
Zkušenosti s pěstováním energetických rostlin v polních kulturách
Krmný (energetický) šťovík není nebezpečný plevel
Šťovík Uteuša - plodina perspektivní pro fytoenergetiku

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 17.12.2003
Poslední změna: 19.1.2004
Počet shlédnutí: 17717

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Nejnovější zkušenosti s pěstováním energetického šťovíku - Uteuša. Biom.cz [online]. 2003-12-17 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/nejnovejsi-zkusenosti-s-pestovanim-energetickeho-stoviku-uteusa>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
02 Jun 2015 23:07 Jindich
- Kotel na rostlinné pelety
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto