Odborné články

Kompostovacia kampaň na Slovensku

Spoločnosť priateľov Zeme je nezisková mimovládna organizácia pre ochranu prírody a životného prostredia. V súčasnosti pracujeme na dvoch programoch:

 • ODPADY
 • TOXICKÉ LÁTKY

V rámci odpadového programu už tretí rok pracujeme na "Kompostovacej kampani", ktorej hlavnou úlohou je rozšíriť zber a kompostovanie bioodpadov z tuhých komunálnych odpadov.

Celú kampaň môžeme rozdeliť na tri úrovne aktivít:

 • aktivity na rozvoj domáceho kompostovania - tu sa snažíme oslovovať verejnosť rôznymi aktivitami (informačné stánky, výstavy, vydávanie a distribúcia informačných materiálov, osveta od domu k domu, články a rozhovory v médiach, informačné turné, besedy a prednášky, týždne kompostovacích aktivít...),
 • aktivity na rozvoj komunitného kompostovania - vyzývame komunity, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu samostatne kompostovať alebo u ktorých je účelnejšie kompostovať spoločne aby si zriaďovali komunitné, poprípade obecné kompostoviská (oslovujeme záhradkárske zväzy, malé obce, mestské časti, školy...),
 • aktivity na zavedenie zberu a kompostovania na mestských / priemyselných kompostárňach - vyzývame mestá, obce, združenia a firmy aby začali zo zberom a kompostovaním bioodpadov, pomáhame navrhovať systémy zberu, vyberať kompostovacie technológie a technické zariadenia podľa ich potreby, spracovávame a distribujeme všetky potrebné informačné materiály potrebné na úspešné zavedenie kompostovania (príručka pre obce o kompostovaní, internetová stránka...).

Najvýznamnejšie aktivity na zlepšenie povedomia o kompostovaní:

 • seminár o kompostovaní - usporiadali sme už štyri veľké odborné semináre, na ktorých sa zúčastnilo cca 240 ľudí (zástupcov miestnych samospráv, štátnej správy, firiem nakladajúcimi s odpadmi...), a tri menšie semináre - s účasťou cca 90 ľudí,
 • školenia kompostmajstrov - vyškolili sme 12 "kompostmajstrov", ktorým je pridelená starostlivosť o vznikajúce alebo už existujúce komunitné / obecné kompostoviská, alebo ktorí majú na starosť kompostovacie programy,
 • týždne kompostovacích aktivít - cieľom týchto aktivít je zhruba v rovnakom čase, na čo najväčšom území, z čo najväčšieho množstva zdrojov informovať verejnosť o spôsoboch, možnostiach a výhodach kompostovania. Oslovujeme školy, miestne samosprávy, televízie, občianske združenia... Všetci oslovení dostávajú úvodný list v ktorom ich vyzývame na zapojenie sa do navrhnutých aktivít. Všetkým zapojeným ponúkame informačné materiály v požadovanom množstve, vzor tlačovej správy pre médiá... Počas troch rokov sa do nich zapojilo už vyše 200 škôl (väčšina z nich si zriadila kompostovisko a zaviedla zber bioodpadu na školách), 15 televízií, 20 občianských združení a 40 samospráv.
 • informačné turné - už druhý rok úspešne realizujeme informačné turné, počas ktorého sme navštívili 20 najväčších miest Slovenska. Informačné turné sa skladalo z :
  1. z informačného stánku v centre mesta, kde sa široká verejnosť mohla dozvedieť informácie o kompostovaní (prečo kompostovať, ako kompostovať, čo kompostovať, ako si urobiť kompostovací zásobník...) a pozrieť si výstavu (15 panelov s fotografiami, ukážky kompostovísk). Zároveň si mohli záujemcovia so sebou bezplatne odniesť stručnejšie aj obsiahlejšie materiály o kompostovaní. Týchto 52 informačných stánkov trvalo spolu cca 420 hodín. Návštevnosť na infostánkoch sa pohybovala od 300 do 2000 ľudí/deň.
  2. z návštevy miestnej samosprávy, kde sme ponúkali pomoc pri rozvoji zberu a kompostovania bioodpadu ako aj ďalších komodít. Podarilo sa nám nadviazať nové kontakty na spoluprácu s viacerými mestami, firmami a organizáciami.
  3. oslovovanie miestných médií, kde sme im ponúkli tlačovú správu o informačnom turné ako aj o našich kampaniach. Médiá dostali k dispozícii aj tématické materiály ku kompostovaniu. Podarilo sa nám presadiť uverejnenie viacerých článkov v miestnych a regionálnych novinách. Dostali sme aj viacero možností prezentovať naše aktivity aj v miestnych, regionálnych, ale aj celoslovenských televíziách a rádiách.
  4. prednášky a diskusie pre verejnosť - vo viacerých mestách sme sa zúčastnili prednášok a diskusií o problematike odpadov a kompostovania
 • prezentácie na významných záhradkárskych a poľnohospodárskych výstavách - podarilo sa nám bezplatne vybaviť priestor na prezentáciu na niekoľkých výstavach :
  1. 2x výstava "Záhrada" v Košiciach - cca 20 m2, 2x štyri dni,
  2. výstava "Gardénia" v Nitre - cca 50 m2, štyri dni,
  3. výstava "Agrokomplex" v Nitre - 105 m2, šesť dní.
 • Súčasťou týchto expozícií bola fotografická dokumentačná výstava, ktorá na veľkorozmerných paneloch (90x120 cm) znázorňovala ako odpad vzniká, ako s ním v súčasnosti nakladáme, ale hlavne - ako by sme s ním nakladať mali. Výstavu dopĺňali ukážky kompostovísk (dreveného a plastového), drvička drevného odpadu, maketa priemyselnej kompostárne, projekty kompostární atď. Počas celej doby boli kontinuálne premietané videofilmy o kompostovaní a technike potrebnej na kompostovanie vo "veľkom". Záujemcovia, ktorí sa zastavili pri našom informačnom stánku mali možnosť získať odborné rady, informačné materiály ale aj vzorku kompostu.
 • pracovné kompostovacie víkendovky - usporiadali sme 14 pracovných víkendoviek v dvoch obciach. Ich cieľom bolo aktivizovať miestnych obyvateľov a napomôcť týmto obciam v rozvoji kompostovania, ako aj naučiť zúčastnených aktivistov správnym kompostovacím praktikám. V Turni nad Bodvou sme zaviedli zber bioodpadu z panelovej zástavby, rozbehli malú miestnu kompostáreň a zaškolili obsluhu. Zlikvidovali sme niekoľko čiernych skládok a vyrobili cca 50 kompostovísk.
  V obci Malý Kamenec sme na strategických miestach, ktoré často navštevujú miestny obyvatelia a všetci návštevníci obce (cesta do kostola pri miestnej škôlke, obecný dom tradícií a remesiel) odstránili čierne skládky a na ich mieste sme vybudovali pekné drevené komunitné kompostoviská a nástenky.
 • vydávanie informačných materiálov - vydali sme tieto materiály : leták o klasickom kompostovaní (150 000 ks) a vermikompostovaní (10 000 ks), leták ako si urobiť kompostovací zásobník (20 000 ks), 20 stranovú brožúrku o kompostovaní (cca 40 000 ks), 100 stranovú príručku pre obce o kompostovaní (cca 1200 ks) a plagáty o kompostovaní (cca 6 000 ks). O kvalite vydaných informačných materiálov svedčí aj to, že ako vzor boli použité aj v ČR a Maďarsku.
 • natočenie videofilmu "Domáce kompostovanie"- na rozhraní rokov 2000 a 2001 bol dokončený tento videofilm, ktorý bol ocenený MŽP SR hlavnou cenou v kategórii B - výchovno vzdelávacie a inštruktážne programy na Ekotopfilme 2001.
 • poradenstvo pre mestá, obce a firmy - počas troch rokov nás oslovilo vyše 100 rôznych subjektov (mestá, obce, firmy...) a požiadalo nás o poradenstvo vo veciach kompostovania.
 • výroba drevených kompostovacích zásobníkov - pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia vyrábame drevené kompostovacie zásobníky o objeme 1m3. Počas troch rokov kampane sme vyrobili a rozdali cca 400 kompostovísk.
 • požičiavanie štiepkovača - pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia ponúkame aj zapožičanie malého, ľahko prenosného štiepkovača (po rozložení vojde do osobného auta). Takto sme oddrvili vyše 600 hodín. Túto službu využívajú aj niektoré menšie okolité obce.
 • poradenstvo pre jednotlivcov - túto možnosť pomoci využilo cca 100 ľudí (nie je tu zarátané poradenstvo pre ľudí, ktorí od nás dostali kompostovisko alebo si požičali drvičku).
 • prednášky pre školy a verejnosť - usporiadali sme alebo sme sa zúčastnili na vyše 120 prednáškach s problematikou odpadov a kompostovania.
 • práca na legislatíve - do zákona o odpadoch a náväzne nato do POH SR sme navrhovali viaceré pozitívne opatrenia, ktoré by mali zvýšiť množstvo materiálovo využívaného bioodpadu (zníženie množstva spaľovaného bioodpadu v Bratislave a Košiciach a ich presmerovanie na kompostovanie, do roku 2005 dosiahnutie 35% materiálového využívania bioodpadu, zvýšenie skládkovacieho poplatku (a vytvorenie fondu na rozvoj zberu a materiálového využívania bioodpadu), zákaz ukladania "zeleného biodopadu" na skládky...). Iniciovali sme novelizáciu STN Priemyselné komposty (v súčasnosti sa hľadajú finančné zdroje na jej novelizáciu ako aj tvorbu noriem na kompostovanie v menšom). V zákone o vodách sme zabránili zaradeniu aeróbne stabilizovaných kompostov do zoznamu látok škodiacich vodám...
 • program na rozvoj domáceho kompostovania pre Košice - v súčasnosti vedieme v jednej mestskej časti "Vyšné Opatske" program na rozvoj domáceho kompostovania, ktorého cieľom je okrem pozdvihnutia povedomia o kompostovaní u širokej verejnosti aj prieskum ako vplýva množstvo a kvalita aktivít na úspešnosť programu a zapojenosť obyvateľstva do neho. Na úvod celého programu sme urobili prieskum stavu v nakladaní s biologickým odpadom v domácnostiach. Navštívili sme všetky domácnosti s dotazníkom a pýtali sme sa ako nakladajú s bioodpadom. Následne na to vyšla séria článkov a kompostovaní, vyrobili sme nástenku , ktorá je umiestnená na obecnom úrade, urobili sme osvetu od domu k domu, zahájili sme súťaž nádoba bez bioodpadu, urobili sme prednášku o kompostovaní v klube dôchodcov, ponúkame bezplatne kompostoviská a drvenie bioodpadu a poradenstvo. Na záver týchto aktivít bude nasledovať znova dotazník. Podobný program (porovnávací) urobíme na budúci rok v ďalšej vybranej obci.
 • obecné kompostoviská - podarilo sa nám vybudovať prvé pilotné, oficiálne (schválené Okresným úradom) "Obecné kompostovisko" v Kokšov Bakši. Toto kompostovisko slúži na zber a kompostovanie bioodpadov, ktoré doma nedokážu obyvatelia sami kompostovať. Ide o riadenú prevádzku so zaškolenou obsluhou. Ďalšie obecné kompostovisko sa začalo budovať v Čiernom nad Topľou.

Verím, že aj tento stručný popis vybraných aktivít "Kompostovacej kampane", ktorú v SR vedie Spoločnosť priateľov Zeme vás inšpiruje a podnieti na usporiadanie akcií, ktoré dopomôžu rozvoju kompostovania aj vo vašich mestách a obciach.

Příspěvek pro seminář "BIOODPAD 2002 - biologické metody využívání zemědělských odpadů"

Obrázek 2
Obr. 2: Informačný stánok v centre Prešova - 2001 Obrázek 3
Obr. 3: Začiatok informačného turné v Košiciach - 2002 Obrázek 4
Obr. 4: Pracovná víkendovka v Turni nad Bodvou - 2001 Obrázek 5
Obr. 5: Pracovná víkendovka v Malom Kamenci - po odprataní čiernej skládky sme postavili kompostovisko - 2002 Obrázek 6
Obr. 6: Pred začatím práce - víkendovka v M. Kamenci - 2002

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Aktivity na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania v SR
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Kompostovanie bioodpadov - pridajte sa aj Vy
Kompostovacie zásobníky - aké sú ?
Spoločnosť priateľov Zeme pomohla vybudovať už 8 obecných kompostovísk
Informovanosť obyvateľstva pri rozvoji využívania bioodpadu
EÚ naznačila jasné smerovanie v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom
1. január 2006- začiatok konca skládkovania a spaľovania bioodpadu
Kompostování na Agrokomplexu
Domovní a komunitní kompostování komunálních bioodpadů

Předchozí / následující díl(y):

Malá mechanizace pro kompostování
Zkušenosti s výstavbou zemědělských bioplynových stanic
Současné trendy v mechanizaci pro kompostování v západní Evropě
Několik poznámek k problematice ekonomie odděleného sběru a třídění bioodpadů (z komunálních odpadů)
Strategie a nástroje pro nakládání s biodegradabilními komunálními odpady v Evropě
Program Composter a možnosti jeho využití při optimalizaci surovinové skladby kompostu
Optimalizace surovinové skladby při kompostování zbytkové biomasy
Ekologické zpracování bioodpadů na minerální hnojivo a biopalivo technologií EKOBIOPROGRES?
Omezení emisí amoniaku a metanu procesem rychlokompostování
Výroba a využití bioplynu v zemědělství
Od spalování k většímu třídění a kompostování bioodpadu, ekonomický pohled
Možnosti intenzifikace zrání kompostu
Význam organické hmoty v půdě
Potenciál využívání biomasy v kotlích vyšších výkonů
Čistírenské kaly - prokleté nebo životodárné?

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 28.11.2002
Poslední změna: 5.12.2002
Počet shlédnutí: 13371

Citace tohoto článku:
MOŇOK, Branislav: Kompostovacia kampaň na Slovensku. Biom.cz [online]. 2002-11-28 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/kompostovacia-kampan-na-slovensku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto