Odborné články

Biomasa ve Španělsku

(Článek převzat z časopisu BIOMASS News, No 10. Dec. 2001, vydávaném Evropskou asociací pro biomasu)

1. Spotřeba biomasy ve Španělsku

V devadesátých letech vzrostlo využívání biomasy pro energii o 80%. V současnosti je její podíl 50,8% ze spotřeby obnovitelných zdrojů energie. 4,6% biomasy je spotřebováno pro výrobu elektřiny a zbylých 95,6% pro výrobu tepla.

Pouze 30% biomasy používané pro energetické účely je předmětem obchodu. Zbytek je používán na místě vzniku.

Tab.1: Spotřeby biomasy dle sektorů (dle I.D.A.E., 2001)

  Spotřeba biomasy
(ktep)
Spotřeba biomasy
(ktep)
Rok 1999 2000 1999
Domácnosti 1992 1992 52,5
Celulózky a papírny 686 686 19,1
Dřevozpracující průmysl 423 439 11,6
Potravinářství 277 281 7,4
Cementárny a maltovny 130 130 3,4
Chemičky 13 64 1,7
Ostatní 178 198 5,2
Celkem 3702 3792 100

Dle druhu paliva je pořadí využívání biomasy takovéto: palivové dříví a štěpka (50%), černý výluh (12%), hobliny a piliny (12%), výlisky z výroby olejů (8%), kůra (7%) a rašelina (3%).

2. Biomasa v národním plánu pro podporu obnovitelných zdrojů energie

Španělská vláda připravila zákon pro elektroenergetiku, který stanovuje v souladu s Bílou knihou obnovitelných energií povinnost do roku 2010 pokrývat 12% spotřeby primární energie z obnovitelných zdrojů. Pro dosažení tohoto cíle byl 31. prosince 1999 vládou přijat Plán podpory obnovitelných zdrojů energie (PPOZE). Jeho cílem je dosažení 16,639 Mtep spotřeby primární energie z OZE v roce 2010 se vzrůstem o 9,526 Mtep v porovnání s rokem 1998. 74,4% (7,086 Mtep) tohoto navýšení bude pocházet z biomasy, podrobněji viz tab. 2.

Tab.2: Předpovídané zvýšení využívání biomasy pro různé účely

  1998 2010 Navýšení
ktep % ktep % ktep %
Elektřina 169 4,3 5269  48 5100 72
Teplo 3476 89,3 4376  39,9 900 12,7
Bioetanol     500  1,4 500 7
Bioplyn     150  6,2 150 2,1
Komunální odpad 247 6,4 683  4,5 436 6,2
Celkem 3892 100 10978  100 7086 100

2.1. Pevná biopaliva

Hlavní část předpovídaného nárůstu spotřeby biomasy spadá na výrobu elektřiny (5100 ktep). Následuje výroba tepla (900 ktep). Elektřina a teplo budou získávány z pevných biopaliv z rozličných zdrojů biomasy. Tabulka 3 ukazuje podíl různých zdrojů biomasy.

Tab.3: Podíl různých zdrojů biomasy na očekávaném vzrůstu výroby elektřiny a tepla z OZE

Zdroj ktep %
Odpady z údržby lesů (150.000 ha x 3 tep/ha) 450 7,5
Dřevní zemědělské odpady (850.000 ha x 0,39 tep/ha) 350 5,8
Rostlinné zemědělské odpady (1.350.000 ha x 2,88 tep/ha) 1350 22,5
Agroprůmyslové odpady 500 8,3
Energetické plodiny (1.000.000 ha) 3350 55,8
Celkem 6000 100

2.1.1. Energetické plodiny

PPOZE odhaduje příspěvek pěstování energetických plodin k výrobě energie v roce 2010 na 3350 ktep. Reálný potenciál plochy půd dostupných pro pěstování energetických plodin je 1 mil. ha bez vlivu na potravinářskou produkci.

Jako vhodná rostlina pro produkci biomasy ve Španělsku se jeví být artyčok (Cynara cardunculus), která je typickým druhem středozemí a je dobře adaptována na klima iberského poloostrova. Dalším perspektivním druhem je Arundo donax v současnosti již využívaný v papírenském průmyslu.

2.1.2. Zemědělské odpady

Potenciál energie ze zemědělských odpadů je ve Španělsku kolem 8,8 Mtep. V současnosti je využívání těchto surovin zanedbatelné, jelikož neexistují zařízení, která by je chtěla využívat. Reálný potenciál je kolem 3 Mtep, pokud budou energetická zařízení využívající biomasu stavěna v zemědělských oblastech.

2.2. Kapalná biopaliva

Biopaliva pronikají  do oblasti kapalných paliv dvěma způsoby:

Bioetanol je vyráběn pouze v jednom závodě v Kartageně s kapacitou 100.000 m3/rok, ale dva nové jsou projektovány v La Coruña a Salamance s celkovou kapacitou 250.000 m3/rok. Produkce ETBE je omezena kapacitou na výrobu izobutylenu. Výroba bioetanolu ve stávajících závodech je osvobozena od daní, ale s ohledem na evropské normy není jisté, zda se to bude týkat i nově budovaných výroben.

Ve Španělsku v současnosti není ani jeden závod na výrobu bionafty, ale pouze několik iniciativ usilujících o výrobu bionafty z použitého oleje, slunečnicového oleje a ze zbytků z výroby olivového oleje.

Odhady I.D.A.E. pro rok 2010 jsou 1,4-1,8% biopaliv z celkové spotřeby pohonných hmot. Tato kalkulace platí za předpokladu, že na výrobu bioetanolu budou používány místní obilniny, pro biopaliva bude garantována výkupní cena a osvobození od daní bude nadále platit jak pro bioetanol, tak i pro bionaftu.

S ohledem na současnou spotřebu pohonných hmot ve Španělsku pohybující se kolem 10Mt benzinu a 20Mt nafty by 5% náhrada fosilních paliv biopalivy vyžadovala výrobu 0,5Mt bioetanolu a 1Mt bionafty (1% náhrada 0,1Mt bioetanolu a 0,2Mt bionafty).

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biomasa v Irsku
Rozvoj bioenergetiky v Rakousku

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 10.6.2003
Poslední změna: 24.8.2004
Počet shlédnutí: 8649

Citace tohoto článku:
AEBIOM, AEBIOM, SLEJŠKA, Antonín: Biomasa ve Španělsku. Biom.cz [online]. 2003-06-10 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/biomasa-ve-spanelsku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto