Odborné články

Palárikovo - obec, kde se třídí

Obec Palárikovo se nachází asi 14 km na západ od Nových Zámků. Je to malebná obec s množstvím zeleně a řadou kulturních památek. V současnosti zde žije 4380 obyvatel, kteří bydlí v 1165 rodinných domcích a 34 bytovkách. V nich žije asi 600 obyvatel.

Problém s odpady musela obec začít řešit v roce 1999, kdy došlo díky přísnější legislativě k uzavření jejich obecní skládky. Obec si tehdy mohla vybrat, buď vozit odpady na jinou skládku, přičemž zaplatí více za odvoz i za poplatky, nebo začít odpady kompostovat a recyklovat. Kromě toho nová legislativa stanovila obcím množství dalších povinností, která také bylo nutno řešit.

Prvním krokem, který obec udělala, byla analýza stávajícího stavu. Zjistila si složení komunálního odpadu v obci. Objemově 30% zaujímal bioodpad, 25% PET láhve, 15% papír, 5% sklo a dalších 5% ostatní plasty. Obec také zjistila, že přes 17 let trvající osvětu místní lidé prakticky nechodí do místních sběrných surovin. Díky této analýze obec dospěla k závěru, že zachování stávajícího systém ukládání odpadu na skládku pro ni bude několikanásobně dražší než doposud. Dále pochopila, že pokud bude chtít po lidech, aby více třídili, musí pro ně vytvořit systém sběru, který je maximálně pohodlný. Současně ale musí takový systém být po ekonomické stránce zvládnutelný.

V roce 2000 obec začala s propagací domácího kompostování, protože bioodpad tvoří největší složku odpadu. S pomocí mladých lidí, pravidelnou propagací v rozhlase, novinách, ve škole a roznosem letáčků do domácností se jim podařilo snížit množství odpadu jdoucího na skládku z 1250 na 750 tun. Na podporu kompostování obec zakoupila i štěpkovač a v době prořezávek stromů zajistila pro občany drcení větví. V roce 2002 po průzkumu trhu, začala obec s recyklací. Třídí se pouze suroviny, na které je odbyt, podle předem uzavřených smluv. Do roku 2004 postupně zavedli separaci papíru a lepenky, tetrapaku, skla, plastů, kovových obalů, elektronického šrotu, pneumatik, baterií, kabelů, velkoobjemového odpadu, nebezpečného a drobného stavebního odpadu. Množství odpadu ukládaného na skládku kleslo na 495 tun, to je skoro o 65% méně než v roce 2000.

Ke sběru vytříděného materiálu používá obec pytlový systém. Zatímco z počátku sbírala pytle jednou za tři měsíce, nyní je to každý měsíc. Pro obec je to levné (ze začátku získávala pytle zadarmo), celý systém rozeběhla s minimálními investicemi. Takto vytříděné suroviny jsou čistší a jdou lépe zpracovat. Výhodné je to i pro obyvatele, které nemusí nikam běhat, ale v době sběru položí pytle před dům.

Materiál se v obci dále zpracovává. PET láhve se třídí podle barev, ostatní plasty podle materiálu. Třídění probíhá jednoduchou formou. Na velkých stolech, kolem kterých jsou zavěšeny pytle na materiál. Dále se suroviny lisují do balíků. Na lis obci dal peníze Recyklační fond (390.000,- Sk).

Díky tomu, že se k Palárikovu přidalo dalších 28 obcí z jejího okolí (50.000 obyvatel), získala obec z Recyklačního fondu příspěvek na výstavbu Regionálního sběrného dvoru.

Obec jde lidem příkladem. Na obecním úřadě třídí své odpady na sedm složek a kromě toho i kompostuje. Dále postavila v obci dvě malé kompostárny. Na Slovensku lze kompostovat bioodpad v množství odpovídajícímu 10 tunám vyrobeného kompostu na vodohospodářsky nezabezpečených plochách. Dále pro obyvatele zavedla zelenou linku. Slouží k tomu, že když chce někdo vyhodit něco, co by jiný mohl ještě využít, obec tuto nabídku druhým lidem zprostředkuje. Naplňuje tím zásadu, že je nejlépe odpadům předcházet.

Důležitá je i ekonomická stimulace obyvatel. Zatímco v letech 2000 až 2004 platili lidé paušální poplatek (280 Sk , ti kteří netřídí a 180,- Sk ti, kteří třídí), v letošním roce přešla na poplatky za popelnici. Vývoz 110 litrové popelnice stojí 30,- Sk. Předpokládá se, že v domácnosti, kde se kompostuje a třídí, se naplní asi 3 popelnice za rok!

Celý systém recyklace je pro obec ekonomicky výhodný a ziskový. Nejvyšší příjmy má za recyklaci PET lahví. Důležité je, že si celý systém řídí sama. Také svůj systém stále zlepšuje. Například aby snížila své náklady, začala třídit odpady i na hřbitově.

Obec se jako první obec na Slovensku přihlásila k systému Zero Waste. Svoji produkci odpadů chce dále snižovat. Provedla nový rozbor složení směsného odpadu a zjistila, že bioodpad tvoří 68% jeho množství. Chce tedy znovu zahájit aktivity k propagaci kompostování. Jednou z těchto aktivit, je zprostředkování prodeje kompostérů obyvatelům. Díky nákupu pro celý region, lze jejich cenu významně snížit. V současnosti zpracovávají plán aktivit, který by jim měl pomoci jejich cíle dosáhnout.

Do celého systému nakládání s odpady se zapojili i místní firmy. Původní obavy, že si systém bude konkurovat se sběrnými surovinami se ukázal jako mylný. Tato firma se zabývá pouze výkupem kovů. Třídí se také na poště, základní škole i v mateřských školkách. Děti se účastní soutěže ve sběru tetrapaku.

Dosáhnout tyto výsledky se podařilo díky nadšení zodpovědných lidí včele ing. Ivetou Markusovou a dobrovolné pomoci mladých lidí. Obci pomohli Přátelé Země – SPZ, ekologická organizace z Košic.

Tabulka č.1: Porovnání vybraných ukazatelů v Palárikovu podle roků

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Skládkovaný směsný odpad [t] 1400 1250 985 750 550 495
Množství směsného odpadu/obyvatel/rok [kg] 319,6 285,4 224,8 171,2 125,6 113
Procento snížení skládkovaného odpadu [%] - 10,7 29,6 46,4 60,7 64,7
Množství vytříděných surovin [t] - - - 118,6 174,8 264,9
Množství vytříděných surovin/obyvatel/rok - - - 27 39,9 60,5
Výtěžnost třídícího systému [%] - - - 13,7 24,1 34,9

Tabulka č. 2: Množství vytříděných surovin v letech 2002 až 2004

Druh Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004
Množství [t] Množství [kg/obyv.] Množství [t] Množství [kg/obyv.] Množství [t] Množství [kg/obyv.]
papír, lepenka 52 11,9 63,6 14,5 95 21,7
vícevrstvé obaly 22 5 42,6 9,7 43 9,8
plasty 14 3,2 17,3 3,9 56,6 12,9
sklo - - 20,4 4,7 13,3 3
kovové obaly 15,9 3,6 2,6 0,6 1,5 0,3
elektroodpad 1,5 0,3 4,5 1 23 5,3
pneumatiky - - - - 18 4,1
akumulátory, baterie 3,5 0,8 12,7 2,9 13 3
kabely - - - - 1,5 0,3
Celkem 118,6 27,1 174,8 39,9 264,9 60,5

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Aktivity na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania v SR
Komunitné kompostovanie
Informovanosť obyvateľstva pri rozvoji využívania bioodpadu
1. január 2006- začiatok konca skládkovania a spaľovania bioodpadu

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 11.7.2005
Poslední změna: 10.7.2005
Počet shlédnutí: 10875

Citace tohoto článku:
HAVEL, Milan: Palárikovo - obec, kde se třídí. Biom.cz [online]. 2005-07-11 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/palarikovo-obec-kde-se-tridi>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto