Odborné články

Kompostovanie v EÚ III. - Kompostáreň FAIRFIELD

Exkurzia na kompostárni Fairfield sa uskutočnila 7. 6. 2006 ako sprievodný program 2. pracovného stretnutia partnerských organizácií v rámci medzinárodného projektu Growing with Compost.

Prevádzka kompostárne Fairfield sa nachádza na východnom okraji mesta Manchester vo Veľkej Británii.

1. HISTÓRIA FAIRFIELDU

Val Rawlinson (riaditeľ) rozbehol v roku 1996 vo východnom Manchestri kampaň proti výstavbe spaľovne komunálnych odpadov. Kampaň bola úspešná a spaľovňa nebola postavená. Účastníci kampane si uvedomili, že by mali ukázať Manchestru, aké sú environmentálne a sociálne alternatívy v nakladaní s odpadmi oproti tradičným zaužívaným spôsobom – skládkovaniu a spaľovaniu odpadov.

Od roku 1996 vyvíjala v Manchestri aktivity mimovládna organizácia Fairfield Composting, ktorej prioritou bolo naučiť verejnosť správnym spôsobom hospodárenia s biologickými odpadmi v domácnostiach a záhradách. Zameriavala sa hlavne na rozvoj domáceho kompostovania. Z nej následne vznikol Fairfield Materials Management, ktorý aj v súčasnosti prevádzkuje kompostáreň. Fairfield je sociálny podnik prinášajúci skutočné environmentálne výhody pre východný Manchester.

Fairfield je prvý britský trvalo-udržateľný systém nakladania s odpadom pochádzajúcim z veľkoobchodu a z trhoviska. Tento systém bol založený na The New Smithfield Market -trhovisku vo východnom Manchestri. Vznikol na základe potreby znížiť náklady za zneškodňovanie už nepredajných zvyškov, znehodnotených zásob a ich obalov. Ako alternatívne spôsoby nakladania s odpadmi boli po prieskume vybrané 2 - recyklácia a kompostovanie.

Foto 1: Plocha na príjem bioodpadu z veľkoobchodu a trhoviska.

Fairfield bol prvým producentom kompostu v rámci Manchestru, a prvým vo Veľkej Británii, ktorý rozvinul komerčný podnik používajúci Vertikálnu Kompostovaciu Jednotku / VCU – technológiu.

2. ZÁKLADNÉ PILIERE, NA KTORÝCH JE POSTAVENÝ FAIRFIELD:

 1. Redukcia množstva odpadu – Fairfield bojuje za elimináciu zbytočne vznikajúceho odpadu špeciálne, keď používané materiály nemôžu byť znovu-používané, recyklované alebo kompostované.
 2. Znovu používanie – Fairfield pomáha obchodom so zavádzaním zberu prepraviek na chlieb pre znovu používanie pre pekárov; palety a kartónové krabice sú vracané obchodníkom na znovu používanie.
 3. Recyklácia – V súčasnosti prebieha zber papierových, drevených a plastových obalov a bioodpadu. Čisté papierové obaly a plastové fólie sú dodávané do lisovne, kde sa zbavujú cudzích prímesí a lisujú sa do balíkov. Tie sú spoločne s tvrdým plastom z polámaných a jednorazových prepraviek následne odpredávané firmám zaoberajúcim sa recykláciou.
 4. Kompostovanie – Ovocie, zelenina, znečistený kartón a poškodené drevené prepravky a palety sú kompostované na miestnej kompostárni. Odpad z údržby zelene je pridávaný do procesu na optimalizáciu surovinovej skladby.
 5. Kompost – vysoko kvalitný kompost je navrátený do pôdy v meste Manchester. Aplikácia kompostu zlepšuje štruktúru pôdy, zvyšuje organickú hmotu a výživné látky, zlepšuje hospodárenie s vlhkosťou v pôde.
 6. Energetická efektívnosť – Systém maximalizuje energetickú efektívnosť priamo na mieste. Vertikálne kompostovacie jednotky / VCU boli vybrané aj kvôli svojej nízkej energetickej spotrebe. Fairfield si na elektrifikáciu kompostárne inštaloval akumulátor a generátor na bionaftu.
 7. Nakladanie s vodou – odpadová voda z kompostárne je používaná podľa potreby na zvlhčovanie kompostovaného materiálu.
 8. Princíp blízkosti – priestor na zber, dotrieďovanie a úpravu suchých recyklovateľných zložiek ako aj kompostáreň sú vybudované v bezprostrednej blízkosti vzniku odpadov.
Foto 2: Príjem bioodpadu z údržby verejnej zelene.

3. VÝBER TECHNOLÓGIE NA KOMPOSTOVANIE

Pri výbere technológie pre kompostovanie bioodpadov vznikajúcich v prevádzke veľkoobchodu a trhoviska vychádzali z týchto limitujúcich faktorov:

 • množstvo bioodpadu - to je v tomto type prevádzky premenlivé a vo veľkej miere závisí od ročného obdobia
 • druhy a vlastnosti bioodpadov – drvivá väčšina bioodpadu má vysokú vlhkosť a vysoký obsah dusíka
 • umiestnenie kompostárne – bolo nevyhnutné zabezpečiť vysokú hygienu kompostovania z dôvodu blízkosti veľkoobchodu a trhoviska
 • obmedzený priestor – priestor bol výrazným spôsobom limitujúcim faktorom a nebolo ho možné zväčšiť
Foto 3: Čistenie bioodpadu z veľkoobchodu od nerozložiteľných prímesí.

VCU technológia (Vertical Composting Unit – Vertikálna kompostovacia jednotka), ktorá bola vybraná pre túto kompostáreň, je stavebnicový systém s kontinuálnou prevádzkou. Využíva sa pre malé, stredne veľké, ale aj veľké prevádzky s ročnou kapacitou od 1 200 až 40 000ton spracovaného bioodpadu. Je vhodná pre samosprávy alebo priemyselné aplikácie. Kompostovanie prebieha vo vnútri štandardných, izolovaných, oceľových / nerezových komorách – boxoch s rozmermi základne 2,5x2,5m a výške 4,5m. Maximálny výkon je 3,6ton bioodpadu za deň na komoru. Komory sú spojené spolu do jedného systému.

Spracovanie bioodpadu v komorách prebieha priebežne na princípe posuvného pásu.

Foto 4: Šnekový drvič.

Z vrchnej časti sa komora plní bioodpadom, ktorý je namiešaný podľa vopred určenej receptúry zohľadňujúcej základné podmienky kompostovania. Prevzdušňovanie prebieha samovoľne, nakoľko je v komore vytvorený komínový efekt. K tomuto účelu je potrebné prispôsobiť aj surovinovú skladbu, ktorá musí obsahovať dostatočné množstvo štruktúrneho materiálu umožňujúceho prienik vzduchu materiálom. Zdržanie materiálu vo vnútri boxu sa pohybuje medzi 7mimi až 14timi dňami, najviac však 4mi týždňami. Čas zdržania materiálu vo vnútri komory závisí od zloženia a štruktúry materiálu. Produkt je odstraňovaný denne zo spodnej časti komory. Priebeh teplôt v komore sa pohybuje od 40 do 70°C.

Na základe využívania prirodzených prírodných princípov je tento systém veľmi energeticky výkonný a nevyžaduje premiešavanie, biofilter na čistenie plynov vznikajúcich rozkladným procesom, vonkajšie ohrievanie komory ani dodávku vzduchu. V porovnaní s podobnými kompostovacími systémami má táto technológia minimum pohyblivých komponentov vyžadujúcich minimálnu údržbu a nízku spotrebu energie. To spôsobuje, že má veľmi nízke prevádzkové náklady.

Foto 5: Dotrieďovanie podrveného bioodpadu pri presune do miešača.

Technológia VCU umožňuje Fairfieldu, aj napriek limitujúcemu priestoru, postupne podľa potreby zvyšovať kapacitu výroby. Fairfield začínal v roku 2003 s jednou kompostovacou jednotkou, ktorej kapacita je 1 200 ton materiálu ročne (okolo 500 ton zeleného odpadu a 700 ton organického materiálu z trhoviska a veľkoskladu). V marci 2004 boli pridané 2 jednotky k tomuto systému, čím sa strojnásobil stupeň výroby a tak sa priblížil bližšie k cieľu – k nulovému odpadu. Ďalšie 3 jednotky boli pridané do tohto systému v novembri 2005. So 6-timi VCU jednotkami je teraz Fairfield v pozícii spracovania prevažnej väčšiny biologicky rozložiteľného odpadu z trhoviska.

Foto 6: Pohľad na drvič (vľavo) a premiešavač (vpravo) z kompostovacieho boxu.

4. VYBAVENIE KOMPOSTÁRNE

VCU technológia, ktorá bola do Manchestru privezená z Nového Zélandu, pozostáva z týchto častí:

 • kontinuálna kompostovacia jednotka (box, bioreaktor)
 • šnekový drvič
 • lopatkový miešač
 • dopravníkové pásy

Tieto základné časti kompostárne sú doplnené o:

 • plochu na uskladnenie paliet s ovocím a zeleninou (príjem surovín)
 • box na uskladnenie odpadu zo zelene
 • plocha dočisťovania materiálu
 • plocha na dozrievanie kompostu
 • Unimo bunka s kanceláriami a sociálnym zariadením

Areál kompostárne je na spevnenej betónovej ploche, ktorá je odvodnená do zbernej nádrže. Celá kompostáreň je oplotená.

Na kompostárni sa používajú tieto strojné zariadenia:

 • vysokozdvižný vozík
 • čelný nakladač
 • bubnový preosievač
Foto 7: Srdce VCU technológie - 6 spojených kompostovacích boxov.

5. POSTUP ÚPRAVY A KOMPOSTOVANIA BIOODPADU

V Manchestri je pomerne vysoká miera nezamestnanosti. Veľký problém majú pri zháňaní práce hlavne mladé ženy. V prevádzke kompostárne sú zamestnávaní miestni ľudia. V zimnom období tu pracuje päť ľudí a v letnom období šesť. Priamo pri činnosti kompostárne pracujú vždy 2 dvojice. Počas našej návštevy tu boli zamestnané výlučne samé mladé ženy.

Príjem materiálu a jeho kompostovanie prebieha v jednozmennej prevádzke od pondelka do soboty.

Foto 8: Plocha na dozrievanie surového kompostu.

Ročná kapacita kompostárne je 8 000 ton bioodpadu, ktorý pochádza z dvoch zdrojov:

 1. Biologický odpad z ovocia a zeleniny z trhoviska a skladov veľkoobchodu. Do areálu kompostárne sú dovážané v papierových krabiciach a v drevených alebo plastových prepravkách.
 2. Biologický odpad zo zelene, ktorý vzniká pri údržbe verejnej zelene sa na kompostáreň zváža z 2 mestských častí Manchestru 2x do týždňa.

Znečistené papierové obaly a poškodené drevené prepravky sú v prípade nedostatku uhlíkatých materiálov používané na optimalizáciu surovinovej skladby pri kompostovaní.

Priebeh kompostovania:

 • Privezený bioodpad je kontrolovaný a zaznamenávaný do prevádzkového denníka
 • Nasleduje ručné čistenie bioodpadu od nerozložiteľných prímesí, čo sú vo väčšine prípadov plastové fólie.
 • Očistený bioodpad sa z krabíc vysýpa do veľkej plastovej palety a odtiaľ je pomocou vysokozdvižného vozíka dávkovaný spoločne s biodopadom z údržby verejnej zelene do šnekového drviča. Do drviča už musí byť vkladaný bioodpad podľa vopred stanovenej surovinovej skladby.
 • Foto 9: Bubnový preosievač kompostu.
 • Z drviča je pomocou krátkeho dopravníkového pásu presúvaný rozdrvený bioodpad do lopatkového premiešavača. Ten dokáže v priebehu 2 hodín premiešať cca 5 ton materiálu. Pri páse stojí obsluha, ktorá z neho odoberá zvyšky nerozložiteľných prímesí a nadrozmerné nepodrvené časti bioodpadu.
 • Po premiešaní sa bioodpad podávacím pásom plní zvrchu do bioreaktora.
 • V bioreaktore je proces kompostovania veľmi starostlivo monitorovaný. Údaje sa premietajú na dotykovom monitore, ktorý je umiestnený pri premiešavači pod biorektorom. Riadiaca jednotka kontinuálne meria a zaznamenáva tieto parametre: vlhkosť, teplota na vrchu, v strede a v spodnej časti bioreaktora. Podľa teploty sa riadi aerácia. Bioreaktor nemá zabudovaný filter, nakoľko podľa monitorovania prenikania zápachu z procesu kompostovania do okolitého ovzdušia, tento nie je potrebný.
 • Teplota vo vnútri bioreaktora sa pohybuje od cca 40°C v spodnej časti až po 70°C v hornej časti. Odpad stratí počas kompostovacieho procesu 20% vlhkosti. Odpadová voda putuje do zbernej nádrže a odtiaľ je používaná na zvlhčovanie zakládky alebo do čistiarne odpadových vôd. Približne po 7mich dňoch (záleží na zložení odpadu, teplote, vlhkosti a prevzdušňovania vo vnútri bioreaktora) sa z bioodpadu stáva kompost.
 • Keď kompost odchádza z bioreaktora má teplotu 40 až 50°C. Je nevyzretý a ešte ho mierne cítiť amoniakom.
 • Kompost dozrieva na to určenej ploche v kopách ešte asi 6 týždňov.
 • Vyzretý kompost sa preosieva na site s veľkosťou ôk 10 x 10mm a 20 x 20mm. Po preosiatí sa časti, ktoré neprešli sitom, vracajú späť do drviča, miešača a bioreaktora.

6. KVALITA A PREDAJ KOMPOSTU

Faifieldský kompost je vysoko kvalitný materiál bohatý na organickú hmotu a obsah mikroorganizmov. Má drobivú štruktúru. Je hnedej až tmavohnedej farby, bez nadbytočnej vlhkosti, neprevyšuje limity na kamenivo, burinu, fyzikálne a chemické kontaminanty. Je bez prídavku rašeliny.

Foto 10: Nakladanie a predaj kompostu.

V roku 2006 získal akreditáciu podľa BSI PAS 100 (British Standards Institution´s Publicly Available Specification for Composted Materials).

BSI PAS 100:

 • je štandardom / normou kvality, ktorý udeľuje The Composting Association
 • je garanciou, že výrobné procesy sú v súlade s prísnymi normami a s precíznymi testovacími metódami.

Kompost je laboratórne testovaný 1x do roka.

Predaj kompostu

Faifieldský kompost je predávaný v dvoch formách:

  Voľne uložený 80l balenie
10mm kompost 45 libier / tona 6 libier / vrece
20mm kompost 30 libier / tona 4,5 libry / vrece
 • 10mm kompost je odporúčaný používať na pestovanie rastlín.
 • 20mm kompost je odporúčaný používať na nastielanie (mulčovanie) okolo stromov a krov.

Na zvýšenie odbytu kompostu zavádza Fairfield rôzne akcie. Pravidelne to je napr. Vianočná akcia, ktorá v prípade kúpy minimálne 1 tony kompostu zahŕňala:

 • 1 tona 20mm kompostu + ľanová nákupná taška + dovoz v rámci Manchestru za 45 libier
 • 1 tona 10mm kompostu + ľanová nákupná taška + dovoz v rámci Manchestru za 60 libier

7. NA ZÁVER

Meno Fairfield sa stalo vo Veľkej Británii synonymom kvalitného kompostu a udržateľného odpadového hospodárstva.

Zavedením systému nakladania s odpadmi sa darí odkloniť od zneškodňovania odpadu skládkovaním viac ako 3 500 ton odpadu ročne. Výrazným spôsobom sa zredukoval počet odpadových nádob vyvážaných z trhoviska. Z pôvodných 12 veľkých kontajnerov, ktoré boli denne vyvážané, sa ich počet znížil na jednu 240 l nádobu.

Zníženie množstva zneškodňovaných odpadov výrazným spôsobom napomohlo aj pri znižovaní nákladov na odpadové hospodárstvo v The New Smithfield Market trhovisku.

Fairfield je ďalším príkladom toho, že „Koncepcia smerovania k nulovému odpadu“ nie je len mýtus, ale realita, ktorá môže výrazným spôsobom pomôcť nielen chrániť životné prostredie, ale ho aj zlepšovať. Z celkového množstva odpadu, ktorý je vo Fairfielde prijatý, je až 99,5% recyklovaných.

Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Vlastnosti a složení zahradních kompostů v České republice
Humus - půda - rostlina (14) Ekologické zásady praktické výživy rostlin
Město Švihov realizuje projekt komunitního kompostování bioodpadů
Humus - půda - rostlina (13) Půdní zlepšovače na bázi humusových látek
Humus - půda - rostlina (12) Použití humusových preparátů u speciálních rostlin
Prečo stavať regionálnu kompostáreň?
Výskyt škodlivých organizmů při kompostování
Využití kompostů a jiných organických přípravků v zemědělství
Kompostovanie na obecných kompostoviskách

Předchozí / následující díl(y):

Kompostovanie v EÚ IV. - Kompostáreň OFFSHOOTS
Kompostovanie v EÚ I. - Kompostáreň SEIRINGER, Rakúsko
Kompostovanie v EÚ II. - Kompostáreň v PREGARTENE, Rakúsko

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 19.3.2007
Poslední změna: 15.3.2007
Počet shlédnutí: 9495

Citace tohoto článku:
MOŇOK, Branislav: Kompostovanie v EÚ III. - Kompostáreň FAIRFIELD. Biom.cz [online]. 2007-03-19 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/kompostovanie-v-eu-iii-kompostaren-fairfield>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
26 Mar 2007 07:56 P. Gabriel
- Další příklad pseudoekologického řešení
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto