Odborné články

Liberalizace energetického zákona a rozvoj obnovitelných energií

Předpokládal jsem, že se z okruhu obnovitelných energií vyjádří k problematice liberalizace energetické legislativy některý významnější odborník; jelikož se tak dosud nestalo, považuji za svou povinnost komentovat, co jsem zjistil na webových stránkách MPO a upozornil na riziko, které představuje eventuální novela zákona č. 458 z 28. 11. 2000 (energetický zákon) pro další rozvoj využívání obnovitelných energií.

Na webových stránkách MPO je uveden původní text zákona č. 458 a barevně jsou uvedeny jednotlivé připomínky subjektů v připomínkovém řízení. Nás by měl zajímat především § 25 odst. 12 s původním textem "Provozovatel distribuční soustavy je povinen, pokud je to technicky možné, vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů podle § 31 odst. 1......." a další. K tomuto textu je celá řada připomínek liberalizujících nebo upřesňujících. Za nebezpečnou považuji připomínku ČEZ, a.s., který navrhuje tento odstavec ze zákona zcela vypustit.

Domnívám se, že pro tu část české společnosti, která má ponětí o trvale udržitelném rozvoji, o antropogenním skleníkovém efektu a o nebezpečí globální klimatické změny na naší planetě, by mělo být zcela nepochopitelné, jak tuto připomínku mohl vznést podnik s výrazným státním podílem. Nevím, kdo zastupuje státní zájem ve správní radě akciové společnosti ČEZ. Je však povinností státu dosazovat na významné posty odborníky, kteří by kontrolovali, zda jsou důležité úkony, a to zejména směřující k legislativním změnám, v souladu se státním zájmem. Stanovisko ČEZ, a.s. k § 25 je totiž ve významném rozporu s Národním programem nakládání s energií, který při definování cílů a priorit vychází z implementace dokumentů EU pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Cílem Národního programu v obnovitelných energiích je zvýšení jejich podílu na celkové energetické spotřebě na 3-6% do roku 2010 a 4-8% do r. 2020. Je nepochopitelné, že je navrhováno zrušení povinnosti výkupu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, podnikem s výrazným státním podílem a zároveň stát usiluje o dosažení 5,1% podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v r. 2006 z celkové hrubé spotřeby elektrické energie.

Nedávno jsem byl v Rakousku u zemědělce, který na 20 ha orné půdy vyráběl kukuřičnou siláž, kterou dále zpracovával na bioplyn využívaný kogenerační jednotkou k produkci elektrické energie do sítě s využitím tepla k sušení dřeva. Předpokladem takové činnosti je legislativně daná povinnost trvalého výkupu elektrické energie za garantovanou cenu. Obdobní výrobci elektrické energie jsou ve všech státech EU. Proto návrh ČEZ k novele energetického zákona směřuje proti využívání obnovitelných energií, což je v rozporu s našimi závazky týkající se přibližování k EU.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zelená elektřina - jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?
Zpráva o podpoře využití bioplynu ze Státního fondu životního prostředí
Možnosti využití anaerobní fermentace pro zpracování zbytkové biomasy
Výkupní ceny s trochou filozofie
Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Příliš riskantní výkupní ceny elektřiny
Cíle výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů do roku 2010
Připravovaná podpora využívání obnovitelných energií
Zákon o podpoře elektřiny z OZE prošel Senátem
Rozvoj bioenergetiky v Rakousku
Problémy brzdící rozvoj energetického využívání fytomasy
V očekávání konečného návrhu státní energetické koncepce

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 12.7.2002
Poslední změna: 11.7.2002
Počet shlédnutí: 7301

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Liberalizace energetického zákona a rozvoj obnovitelných energií. Biom.cz [online]. 2002-07-12 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/liberalizace-energetickeho-zakona-a-rozvoj-obnovitelnych-energii>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto