Odborné články

Současný stav a priority projektu "Bioetanol" v ČR.

O projektu bioetanol již bylo mnohé vysloveno a publikováno. Podařilo se to, že v řadách odborníků ubývá pochybností o účasti projektu v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie.

Účelem této informace je seznámit s postavením tohoto projektu v projektech příbuzných a s náznakem cílů, které jsou v našich podmínkách dosažitelné.

Na základě usnesení vlády ČR č. 125 ze 14.2.1996 byla vytvořena Mezirezortní pracovní komise, jejímž úkolem bylo vytvořit podmínky k výrobě bioetanolu formou nepotravinářského využití zemědělské půdy. Její práce byla zahájena v květnu téhož roku. Po níže uvedených dílčích krocích pak vláda ČR vydala usnesení č. 420 ze dne 17.6.1998, kterým tento záměr schválila.

V oblasti zabezpečení realizace programu byla uskutečněna následující opatření:

1. Legislativní

 • Zákon o lihu č. 61/1997 Sb. §13, odst. 3) vymezuje užití lihu takto: " Líh, používaný jako zdroj obnovitelné energie v pohonných hmotách a jako palivo při výrobě energie nebo tepla může být vyroben pouze ze zemědělských plodin vypěstovaných na území ČR a musí být pro tyto účely zvláštně denaturován."
 • Nejvýznamnějším opatřením je vratka spotřební daně z paliv a maziv dle zákona č. 587/92 Sb.(novela) O spotřební dani ve znění zákona č. 129/99 § 12 odstavec 1 písmeno h) " Vyskladnění uhlovodíkových paliv a maziv obsahujících líh podle § 19 odst. 6 se vrací daň ve výši odpovídající množství lihu obsaženém v uhlovodíkovém palivu a mazivu." a § 12 odst. 1 písmeno i) " Vyskladnění uhlovodíkových paliv a maziv obsahujících ETBE podle § 19 odst. 6 se daň vrací ve výši odpovídající 45 % množství ETBE obsaženém v uhlovodíkovém palivu a mazivu". Dále pak je v § 19 odst. 6) je zmíněna možnost přidávat do paliva 5 % lihu, nebo 15 % ETBE. V § 22 je uvedena sazba spotřební daně pro benzin.
 • Problémy technického charakteru, které se vyskytly při realizaci výroby ETBE byly dořešeny úpravou znění § 12 odst. 1 h) takto:
 • Směs, která se skládá nejméně z 85 % benzinu a nejvýše z 15 % ETBE včetně nezreagovaného lihu při výrobě ETBE.
 • Do návrhu nového zákona o spotřební dani, do § 44 - "Předmět daně" je podána připomínka, která umožňuje aplikovat:

  Směsi motorových paliv a lihu, neuvedené v odstavci f) a g), to je :

  • směsi benzinu s lihem, které obsahují nejméně 95 % benzinu a nejvýše 5 % lihu a
  • směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem, které obsahují nejméně 85 % benzinu a nejvýše 15 % etyl-terciál-butyl-éteru,

  to znamená :

  • směsi, které obsahují nejvýše 95 objemových % lihu a jsou použity k pohonu vznětových i zážehových motorů.

2. Dotační

 • Podpora výroby bezvodého kvasného lihu v rámci podpůrných programů stanovených podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb. pro rok 2000, 2001 a 2002.
 • Nařízení vlády č. 86/01 set-aside - program uvádění půdy do klidu - tritikále jako plodina vhodná pro výrobu lihu pro použití v palivech.
 • Pro rok 2002 je vyřazena možnost aplikace nařízení vlády č. 86/01 z toho důvodu, že údajně nelze poskytovat dvojí podporu jednomu projektu, zůstává tedy přímá dotace, která se vztahuje na dodávky lihu pro výrobu paliv - přimíchávání 5 % lihu do benzinu, nebo výrobu ETBE.

3. Výzkumné a provozní

 • Uskutečněn výběr odrůd obilovin vhodných k výrobě etanolu.
 • Vybrána a definována optimální technologie výroby lihu z obilovin, včetně předúpravy suroviny a zpracování obilných výpalků, včetně zpracování ekonometrického modelu výroby lihu z alternativních surovin.
 • Vyzkoušena možnost uplatnění obilných výpalků ve výrobě a aplikaci krmiv.
 • Vypracována studie zpracování sacharidů přímo i nepřímo zkvasitelných, zaměřená na využití potenciálu cukrovarnického průmyslu a pěstitelů cukrovky.
 • Potvrzena možnost příměsi 5 % kvasného lihu a 15 % ETBE do automobilových benzínů bez úpravy motorů a změny norem platných v EU.
 • Proveden úspěšný provozní pokus výroby ETBE v České rafinérské a výroba bezolovnatého benzínu.
 • Ověřena provozní výroba etylesteru mastných kyselin řepkového oleje (EEŘO) s využitím bezvodého kvasného lihu namísto metanolu.
 • Zahájena výroba lihobenzinu.

4. Organizační.

 • V rámci mezirezortní komise založeny pracovní skupiny pro oblast technologie, vlivu na životní prostředí a ekonomiky, které měly objasnit rozměr, ekonomické efekty a přínosy projektu biolihu pro naši účast v evropském úsilí o záchranu prostředí, ve kterém žijeme.
  Vlivem tohoto opatření došlo k ujasnění rozměru projektu bioetanolu v hospodářském prostoru ČR a pojmenovány způsoby možné aplikace. Nepodařilo se však získat ekonomické vyhodnocení vlivu tohoto projektu na ekonomiku státu.

Tolik tedy z historie a nyní pohled do blízké budoucnosti

Využívání obnovitelných zdrojů energie obecně strádá mezi gigantickými subjekty, které se zabývají těžbou a zpracováním fosilních zdrojů energie a které po mnoho desetiletí vytvářely potenciál hospodářského a politického vlivu. Krátkozrakost dobře prosperujících subjektů nemíří k řešení situace po vyčerpání fosilních zdrojů, protože to nehrozí již zítra. Nač krátit vysoké zisky již nyní, když budoucnost delší, než jedné generace je tak vzdálená.

Ne každému je zřejmá dělba činností v demokratickém systému. Stát má takovou úlohu, že si má ujasnit co se má odehrát a vytvořit k tomu podmínky. Podnikatel udělá vždy jen to, co mu přinese prospěch. Pokud něco nejde, tak to nejde proto, že nefunguje tento základní mechanizmus. Každý projekt má určitou míru rizika a ta je respektována vždy jen do výše očekávaných efektů.

Projekty využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie řeší vytvoření podmínek pro trvale udržitelný život, jsou to projekty pro příští generace, není tedy pochyb o tom, že se najde řešení. Nástroje k tomu jsou a celý problém pak spočívá ve stanovení priorit. Na argument, že nejsou peníze si neodpustím uvedení citátu:

"Peníze jsou vždy, ale ne vždy ve správných rukách". A zde jsme u jádra problému, čemu dát přednost, který projekt je efektivnější, kde je nutná intervence státu a kde ne? Podporu chtějí všichni, objektivita ekonomů je zpochybňována, protože některé efekty jsou těžko kvantifikovatelné. Jedná se zejména o protiváhu daňových příjmů státu, které jsou vyvolány daňovými úlevami, nebo tvorbou fondů ve prospěch příslušného projektu. Jak pomoci v rozhodování bez jednoduchých pravidel?

Jednotlivé způsoby aplikace paliva z obnovitelných zdrojů by si neměly vzájemně konkurovat, protože nemají stejné podmínky. Do této oblasti snad vůbec nepatří tržní prostředí, zde jsou jiné cíle a to cíle nepochybně vyšší, než hospodářský výsledek. Ve fázi, kdy bude dosaženo plného využití potenciálu zemědělské výroby pro tento účel zaznamenáme, že všechny možnosti mohou existovat vedle sebe a dokonce ani ne jedna bez druhé. Je tomu tak proto, že ekonomiku také vytvářejí místní podmínky, dopravní vzdálenosti a další okolnosti.

Hovoříme-li tedy o prioritách tohoto projektu jsou na naše poměry velmi prozaické:

 • Aby projekt biolihu získal rovnocenné postavení mezi ostatními projekty získávání a užití obnovitelných zdrojů energie.
 • Aby se podařilo vytvořit trh směsných paliv s lihem.
 • Aby se podařilo trh stabilizovat a stimulovat tím vznik investičních aktivit a bylo dosaženo výrazného poklesu výrobní ceny lihu.

Tohoto efektu je třeba dosáhnout za podmínek, které vytvoří důvěru odběratelů - občanů v kvalitu směsných paliv z hlediska provozu vozidla a důvěru k ochraně životního prostředí. To znamená, že musí být výroba paliv pod přísnou kvalitativní kontrolou, musí tedy být v rukou profesionálů. To se nemusí podařit v případě, že ve snaze vytvářet trh bude dělat lihobenzin každý vlastník benzinové čerpací stanice a první zkušenost občana - plátce daně - skončí poruchou vozidla, které odmítá jet na nekvalitní palivo. Z krátké historie známe městskou hromadnou dopravu, která nestačila odtahovat autobusy poháněné ekologickým palivem. Na to je každý citlivý a veřejné mínění je třeba získávat pro podporu trvale udržitelného života a ne naopak.

Představy o tom, jak dosáhnout pozitivních efektů jsou následující:

 • Struktura podpor nepotravinářského využití zemědělské půdy nemá systémový charakter. Nařízení vlády o uvádění půdy do klidu opomíjí strukturu projektů a opomíjí, bohužel i dosažení maximálního cílového efektu, kterým je podíl náhrady neobnovitelných zdrojů energie, zdroji obnovitelnými.
 • K tomu, aby bylo relativně dostatek prostředků na podporu obnovitelných zdrojů je třeba vytvořit fond obnovitelných zdrojů, který by vznikl nikoliv osvobozením od daně (daňovou vratkou), ale z daní, které podpořením této oblasti získávají na intenzitě - spotřební daně z paliv a maziv, daně z příjmu, DPH související s těmito položkami, po případě ekologickými daněmi. Tento způsob vyčlenění prostředků z příjmové části státního rozpočtu je obvyklý v zemích EU a zjednodušuje aplikaci nového daňového systému svou přehledností, protože ubývá výjimek.
 • Dostat výrobu směsných paliv k dominantnímu výrobci paliv, netříštit tyto aktivity do malých kapacit. Z toho důvodu by se měla výroba biolihu stát předmětem zájmu - majetkového podílu - výrobce paliva.
 • Koncentrovat výrobu biolihu do kapacity, která minimalizuje fixní náklady.

Závěrem pak je nutné připomenout, že tyto záměry mohou být reálnými, pokud se najde ucelený pohled na problematiku, společný postup k hospodárnému dosažení co nejvyššího efektu, když se potenciál produkce biomasy bude využívat tak, aby zpracovatelské náklady nepřevýšily efekt užití. Co je vhodné na přímé spalování, co je vhodné přepracovat a spálit v kapalné, či plynné formě. Nemyslím si, že jsou tyto základní okolnosti ujasněny. Nedivme se, že nejsou ujasněny otázky financování.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice
Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen
Využití bioalkoholu
Nové cíle při výrobě motorových biopaliv
Výroba bioetanolu ze slámy se stává realitou
Výroba bioetanolu z lignocelulózové fytomasy

Předchozí / následující díl(y):

Střední zahradnická a zemědělská škola A.E.Komerse
Společné spalování biomasy a uhlí
Možnosti využití půdy v oblasti Děčínska
Sborník ze semináře Biomasa - obnovitelný zdroj energie (úvod)
Ekonomické podmínky využívání energetické biomasy
Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti
Obnovitelné zdroje energie z pohledu ekologie a regionálních energetických konceptů
Využití bioalkoholu

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva

Datum uveřejnění: 19.12.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 15726

Citace tohoto článku:
DIVIŠ, Josef: Současný stav a priority projektu "Bioetanol" v ČR.. Biom.cz [online]. 2001-12-19 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/soucasny-stav-a-priority-projektu-bioetanol-v-cr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
06 Feb 2006 08:07 Saa
-
06 Feb 2006 08:08 Saa
- Tato stranka
06 Feb 2006 08:11
- Tato stranka
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto