Odborné články

ABP nařízení - vliv na kompostovaní a anaerobní digesci

ABP = animal by-products (odpady živočišného původu)

Abstrakt: Nařízení týkající se ABP č. 1774/2002 EC dohromady s dodatky přechodného zákona a trvalými opatřeními odsouhlasené 16.4. 2003 jsou shrnutím o zpracování ABP kompostováním či anaerobní digescí. Z intenzivních jednání expertů členských států, investorů a komise lze usuzovat, že již dobře zavedené kompostování a zbioplynování bezrizikového ABP by mohlo pokračovat. Tento fakt je zejména důležitý pro původce separovaného bioodpadu a materiálu 3. kategorie. Některá opatření budou i nadále tématem pro další zvážení vědeckou komisí CSTEE a budou specifikována ve formě přechodných opatření. Rozvoj musí být pečlivě kontrolován za přispění technické a vědecké asistence.
Nařízení týkající se ABP, č. 1774/2002 EC vydáno v říjnu 2002, s platností od 1.5. 2003 mělo okamžitý efekt na zájmové skupiny. Možnosti a požadavky na zpracování organického odpadu živočišného původu kompostováním a anaerobní digescí jsou shrnuty níže. Rovněž jsou zde uvedeny jednak poslední modifikace prohlášení přechodných a trvalých opatření přijaté 16.4. 2003 stávající komisí tak i některé aspekty pokračující diskuse.

Nejdůležitější požadavky jsou:

 1. V kompostárnách a bioplynových stanicích lze zpracovávat materiál řazený do kategorie 2 a 3. Do kategorie 3 spadá takový druh ABP, který byl určen pro lidskou spotřebu. Materiál kategorie 2 nepochází z rizikových částí (týkajících se rizika výskytu BSE), ale může obsahovat jiné patogeny či být zdrojem kontaminace. Exkrementy hospodářských zvířat spolu s obsahy trávicích traktů spadají do kategorie 2.
 2. Odpady z veřejného stravování (včetně použitých kuchyňských olejů) jsou vyňaty ze speciálních požadavků na sběr, transport a skladování stejně tak jako z požadavků na jejich kompostování a zpracování v bioplynových stanicích. Do této skupiny patří i jakýkoli odpad ze stravování pocházející ze separovaného sběru domácností. Tento odpad lze zpracovat v souladu se zákonem dané země do doby než komise stanoví jednotná opatření. V důsledku toho, veškeré požadavky na sanitaci (kontrolu procesu a jeho monitorování) a na finální produkty mohou být regulovány členskými státy. Toto rovněž platí, pokud je odpad z veřejného stravování zpracováván spolu s exkrementy hospodářských zvířat, obsahy trávicích traktů, mlékem nebo kolostrem.
 3. V případě, že neexistují žádná státní nařízení či povinné standardy, pak tato výjimka neplatí a všechna opatření týkající se materiálu kategorie 3 jsou platná i pro odpady z veřejného stravování.
 4. Základní požadavky na kompostárny a bioplynové stanice (s výjimkou zpracování exkrementů hospodářských zvířat a odpadů z veřejného stravování jež jsou regulovány na úrovni jednotlivých členských zemí):
  • Kompostárny a bioplynové stanice na farmách (kde jsou chována zvířata)
   Trvalá opatření nyní přesně stanovují, že kompostárny a bioplynové stanice mohou být umístěny na zemědělských pozemcích, kde jsou chována hospodářská zvířata, ale musí být nezávislé na zpracování ABP odpadu.

   Hlavní podmínky jsou následující:
   • zařízení by mělo ležet v adekvátní vzdálenosti od míst, kde jsou chována hospodářská zvířata,
   • v každém případě zde musí být komplexní fysická separace mezi kompostárnou/bioplynovou stanicí, zvířaty, jejich krmivem a podestýlkou,
   • oplocení jednotlivých oblastí, pokud to bude nutné.
  • Sanitační a hygienizační požadavky na bioplynové stanice.
   Pasterizační/hygienizační jednotka je požadována:
   • pokud je zpracováván pouze takový odpad ABP, který musí být pasterizován (133 °C za tlaku 3 barr po dobu 20 minut),
   • pokud ABP odpad spadající do kategorie 3 prošel pasterizací/hygienizací jinde za splnění požadavků (1h, 70 °C, 12 mm). Toto je velmi důležité při schvalování jak mezofilního (35 °C), tak i termofilního režimu fermentačních systémů.
  • Sanitační a hygienizační zařízení v kompostárnách
   Nyní jsou dovoleny také jiné kompostovací systémy než uzavřené reaktory, pokud:
   • je zamezen přístup hmyzu,
   • je zabezpečeno, že všechen materiál v systému dosáhne požadovaných parametrů teplot a času včetně monitoringu těchto parametrů, pokud je to vhodné,
   • splňují všechny ostatní požadavky nařízení.

    Kompostování na hromadách je v tomto smyslu s povolením ještě dále. Je možno takto zpracovávat nejen odpad z veřejného stravování, ale i materiál kategorie 2 a 3.

 5. Pro jiný materiál spadající do kategorie 3 a pro země které nemají vlastní nařízení pro odpad z veřejného stravování bylo vydáno přechodné opatření platné do konce roku 2004, které dovoluje samostatné i společné zpracování těchto odpadů v kompostárnách či bioplynových stanicích v souladu s nařízeními dané země. Musí být dodrženy speciální požadavky, které "garantují úplnou redukci patogenů".
 6. V případě samostatného zpracování exkrementů hospodářských zvířat, obsahů trávicích traktů, mléka a kolostra, striktní požadavky na zpracování v kompostárnách a bioplynových stanicích byly zrušeny nebo podmíněně přijaty v tom smyslu, že každá členská země může vydat své vlastní požadavky. Toto platí, pokud oprávněný orgán neshledává tento materiál rizikovým z hlediska šíření jakékoli vážné přenosné nemoci.
 7. Po intenzivních jednáních mezi členskými zeměmi a komisí, komise nakonec souhlasila s deklarací stanovující třítýdenní čekací dobu na zatím nepřijaté detailní pravidla implementace, jež jsou založena na názoru vědecké komise (CSTEE).

Oprávněný orgán musí dohlížet v souladu se všemi aplikovatelnými kontrolními opatřeními na správné zacházení s materiálem, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí a zvířat. Jednotná opatření by měla být vydána do konce roku 2003.

Kritická témata vyžadující pečlivé zvážení:

 • Přechodná opatření týkající se zpracování materiálu kategorie 3 a společného zpracování materiálů kategorie 3 a exkrementů hospodářských zvířat v kompostárnách a bioplynových stanicích (Com.Reg. 809/2003 a 810/2003) se stane tématem pro další zvážení kvůli jeho končící platnosti v prosinci 2004. Mělo by být zaručeno, že tyto předpisy budou změněny na trvalé a že detailní požadavky budou splněny za praktických podmínek dosahujících zamýšleného cíle.
 • Pro používání hnojiv a prostředků pro zlepšování půdní úrodnosti (kompost a vyhnilý zbytek po anaerobní digesci) na orných půdách a pastvinách je nutné najít uspokojivé řešení. Pokud poslední pracovní dokument komise bude přijat jako trvalé nařízení, pak spoustu zařízeních bude muset skončit. Proto jsou nutné okamžité akce a konzultace.

Článek byl převzat ze zpravodaje BioCom, který vydává European Composting Network.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Stávající a budoucí požadavky na zpracování vedlejších živočišných produktů včetně hnoje na kompostárnách a bioplynových stanicích
Hygienizace bioodpadů a výroba bioplynu
Dopady nařízení 1774/2002 (ES) na kompostování kuchyňských odpadů
Kompostování a anaerobní digesce odpadů ze stravování dle nařízení 1774/2002 (ES)
Legislativa bioodpadů - kompostování v praxi
Možnosti využití BRKO prostřednictvím kompostování a anaerobní digesce
Malá rešerše ke zkrmování biologicky rozložitelných odpadů
Evropská komise zveřejnila novou půdní strategii
The National Waste Management Plan in the Czech republic: outstanding opportunities for composting and MBT
EÚ naznačila jasné smerovanie v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom
Strategie a nástroje pro nakládání s biodegradabilními komunálními odpady v Evropě

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 31.12.2003
Poslední změna: 31.1.2004
Počet shlédnutí: 8550

Citace tohoto článku:
AMLINGER, Florian: ABP nařízení - vliv na kompostovaní a anaerobní digesci. Biom.cz [online]. 2003-12-31 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/abp-narizeni-vliv-na-kompostovani-a-anaerobni-digesci>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto