Odborné články

Zber bioodpadu

Akúkoľvek technológiu kompostovania si vyberieme, vždy je potrebné biologický odpad vytriediť z komunálneho odpadu – tak, aby obsahoval čo najmenšie množstvo nežiadúcich prímesí – a pochopiteľne dopraviť ho na spracovateľské miesto. Keďže kompostovanie zmesných komunálnych odpadov sa v minulosti neosvedčilo kvôli nadlimitnému množstvu cudzorodých látok vo výslednom produkte – komposte, celosvetovo sa od tohto spôsobu odstupuje. Najlepším riešením a pravdepodobne aj najjednoduchším je separácia bioodpadu už priamo v domácnostiach, podnikoch, stravovacích zariadeniach...

Nakoľko na zavedenie kvalitného separovaného zberu bioodpadu (ale aj iných surovín) je potrebné čo najpresnejšie zloženie odpadu v meste a množstva odpadu, podrobná znalosť bytovej zástavby, podnikateľskej sféry, ale aj ostatných potencionálnych zdrojov bioodpadu, je potrebné urobiť najprv podrobnú analýzu súčasného stavu nie len v odpadovom hospodárstve, ale sociálnych pomerov, finančných možností, ale aj akceptovateľnosti nových myšlienok.

Uvádzame preto len všeobecné informácie, bez ktorých však úspešné systémy nemôžu fungovať.

Rodinné domy (IBV)

Rodinné domy so záhradami

Pri tomto type zástavby stojí za zváženie, či je účelné zavádzanie zberu bioodpadu. Vo väčšine prípadov sa to z ekonomických dôvodov neoplatí. Ak chceme totiž urobiť účinný zber s dodržaním všetkých potrebných podmienok (viď nižšie – „Podmienky separovaného zberu“) je potrebné nakúpiť veľké množstvo zberných nádob a to sú vysoké investičné náklady. Preto je pri týchto domoch vhodnejšie zaviesť podporný program na rozvoj domáceho kompostovania. Pri dobrej propagačnej kampani doplnenej o ďalšie podporné prvky sa dá dosiahnuť vysoká účinnosť vyseparovania bioodpadu.

Samozrejme, že je možný zber bioodpadu aj v týchto rodinných domoch no pri súčasnej ekonomickej situácii sa to javí skôr ako prepych. Investičné náklady na zabezpečenie zberných nádob sú vysoké a preto je lacnejšie podporovať domáce kompostovanie. Rovnako nezanedbateľnou čiastkou sú aj zvozové vozidlá ale aj samotné zvozy. Ak ste sa ale rozhodli pre zber z týchto domácností platí pre nich to isté ako pre domy bez záhrad (nasledujúci odstavec).

Rodinné domy bez záhradky (s malými predzáhradkami)

Môžeme to riešiť klasickými zbernými nádobami rôznej veľkosti (Nová Paka v ČR – plastové nádoby cca 50 l, Skalica – plechové 110 l, Topoľčany a Nové Zámky – plastové 120 l), alebo špeciálne upravenými nádobami na zber bioodpadu (Pezinok, Strážnice v ČR, Uherské Hradiště v ČR – plastová 120 l). Boli skúšané aj systémy kde sa zbieral bioodpad do plastových vriec (Luhačovice v ČR), no neosvedčilo sa to.

Na oddelený zber v IBV je možné použiť aj košíky vo veľkosti banánovej krabice, do ktorej je možné zbierať bioodpad neobsahujúci tekuté zložky (rôzne šupy). Košíky by sa po vyprázdnení samozrejme vrátili ľuďom. Tento spôsob však predpokladá pomerne častý vývoz. Takýto spôsob sa používa napr. v USA a v Anglicku.

Panelová zástavba (KBV)

Najdôležitejší a zároveň aj najťažší zber bioodpadu sa momentálne javí v panelovej zástavbe. Tu ľudia majú len obmedzené možnosti ako využiť bioodpad z kuchyne a tak sú úplne odkázaní na centrálny systém zberu.

Je tu viacero možných problémov, ktoré môžu nastať. Jeden z nich a pravdepodobne najväčší je nedisciplinovanosť obyvateľstva. Bioodpad je trošku iný druh odpadu ako napr. papier, sklo a pod. Tie môžete chytiť do ruky a vhodiť cez malý otvor do nádoby. Bioodpad však nikto takto vhadzovať nebude. Ten musíme sypať rovno z nádoby, ktorú používame v domácnosti. To znamená, že tento kontajner bude ťažko uzamykateľný. Často sa stáva a odradilo to už veľa miest od kompostovania, že si ľudia mýlia kontajnery a sypú do nádob pre bioodpad zbytkový odpad (hlavne malé deti, ktoré rodičia posielajú sypať smeti samé).

Ďalším problémom by sa mohol javiť zápach. Ten však pri pravidelnom a pomerne častom vyprázdňovaní nie je opodstatnený, pretože bioodpad nezapácha viac ako domový odpad, z ktorého bioodpad nie je vyseparovaný. Tento problém môže odstrániť aj použitie síce drahších ale špeciálnych nádob na zber bioodpadu.

Problém zvierat, ktoré budú lákať kontajnery sa dá vyriešiť jednoducho tak, že sa budú kontajnery zakaždým zatvárať.

Problém s občanmi, ktorí vyberajú odpad z kontajnerov - tomuto sa ťažko vyhneme hlavne vo väčších mestách, kde je množstvo bezdomovcov a ľudí so sociálne slabším zabezpečením. Tí však spravidla nevyberajú bioodpad, ale hľadajú napr. vyhodené šatstvo atď.

Tieto problémy samozrejme máme aj pri kontajneroch na zmesný odpad a ešte nikoho to neodradilo od jeho zberu. Sú to problémy len v našich mysliach, ktoré sa dajú ľahko odstrániť. Dá sa to riešiť napríklad tak, že kontajner bude uzamykateľný a každá rodina bude mať od zámku kľúč (popr. správca); kontajnery budú výrazne odlíšené, aby nemohlo dôjsť k ich zámene; je možné mať nádoby s takým systémom zatvárania, ktorý sa bude líšiť od ostatných atď.

Najdôležitejšia je však vo všetkých prípadoch osveta, ktorá musí byť na vysokej úrovni.

Musíme zabezpečiť dostatočnú kvalitu suroviny a následne aj kompostu, aby sa nám nakoniec nestalo, že budeme vyberať bioodpad zo zbytkových smetí, urobíme z toho kompost, ktorý kvôli kvalite nebudeme môcť predať, dokonca ani použiť na mestskú zeleň, ale iba odniesť na skládku.

Na tento zber sa môžu používať špeciálne nádoby na bioodpad (Uherské Hradiště v ČR – plastové 240 l) alebo klasické 1100 litrové nádoby (Pezinok v SR, Rýmařov v ČR), ktoré je vhodné mierne upraviť - mriežka v spodnej časti kontajnera, vetracie otvory.

Veľmi účinný zber zaviedli v Turni nad Bodvou (zatiaľ pokusne). V KBV býva 240 domácností. Z toho 72 domácností si bioodpad kompostuje samostatne (za domami majú v oplotených priestoroch komunitné kompostoviská) a 168 domácnosti má možnosť zapojiť sa do systému zberu bioodpadu. Každý deň prechádza zamestnanec jednotlivé vchody a poschodia a zbiera bioodpad priamo od dverí nájomníkov. Navyše sa tento bioodpad váži, takže existuje presná evidencia zapojenosti domácnosti. Bioodpad sa odváža na miestnu ČOV, kde sa podľa potreby upravuje a kompostuje (zatiaľ pokusne). Na verejných priestranstvách sú navyše umiestnené sklolaminátové nádoby – kompostéry, kde sa môže taktiež ukladať bioodpad. Hneď po zavedení skušobného zberu sa takto denne vyzbieralo v priemere 168 kg bioodpadu, čo znamenalo v priemere 1 kg/deň/domácnosť. Aj tu sa však prejavila dôležitosť pravidelne sa opakujúcej osvety. Po dlhšej odmlke sa vyzbierané množstvo znížilo na 0,6 kg/deň/domácnosť.

Pre porovnanie pridávam aj výsledky skušobného projektu zberu bioodpadu v troch ďalších mestách na Slovensku. Systémovo sa však tento zber odlišoval. Do každej domácnosti boli dané 7-10 l nádoby, do ktorých mali obyvatelia ukladať bioodpad. Ten potom vysypávali v IBV - do vlastných 70 l alebo 110 l nádob a v KBV do zberných nádob stojacich vedľa kontajnerov na zmiešaný odpad. V Prešove sa vyzbieralo 0,6 kg/deň/domácnosť, v Poprade – 0,3 kg/deň/domácnosť a v Humennom – 0,29 kg/deň/domácnosť. [3]

Stále viac sa začína presadzovať zber bioodpadu „od prahu dverí“, pomocou biodegradovateľných vriec. V IBV sa tieto vrieca vykladajú v stanovenom čase k vonkajším dverám, kde ich obsluha prevádzajúca zber naloží na auto (može byť aj nekryté). V KBV vrecia vynášajú jednotlivé domácnosti do zberných nádob určených na zber bioodpadu umiestnených pred ich domom. Výhody tohto systému sú hlavne:

 • producenta odpadu je to pohodlný spôsob zberu
 • bioodpad vo vrecku nezapách, neplesnivie
 • vysoká zapojennosť domácností
 • vysoká výťažnosť systému
 • nízka investičná náročnosť (odpadá nutnosť kúpy drahých kontajnerov a zberných vozidiel)
 • nízka kontaminácia biodopadu cudzorodými látkami (vrecká sú priehľadné)
 • odpadá nutnosť dotrieďovania, bioodpad sa dá kompostovať spoločne s vreckom
 • znížena frekvencia odvozu bioodpadu

Nevýhody systému:

 • je vhodný iba na zber kuchynských bioodpadov (nevhodný na zber záhradných bioodpadov)

Zberné miesta

Jednoduchý a lacný spôsob zberu bioodpadu je možné zaviesť veľkokapacitnými kontajnermi ktoré sú umiestnené v zberných dvoroch. Nutnosťou je dodržanie krátkej donáškovej vzdialenosti (čím je vzdialenosť väčšia, tým je zapojenosť obyvateľstva menšia). Slúžia väčšinou na ukladanie odpadu zo záhrad a parkov. Takéto zberné miesta sú vhodné aj pri programoch na rozvoj domáceho kompostovania, pretože často je na záhradách veľké množstvo jednostranného materiálu (lístia, konárov, opadaného ovocia), ktoré z kapacitných alebo iných dôvodov majiteľ nechce doma kompostovať. Z týchto zberných miest sa môžu vybudovať zberné dvory, kde sa okrem bioodpadu budú zbierať aj iné zložky TKO (papier, sklo, nebezpečný odpad...). Pre udržanie čistoty surovín je potrebné na týchto miestach/dvoroch zabezpečiť obsluhu (dohľad), aj keď to môže fungovať aj bez nej (napr. Bystřice nad Pernštejnem v ČR).

Podmienky separovaného zberu

Nato, aby sme zabezpečili vyzbieranie dostatočného množstva biologického odpadu potrebnej kvality je potrebné okrem zakúpenia zberných nádob dodržať aj niektoré pravidlá. Tie závisia od typu zástavby, miestnych podmienok, zbieranej suroviny... Sú však pravidlá, ktoré sa dajú zo skúsenosti úspešných systémov u nás a v zahraničí zhrnúť do nasledujúcich bodov.

Pravidlá pre zberné nádoby

 • Pre každý rodinný dom (IBV) zabezpečiť zberné nádoby alebo vrecia na zber bioodpadu (platí to aj pre ostatné suroviny), poprípade skupinu rodinných domov (donášková vzdialenosť nesmie prekročiť 30 m) v dostatočnom množstve a objeme.
 • Pre zástavbu bytových domov (KBV) zberné nádoby dostatočného objemu na oddelený zber bioodpadu, kde zberná nádoba na bioodpad, poprípade kontajnerové hniezdo (skupina zberných nádob na rôzne vytriedené zložky TKO) sa musí nachádzať všade tam, kde sú zberné nádoby na zmesový odpad. Jedno kontajnerové hniezdo však musí pokryť maximálne 500 obyvateľov (optimum býva cca 200 ob.) pri maximálnej donáškovej vzdialenosti do 100 m (optimum cca 50m).
 • Mechy a zberné nádoby musia byť výrazným a ľahko zrozumiteľným spôsobom odlíšené (farba alebo nápis alebo značka) podľa zbieraných surovín a musí byť na nich jasne vyznačené, čo sa do nich môže ukladať a čo nie.
 • Je nevyhnutné zabezpečiť pravidelný odvoz vytriedených zložiek (u bioodpadu obzvlášť). Termín zberu vytriedených zložiek musí byť v dostatočnom predstihu zverejnený (kalendár vývozov, miestne noviny, rozhlas...).

Pravidlá pre zberné miesta (zberné dvory)

 • Zabezpečiť, aby mali obyvatelia vytvorené podmienky na oddelený zber bioodpadov a aby ich mohli podľa potreby odovzdať na určených miestach (zberných dvoroch, pri mobilných zberoch...).
 • Aby donášková vzdialenosť nepresiahla 3 km, (zapojenosť obyvateľstva výrazným spôsobom klesá).

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

1. január 2006- začiatok konca skládkovania a spaľovania bioodpadu
Využití biologicky rozložitelných složek komunálních odpadů jako vstupní suroviny kofermentační stanice
Kompostovatelné plasty v systému separace bilogicky rozložitelných odpadů
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (2) výhody a nevýhody jednotlivých druhov množstvových zberov
Je možné separací bioodpadu zvýšit komfort a hygienu v domácnostech?
Ekonomika sběru bioodpadů za pomoci Compostainerů
Neomezujme oddělený sběr bioodpadu kvůli snížení produkce skládkového plynu
Sběr a využívání odpadů ze zahrad
Oddělený sběr kompostovatelných odpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu zkušenosti a současné trendy v Evropě
Sběr bioodpadu v Plzni
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 25.2.2004
Poslední změna: 24.2.2004
Počet shlédnutí: 13065

Citace tohoto článku:
MOŇOK, Branislav: Zber bioodpadu. Biom.cz [online]. 2004-02-25 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/zber-bioodpadu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto