Odborné články

Závěry a vyhodnocení konference o možnostech výroby elektřiny z biomasy

Samotné konferenci předcházelo slavnostní zahájení provozu kogenerační jednotky s organickým Rankinovým cyklem firmy TTS eko s.r.o., které se konalo 1.6. 2005 v odpoledních hodinách za účasti asi 100 pozvaných, včetně pana ministra Libora Ambrozka.

Jakkoli byl začátek konference poznamenán výpadkem dálnice D1, nevznikl žádný závažný problém a význam konference byl hned na počátku pozitivně vyzdvižen dvěma místními politiky, panem starostou Milošem Maškem a náměstkyní hejtmana kraje Vysočina paní Marií Černou, dlouholetou oporou rozvoje obnovitelných energií na území kraje Vysočina.

Zástupce Ministerstva životního prostředí Martin Kloz z odboru veřejné podpory a obnovitelných zdrojů energie osvětlil aktuální stav a vývoj v oblasti šíření projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy, na což posléze navázal Martin Bursík s osvětlením vzniku, přijetí a praktického působení zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Program konference byl dále zaměřen zejména na popis technologie ORC použité v teplárenské soustavě města Třebíče a na popis provedeného a plánovaného rozšiřování sítí CZT, což je nejen v podmínkách ČR ojedinělé, neboť teplárenské soustavy se spíše redukují, než aby se rozšiřovali, navíc s masivním a do budoucna s převažujícím využitím obnovitelných zdrojů energie. Velkou pozornost upoutala přednáška o způsobu získávání zbytkové lesní biomasy jako zdroje pro kotelnu v Třebíči, jednalo se o ukázkové řešení pro obdobné projekty v ČR. Tyto dvě prezentace úspěšného projektu využívání biomasy k výrobě elektřiny a tepla přímo ve městě Třebíč zajistili pan Richard Horký z TTS eko s.r.o. a pan Radek Plaček ze společnosti TTS a.s.

Dále vystoupili zástupci klíčových státních organizací – odborník na problematiku ovzduší pan Michal Hovorka z odboru ochrany ovzduší MŽP, pan František Bečvařík z České energetické agentury prezentoval přehled možností podpor obdobných projektů na využívání biomasy z Operačních programů.

Miroslav Šafařík, předseda CZ Biom představil teze nové vyhlášky o biomase zpracované pro ministerstvo životního prostředí na základě zákona č.180/2005 Sb., o podpoře výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů.

O kogeneračních jednotkách jejich současném a budoucím vývoji referoval Josef Jeleček z firmy TEDOM.

Podstatnou součástí konference byla samotná návštěva nově instalované turbíny využívající kogenerační jednotky s ORC v objektu teplárny společnosti TTS a.s.

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Elektřina z biomasy.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Stanovisko předsedy CZ Biomu k výkupním cenám
Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 14.6.2005
Poslední změna: 13.6.2005
Počet shlédnutí: 8246

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Závěry a vyhodnocení konference o možnostech výroby elektřiny z biomasy. Biom.cz [online]. 2005-06-14 [cit. 2024-04-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zavery-a-vyhodnoceni-konference-o-moznostech-vyroby-elektriny-z-biomasy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto