Odborné články

Uhlíková stopa etanolu se neustále snižuje

Výroba energie z biomasy je někdy spojována s konkurencí ve využití půdy pro výrobu potravin, rostoucími cenami zemědělských komodit nebo odlesňováním deštných pralesů. K překlenutí tohoto nedostatku přináší politika podněty na pomoc při rozlišení biomasy pro výrobu energie. Díky využití inovativních postupů a snižování energetické spotřeby se daří zvyšovat přínos biopaliv životnímu prostředí.

Evropská unie vytváří tlak na zvyšování přínosů biopaliv pro životní prostředí. Vydala směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, jejímž cílem je zajistit vyšší úsporu emisí CO2 při výrobě kapalných biopaliv používaných v dopravě a předejít tomu, aby se biopaliva vyráběla ze surovin z ekologicky bohatých lokalit. Mezi základní podmínky udržitelnosti patří:

 • snižování emisí skleníkových plynů,
 • udržitelné nakládání s půdou,
 • ochrana přírodních stanovišť,
 • podmínky sociální udržitelnosti.

Na základě této směrnice vznikl propracovaný certifikační systém, který je uznávaný na celosvětové úrovni. Mezi nejznámější certifikační schémata patří ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme), REDcert. Postupem času certifikační schémata začala přibývat. Na území Evropské unie je dnes možné zhodnotit životní cyklus biopaliv u čtrnácti certifikačních schémat.

Certifikace biopaliv omezuje nežádoucí ekologické a sociální efekty. Zabraňuje ničení ekologicky hodnotných biotopů (pralesy, lesy, mokřady apod.) na úkor rozšiřování výroby biomasy v různých regionech světa. Proces certifikace je zcela dobrovolný a záleží na dané společnosti, jakým směrem se bude produkce biopaliv ubírat. Bez certifikace od certifikačních společností, však není možné prodávat biopaliva s bonusem za udržitelnost.

Společnost Tereos TTD a.s. se stala součástí tohoto systému a úspěšně prošla procesem certifikace udržitelnosti od pěstitelů cukrové řepy, přes první sběrné místo, po konečný proces výroby a prodej bioetanolu.

Tereos TTD vyrábí bioetanol od roku 2006. Surovinou pro výrobu je technická cukrová řepa a melasa. Ta vzniká jako nutný sekundární výrobek/zbytek ze zpracování cukrové řepy při výrobě bílého krystalického cukru. Vyrobit cukr bez melasy nelze.

„Zbytkem ze zpracování se rozumí látka, která není konečným produktem, jenž má být přímo vyroben v procesu výroby; nejedná se o primární cíl výrobního procesu a proces nebyl záměrně upraven pro jeho výrobu“ (Výňatek ze Směrnice 98/70/ES)

První certifikace v rámci TTD proběhla v roce 2010 společností SGS a byly použity standardní hodnoty. Od roku 2015 byly tyto hodnoty nahrazeny skutečnými emisemi částí výrobního cyklu. Výpočet je obsáhlý, ale lze jej shrnout do třech hlavních oblastí. Jde o emise CO2 vypouštěné při:

 • zemědělské činnosti,
 • procesu zpracování,
 • v dopravě.

Nahrazení standardních hodnot skutečnými hodnotami má za následek procentuální zvýšení úspory emisí skleníkových plynů biopaliv vyráběných v Dobrovici. Tímto krokem se z firmy Tereos TTD stal významný hráč na trhu s biopalivem.

Za výrazným zvýšením udržitelnosti biopaliv stojí především:

 • Využívání vyrobeného bioplynu z čistírny výpalků (výpalky jsou zbytky z výroby lihu v lihovaru Dobrovice) a biologické čistírny odpadních vod (kapacita výroby je až 10 mil. m3 bioplynu za rok).
 • Přechod z defaultních hodnot na reálné hodnoty – výpočet hodnot u pěstitelů řepy a u hodnot zpracování.
 • Modernizace zařízení cukrovaru a lihovaru – především zvýšení účinnosti kotelny.
 • Splnění požadavků směrnice EP a Rady 2009/28/ES na zpracování odpadů a zbytků z potravinářské výroby (Česká republika doposud neimplementovala ES, týkající se využití odpadů a zbytků z výroby).

Postupnými kroky bylo v roce 2015 dosaženo výborné hodnoty přesahující 65% snížení emisí skleníkových plynů (GHG).  V roce 2016 byla tato hodnota navýšena na hodnotu přesahující 70 % úspory GHG. V roce 2017 byla hodnota opět zvýšena na hodnotu přesahující 80 % redukce GHG. Hodnota přesahující 80 % je prozatímní maximum, kterou nebude možné zvýšit bez úprav na technologickém procesu výroby.

Společnost Tereos TTD neustále pracuje na dalším snížení uhlíkové stopy při výrobě biopaliv.

Využívané metody snížení emisí GHG ve světě:

Biopaliva vyprodukovaná v Dobrovici jsou na světové úrovni a mohou pomoci České republice splnit závazky k Evropské unii. Společnost vyrábí jak biopaliva I. generace (cca 30 % produkce), tak i pokročilá biopaliva II. generace (70 %).

V současné době využívá bioplyn pro výrobu tepla a elektrické energie pro vlastní spotřebu. V případě zájmu ČR je společnost připravena poskytnout biometan po úpravách (čištění a komprimace) k dopravě. Využití biometanu (BioCNG/BioLNG) je další možností, jak významně snížit uhlíkovou stopu v dopravě.

Přezkoumávání a ověřování emisí z výroby biopaliv provádějí renomované auditorské společnosti s celosvětovým působením. V rámci auditu TTD doložila a obhájila všechny hodnoty, které byly použity pro výpočet snižování emisí skleníkových plynů. Získáním certifikátu, může společnost Tereos TTD svým zákazníkům deklarovat, že při pěstování cukrové řepy a spotřebě všech surovin nutných pro výrobu biopaliv jsou dodržovány veškeré podmínky pro udržitelnou výrobu a splněny požadavky Evropské legislativy.

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2020 V kurzu je udržitelná energetika.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Výroba biometanu podle kritérií udržitelnosti
Úspora emisí skleníkových plynů v odvětví bioplynu
Nová pravidla udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů v bioenergetice
Potenciál biomasy v příštích dekádách
Udržitelně udržitelná udržitelnost
Posouzení skutečných emisí biopaliv
2017 dalším rekordním rokem biopaliv ve Švédsku

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 1.11.2020
Poslední změna: 28.11.2020
Počet shlédnutí: 2219

Citace tohoto článku:
ŠŤASTNÝ, Jan, HART, Bohuslav: Uhlíková stopa etanolu se neustále snižuje. Biom.cz [online]. 2020-11-01 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/uhlikova-stopa-etanolu-se-neustale-snizuje-2>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto