Odborné články

Komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů a následná řada produktů

1 Model komplexního zpracování biologicky rozložitelných odpadů jeho hlavní principy

1.1 Model KZBRO

Model KZBRO vychází vždy z vlastností odpadů a materiálů, které jsou k dispozici v ekonomicky rentabilní svozové oblasti. V našem případě jde o odpady a VŽP III. Kategorie – loužená strojní klihovka, ruční klihovka a štípenky, odpady králičích kožek a stravovacích zařízení.

Graf: Schéma Komplexního zařízení na zpracování bioodpadu
Model je využitelný pro zemědělskou prvovýrobu – chov zvířat a pěstování rostlin, pro zpracovatelský průmysl – konzervárny, jatka, mlékárny, bramborárny až po lesní závody.

Systém se skládá ze tří stupňů:

  1. stupeň – v tomto stupni se z odpadů a materiálů vytěží složky, které lze prodat k dalšímu zpracování nebo přímo v procesu dále zušlechťovat. Podíly, které nelze ekonomicky zušlechtit se upravují pro methanovou fermentace. Úprava spočívá v předzpracování materiálů tak, aby ve vlastním reaktoru probíhalo co nejméně kroků k vývoji bioplynu.
  2. stupeň – methanová fermentace s kogeneračními jednotkami. Vstupem do tohoto materiály, které nelze ekonomicky zhodnotit v 1. stupni. Produktem je bioplyn, který se využívá v kogeneračních jednotkách pro výrobu elektrické energie a tepla. Elektrická energie je dodávána do sítě a teplo je využíváno v 1. stupni a k ohřevu reaktorů MF a vytápění budov areálu ČOV. Dalším produktem je digestát, který se na dakantéru dělí na pevnou fázi – anaerobně stabilizovaný kal a kapalnou fázi. Anaerobně stabilizovaný kal je vstupem do 3. stupně - kompostárny, kapalná váze odchází na ČOV, kde se podrobuje čistícímu procesu včetně řízené nitrifikace a denitrifikace.
  3. stupeň – kompostárna. V tomto stupni se v potřebném poměru mísí anaerobně stabilizovaný kal z MF s odpady z údržby zeleně, dřevní štěpkou ap. Výstupem je kompost, který splňuje normy pro zemědělské využití.
Obr.: Absorpční dekorativní protihluková stěna

Přednosti komplexního zařízení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu TOMA

1.2 Hlavní principy

Hlavním principem KZBRO je soulad s tržními mechanismy nebo alespoň co nejmenší rozpor s mini. Rozpor vidím u výkupní ceny el. energie 3,- Kč/kWh. Druhým principem je maximální využití odpadů a materiálů v našem případě je výskyt sekundárních odpadů 16 dkg na 1 tunu zpracovaných odpadů. Dalším, neméně důležitým principem je úplné využití tepla z kogeneračních jednotek. U mnoha projektů jde o problematickou část. Posledním principem je otevřenost systému na vstupu, kdy lze poměrně pružně kombinovat vstupy dle výskytu a otevřenost na výstupu, kde neustále zvyšujeme přidanou hodnotu zušlechťováním základních produktů.

2 Produkty KZBRO

2.1 Bílkovinné hydrolyzáty

Jde o koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin. Vykazuje spolehlivou biologickou a chemickou stabilitu a je stálý po dobu min. 12 měsíců.

Použití produktů:

  • základní báze pro výrobu hnojiv a intenzifikátorů růstu
  • surovina pro průmysl tenzidů
  • stabilizátor pěn
  • plastifikátor a provzdušňovadlo do malt a betonů
  • účinný lapač formaldehydu při výrobě DTD

2.2 Kostní drť PHOS – CALTOMA

 
Tabulka 1: Kostní drť PHOS – CALTOMA
 

Sypký materiál získaný z kostí živočichů s vysokým obsahem fosforu a vápníku.

Použití produktu:

  • přísada do hnojiv
  • přísada do krmiv pro drůbež a zvířata chovaná pro kožešiny

2.3 Bioplyn

 
Tabulka 2: Bioplyn
 

2.4 Kompost

 
Tabulka 3: Kompost
 

Zatím nebyl dokončen cyklus zrání, proto byly prováděny rozbory rizikových prvků. Kompost vyhovuje pro zemědělské využití.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Využití pícních plodin pro výrobu bioplynu
1. mezinárodní demo-show kompostu a bioplynu
Využití fermentačních zbytků anaerobní digesce jako paliva
Návrh zemního bioreaktoru pro zpracování zbytkového BRKO
Prognóza nakládání s biodegradabilním odpadem v ČR do roku 2020
Integrovaný systém nakládání s odpady – 1. část

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 23.9.2009
Poslední změna: 23.9.2009
Počet shlédnutí: 4593

Citace tohoto článku:
ŘIČICA, Zdeněk: Komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů a následná řada produktů. Biom.cz [online]. 2009-09-23 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/komplexni-zpracovani-biologicky-rozlozitelnych-odpadu-a-nasledna-rada-produktu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto