Odborné články

Integrovaný registr znečišťování - nepřímá podpora fytoenergetiky

Od 1. ledna 2004 vejde v účinnost nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování č. 368/2003 Sb. Integrovaný registr znečišťování (IRZ) byl zřízen zákonem o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. IRZ je zaměřen zejména na sledování vstupu toxických látek do životního prostředí a právě o množství a druzích sledovaných látek se vedly dlouhé diskuse (viz články Lékaři požadují informace o toxických látkách, Seznam ohrožených látek). Více informací k IRZ naleznete na stránkách Sdružení Arnika a Českého ekologického ústavu.

V následující tabulce je vyňato několik látek ze Seznamu ohlašovaných látek s ohlašovacími prahy, jejichž vykazování se dotkne i fytoenergetiky a kompostárenství. Tabulka zároveň slučuje informace z přílohy 1 (údaje před lomítkem), dle níž budou látky ohlašovány již v roce 2004, a přílohy 2 (údaje za lomítkem), podle které budou látky ohlašovány od roku 2005. Tam kde je pouze jedno číslo, tak obě přílohy udávají stejné hodnoty.

č. číslo CAS ohlašovaná látka emisní prahy pro emise ohlašovací práh mimo provozovnu (kg/rok)
do ovzduší (kg/rok) do vody (kg/rok) do půdy (kg/rok)
1 74-82-8 methan (CH4) 100 000  -  -  -
2 630-08-0 oxid uhelnatý (CO) 500 000  -  -  -
3 124-38-9 oxid uhličitý (CO2) 100 000 000  -  -  -
5 10024-97-2 oxid dusný (N2O) 10 000  -  -  -
6 7664-41-7 amoniak (NH3) 10 000  -  -  -
7   nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) 100 000  -  -  -
8   oxidy dusíku (NOx/NO2) 100 000  -  -  -
11   oxidy síry (SOx/SO2) 150 000  -  -  -
12   celkový dusík  - 50 000 50 000 50 000 / 10 000
13   celkový fosfor  - 5 000 5 000  5 000 / 10 000

V předkládací zprávě k nařízení vlády o IRZ je tento odstavec:
Zákon o integrované prevenci dále umožňuje, aby vláda svým nařízením stanovila opatření k zajištění jednoty informačního systému v oblasti životního prostředí. Navrhované vládní nařízení využívá i tohoto zmocnění. Smyslem příslušných ustanovení nařízení vlády je nastavit systém navazující na integrovaný registr znečišťování jakožto centrální ohlašovnu pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti ochrany životního prostředí.

IRZ bude mít pro fytoenergetiku a kompostárenství pravděpodobně tyto významy:

  • Bude využíván jako zdroj informací při plánování a realizaci obchodů s emisemi skleníkových plynů.
  • Bude sloužit jako jedna z motivací k přechodu na šetrnější metody nakládání s odpady ze živočišné výroby.
  • Plánovaná centrální ohlašovna by mohla přinést zkvalitnění evidence biologicky rozložitelných odpadů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Správná zemědělská praxe z pohledu zákona o ochraně ovzduší a o integrované prevenci
Posuzování vlivu kompostáren na životní prostředí
Emise metanu ze zemědělské činnosti
Výzkum snížení emisí zátěžových plynů procesem řízeného mikrobiálního kompostování
Ušetřené skleníkové plyny pomohou financování projektů
Energetické využití biomasy - možnost omezení produkce skleníkových plynů

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 10.11.2003
Poslední změna: 9.11.2003
Počet shlédnutí: 6974

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Integrovaný registr znečišťování - nepřímá podpora fytoenergetiky. Biom.cz [online]. 2003-11-10 [cit. 2024-06-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/integrovany-registr-znecistovani-neprima-podpora-fytoenergetiky>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto