LEGISLATIVA

147/2002 Sb.

Zákon ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském).

147/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. března 2002
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
Změna: 309/2002 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

§ 1

(1) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen
"Ústav") je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství
(dále jen "ministerstvo"). Ústav provádí rovněž odborné a zkušební
úkony (§ 2) a odborné činnosti (§ 3).

(2) Ústav je organizační složkou státu,1) je účetní
jednotkou.2) Sídlem Ústavu je Brno.

(3) V čele Ústavu je ředitel; jeho jmenování a odvolání se
řídí služebním zákonem.3)
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
3) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon).

§ 2

Působnost Ústavu na jednotlivých
úsecích podle zvláštních zákonů

(1) Ústav provádí správní řízení a vykonává jiné správní
činnosti, odborné a zkušební úkony a kontrolní a dozorové činnosti
podle zvláštních zákonů,4) a to na úseku
a) vinohradnictví,
b) krmiv,
c) odrůd, osiv a sadby pěstovaných rostlin,
d) ochrany chmele,
e) hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných
přípravků a substrátů a agrochemického zkoušení zemědělských
půd,
f) ochrany práv k odrůdám rostlin.

(2) Ústav na úseku nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a produkty podle zvláštního zákona5) provádí státní
odbornou kontrolu, kontrolu a zkoušky těchto organismů a produktů
a podává v případě zjištění porušení stanovených povinností podnět
České inspekci životního prostředí k zahájení správního řízení
a informuje o tom Ministerstvo životního prostředí.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných
rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a produkty o a změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochraně práv k odrůdám).
5) § 19 zákona č. 153/2000 Sb.

§ 3

Další činnosti Ústavu

(1) Ústav vykonává i odborné činnosti spočívající
a) ve vyvíjení a ověřování laboratorních postupů, metod zkoušení
a metod provádění a vyhodnocování vegetačních a biologických
zkoušek, popřípadě ve spoluúčasti na jejich vývoji nebo
ověřování, a ve zpracovávání jednotných pracovních postupů
provádění odborných a zkušebních úkonů a zajišťování jejich
harmonizace s evropskými a mezinárodními technickými normami
(dále jen "postupy a metody"),
b) v metodickém vedení fyzických nebo právnických osob, které
splňují podmínky pro provádění odborných a zkušebních úkonů
stanovených tímto zákonem a zvláštními zákony,4)
c) v organizování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek pro
zajištění kvality práce laboratoří Ústavu a laboratoří
fyzických nebo právnických osob, které splňují podmínky pro
provádění odborných a zkušebních úkonů stanovených tímto
zákonem a zvláštními zákony,4)
d) v monitoringu
1. výskytu rizikových látek a kontaminantů v krmivech, půdě
a ve vstupech do půdy ve vazbě na komplexní zajištění
nezávadnosti zemědělských výrobků a potravin,
2. ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního
ovocnářství,
e) ve vydávání odborných posudků nebo stanovisek na žádost
organizačních složek státu,
f) v zajišťování vzdělávání zaměstnanců pracujících v Ústavu,
g) ve vedení evidencí potřebných k plnění svých úkolů.

(2) Kromě činností uvedených v odstavci 1 může Ústav provádět
chemické, biochemické, mikrobiologické, biologické a jiné zkoušky
na základě žádosti organizačních složek státu.

(3) Zkoušky podle odstavce 2 může provádět Ústav na základě
žádosti fyzické nebo právnické osoby, zejména pokud má v určité
oblasti zkušební činnosti jedinečné přístrojové vybavení. Tyto
zkoušky provádí Ústav pro žadatele za náhradu.

(4) K provádění odborných a zkušebních úkonů a odborných
činností provozuje Ústav laboratoře, biologické testační stanice,
zkušební stanice a jiná odborná pracoviště.

(5) Ústav při plnění svých úkolů spolupracuje s obdobnými
odbornými a zkušebními úřady v zahraničí. Ústav rovněž
spolupracuje s příslušnými mezinárodními organizacemi, případně se
podílí na jejich činnosti.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných
rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a produkty o a změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochraně práv k odrůdám).

§ 4

Zajišťování odborných a zkušebních úkonů Ústavem

(1) Ústav provádí odborné a zkušební úkony k plnění svých
úkolů v rámci správních činností podle zvláštních zákonů.4) Ústav
může provádění těchto úkonů zajistit uzavřením smlouvy s fyzickou
nebo právnickou osobou, jestliže
a) její technické vybavení odpovídá příslušnému druhu a rozsahu
odborných a zkušebních úkonů,
b) odborné a zkušební úkony budou provádět fyzické osoby nejméně
s úplným středním odborným vzděláním zemědělského, chemického
nebo biologického zaměření,
c) výsledky ověřovacích laboratorních zkoušek podle zvláštních
zákonů4) byly shledány v rozmezí přípustných tolerancí,
d) na její majetek nebyl prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní
nebo vyrovnací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu
zamítnut pro nedostatek majetku,
e) má příslušné oprávnění k podnikání.6)

(2) Před uzavřením smlouvy musí fyzická nebo právnická osoba,
se kterou má být uzavřena smlouva, předložit
a) doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního
rejstříku, je-li v něm zapsána, ne starší než 6 měsíců,
b) další doklady nezbytné k ověření splnění podmínek podle
odstavce 1 písm. a) až c) a e).

(3) Doklady uvedené v odstavci 2 mohou být předloženy též ve
formě úředně ověřené kopie.

(4) Smlouva podle odstavce 1 upraví rovněž
a) vymezení rozsahu prováděných odborných a zkušebních úkonů,
b) určení technického vybavení, které bude k provádění odborných
a zkušebních úkonů použito,
c) určení postupů a metod, podle kterých budou odborné a zkušební
úkony prováděny,
d) způsob náhrady nákladů za provádění odborných a zkušebních
úkonů,
e) způsob výkonu odborného dozoru Ústavu nad odbornými
a zkušebními úkony, které budou prováděny na základě této
smlouvy.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných
rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a produkty o a změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochraně práv k odrůdám).
6) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Oprávnění udělované Ústavem k výkonu odborných činností

(1) Laboratorní zkoušky jakosti krmiv, doplňkových látek
a premixů podle zvláštního zákona7) a odběry vzorků půd a jejich
chemické rozbory pro účely agrochemického zkoušení zemědělských
půd podle zvláštního zákona8) mohou kromě Ústavu provádět pouze
fyzické nebo právnické osoby, které mají k výkonu odborných
činností oprávnění udělené Ústavem.

(2) Podmínky, za kterých lze oprávnění k výkonu odborných
činností podle odstavce 1 udělit, změnit, odejmout nebo zrušit,
upravují zvláštní zákony.9)
------------------------------------------------------------------
7) § 17 zákona č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) § 10 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) § 17 zákona č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 10 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 6

Náhrada nákladů za provedení odborných a zkušebních úkonů

(1) Ústav je oprávněn požadovat za provedení odborných
a zkušebních úkonů podle zvláštních zákonů4) náhradu vynaložených
nákladů, které je povinen podle těchto zvláštních zákonů hradit
žadatel. Výše náhrad nákladů vychází z propočtu nákladů spojených
s odbornými a zkušebními úkony.

(2) Náhrady nákladů za odborné a zkušební úkony se stanoví
a) v oblasti biologického zkoušení krmiv, doplňkových látek nebo
jejich nového užití podle zvláštního zákona,10) a to podle
jednotlivých druhů zvířat, k jejichž krmení jsou krmiva nebo
doplňkové látky určeny; celkové náklady jsou tvořeny součtem
nákladů za všechny provedené zkušební úkony,
b) v oblasti zkoušení odrůd pro registraci podle zvláštního
zákona11) a pro udělení ochranných práv podle zvláštního
zákona12) za každoročně provedené zkoušky odrůd zařazených do
skupin podle náročnosti zkoušek, a to pro zkoušky odlišnosti,
uniformity, stálosti a užitné hodnoty a pro technologické
rozbory a speciální testy,
c) v oblasti uznávacího řízení množitelských porostů
a rozmnožovacího materiálu podle zvláštního zákona,11) a to
podle plochy množitelských porostů, počtu přehlídek a rozsahu
laboratorního zkoušení,
d) v oblasti registrace hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných
rostlinných přípravků a substrátů podle zvláštního zákona,13)
a to jako souhrn nákladů za provedené biologické zkoušky
a testy, chemické rozbory a související úkony.

(3) Ústav je oprávněn požadovat od žadatele podle zvláštních
zákonů,4) na jehož žádost se mají odborné a zkušební úkony
provést, přiměřenou zálohu, popřípadě i náhradu nákladů předem,
je-li nepochybné, že tyto úkony budou muset být Ústavem provedeny
a je-li známa výše jejich náhrady.

(4) Výdaje vynaložené Ústavem v souvislosti s prováděním
odborných a zkušebních úkonů podle § 4 odst. 1 lze kompenzovat14)
náhradami nákladů za odborné a zkušební úkony podle odstavce 2
hrazenými žadatelem podle zvláštních zákonů.4) Kompenzovat lze
i výdaje vynaložené Ústavem na odborné a zkušební úkony prováděné
na vyžádání fyzických a právnických osob.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných
rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a produkty o a změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochraně práv k odrůdám).
10) Zákon č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 408/2000 Sb.
13) Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14) § 49 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

§ 7

Kontrola a státní dozor

(1) Při výkonu kontroly nebo státního dozoru (dále jen
"kontrola") podle § 2 postupuje Ústav vůči fyzickým nebo
právnickým osobám, na které se vztahují povinnosti stanovené
zvláštními zákony,4) (dále jen "kontrolované osoby") podle zákona
o státní kontrole,15) nestanoví-li zvláštní zákony4) upravující
působnost Ústavu na jednotlivých úsecích jeho činnosti jinak,
a podle tohoto zákona.

(2) Zaměstnanci v Ústavu vykonávající kontrolu jsou mimo práv
a povinností stanovených podle zákona o státní kontrole,15)
popřípadě podle zvláštních zákonů4) podle odstavce 1 při kontrole
oprávněni
a) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými
osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole
zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob
k zastupování,
b) pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou
předkládány při kontrole,
c) pořizovat v souvislosti s prováděním kontroly fotodokumentaci,
d) v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na
komunikační cesty, na pozemky a do provozních a skladovacích
prostor a zařízení kontrolovaných osob.

(3) Zaměstnanci v Ústavu vykonávající kontrolu se prokazují
písemným pověřením, v němž je vymezen předmět kontroly a okruh
kontrolovaných osob.

(4) Zjistí-li Ústav při výkonu kontroly podle odstavce 1
skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou
v působnosti jiných organizačních složek státu, je povinen je
těmto složkám oznámit.

(5) Ústav při výkonu kontroly postupuje při nakládání
s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního
předpisu.16)
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných
rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a produkty o a změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochraně práv k odrůdám).
15) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů.
16) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 8

Vyžadování a poskytování informací a spolupráce

(1) Ústav je v rozsahu své působnosti stanovené tímto zákonem
a zvláštními zákony4) oprávněn vyžadovat od organizačních složek
státu, zejména od orgánů ochrany veřejného zdraví, orgánů
veterinární správy, živnostenských úřadů a celních úřadů, a od
orgánů územních samosprávných celků bezúplatné poskytování
informací souvisejících se zajišťováním kontroly.

(2) Ústav v rozsahu své působnosti stanovené tímto zákonem
a zvláštními zákony4) poskytuje informace a spolupracuje
s organizačními složkami státu a orgány územních samosprávných
celků a se zájmovými a profesními sdruženími.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných
rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a produkty o a změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochraně práv k odrůdám).

§ 9

Využívání údajů katastru nemovitostí
a výsledků zeměměřických činností

Ústav je při výkonu své působnosti stanovené tímto zákonem
a zvláštními zákony4) oprávněn v nezbytném rozsahu a bezúplatně
využívat údajů katastru nemovitostí17) včetně katastrálních map
a výsledků zeměměřických činností,18) zejména státních mapových
děl.19)
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných
rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a produkty o a změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochraně práv k odrůdám).
17) § 22 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
18) § 4 a 6 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve
znění zákona č. 186/2001 Sb.
19) § 2 písm. g) a h) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č.
186/2001 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) a c) nařízení vlády č. 116/1995 Sb.,
kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová
díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

§ 10

Věstník Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského

(1) Ústav vydává Věstník Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského (dále jen "Věstník"). Věstník vychází
periodicky nejméně čtyřikrát ročně.

(2) Ve Věstníku se zveřejňují zejména
a) údaje stanovené zvláštními zákony,4)
b) postupy a metody podle § 3 odst. 1 písm. a),
c) oznámení a informace Ústavu.

(3) Ústav rovněž zveřejňuje údaje obsažené ve Věstníku
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Ústav při zveřejňování údajů obsažených ve Věstníku
postupuje při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle
zvláštního právního předpisu.16)
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných
rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a produkty o a změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochraně práv k odrůdám).
16) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou sazebník náhrad nákladů za
odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústavu podle
zvláštních zákonů.4)
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných
rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a produkty o a změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochraně práv k odrůdám).

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících právních předpisů

§ 12

Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č.
216/2000 Sb. a zákona č. 50/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. d) se za slova "Ústřednímu kontrolnímu
a zkušebnímu ústavu zemědělskému" vkládá odkaz na poznámku pod
čarou č. 1a), která zní:
------------------------------------------------------------------
"1a) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském).".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se označuje jako poznámka pod
čarou č. 1b) včetně odkazu na ni.

2. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 2) se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o krmivech

§ 13

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č.
244/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 1 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem
"ústav" a slova "Věstníku Ministerstva zemědělství" se nahrazují
slovy "Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského".

2. V § 17 odstavce 2 až 4 znějí:
"(2) Ústav může k provádění některých laboratorních zkoušek
udělit oprávnění osobám, které o to požádají, (dále jen
"provozovatelé laboratoří").

(3) Seznam laboratoří ústavu provádějících laboratorní
zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci výkonu
odborného dozoru a seznam osob oprávněných provádět laboratorní
zkoušky zveřejní ústav ve Věstníku Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského.

(4) Žádost o udělení oprávnění musí obsahovat
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo výkonu
činnosti, bydliště a identifikační číslo, jde-li o osobu
fyzickou, nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo
a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou,
b) údaje o přístrojovém vybavení laboratoře,
c) údaje o vzdělání pracovníků laboratoře,
d) rozsah činností, pro které má být oprávnění uděleno.".

3. V § 17 odst. 5 až 7 a 9 se slovo "pověření" nahrazuje
slovem "oprávnění".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech)

§ 14

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění zákona č. 308/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem
"ústav" a slova "Věstníku Ministerstva zemědělství České
republiky" se nahrazují slovy "Věstníku Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského".

2. V 10 odstavec 2 zní:
"(2) Ústav provádí odběry vzorků půd a jejich chemické
rozbory pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd. Ústav
může k provádění odběru vzorků půd a jejich chemických rozborů
udělit oprávnění osobám, které o to požádají. Žádost o udělení
oprávnění obsahuje
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo výkonu
činnosti, bydliště a identifikační číslo, jde-li o osobu
fyzickou, nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo
a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou,
b) údaje o technickém vybavení,
c) údaje o vzdělání odborných pracovníků,
d) rozsah činností, pro které má být oprávnění uděleno.".

3. V § 10 odst. 3 a 4 se slovo "pověření" nahrazuje slovem
"oprávnění".

4. V § 10 odst. 4 a 6 se slovo "pověřená" nahrazuje slovem
"oprávněná".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně
zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochraně práv k odrůdám)

§ 15

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochraně práv k odrůdám), se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 se slova "Věstníku Ministerstva zemědělství
(dále jen "Věstník")" nahrazují slovy "Věstníku Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen
"Věstník")".

2. V § 26 odst. 1 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem
"Ústav".

ČÁST ŠESTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 16

(1) Žádosti o udělení pověření k laboratorním zkouškám
jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů podle zákona
o krmivech7) nebo žádosti o udělení pověření k odběru vzorků půd
a k jejich chemickým rozborům pro účely agrochemického zkoušení
zemědělských půd podle zákona o hnojivech8) podané přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za žádosti o udělení
oprávnění podle tohoto zákona.

(2) Pověření udělená Ústavem k laboratorním zkouškám jakosti
krmiv, doplňkových látek a premixů podle zákona o krmivech7)
a pověření udělená Ústavem k odběru vzorků půd a k jejich
chemickým rozborům pro účely agrochemického zkoušení zemědělských
půd podle zákona o hnojivech8) přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se považují za oprávnění udělená podle tohoto zákona.
------------------------------------------------------------------
7) § 17 zákona č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) § 10 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

 

Datum uveřejnění: 23. listopadu 2006 Poslední změna: 23. listopadu 2006 Počet shlédnutí: 1659