Odborné články

Nová stanice na bioplyn v Chrobolech

První bioplynová stanice s technologií Hochreiter v ČR je již v provozu

Firma Agri Fair-Power Lift s.r.o. se sídlem ve Stodu u Plzně, která na našem trhu zastupuje německou firmu Biogas Hochreiter GmbH, uvedla do provozu svou první bioplynovou stanici v České republice. Tato zemědělská bioplynová stanice je založena výhradně na rostlinných vstupních surovinách, které budou jen částečně doplňovány chlévskou mrvou z vlastní produkce farmy.

Obr. 1: Pohled na bioplynovou stanici Chroboly

Zprovozněná bioplynová elektrárna se chlubí výkonem 500 kWel a je navržena tak, aby se její výkon mohl jednoduše navýšit. Investorem je firma Navoz Hořovice, která financovala tuto stavbu bez využití dotačních titulů. V současné době vlastní licenci a vyrobenou elektřinu dodává do distribuční sítě. Náběh fermentačního procesu začal částečným naplněním fermentoru hovězí kejdou, další dávkování vstupního materiálu bylo ve startovací fázi předepsáno přímo firmou Biogas Hochreiter. Zadání investora bylo, aby po rozběhu a stabilizaci biologického procesu byla skladba vstupních surovin 60-70% travní siláž, dále chlévská mrva a zbytkový podíl kukuřičná siláž.

Stavba byla zahájena v roce 2006, výkopové práce začaly v září, do konce roku byly dokončeny stavební práce – technologické nádrže a technická budova. V lednu 2007 začala firma Agri Fair s montáží vytápění fermentorů, následovalo osazení míchadel a zařízení na fermentorech a byl instalován zásobník plynu. Současně s montáží kogenerace byl již zaplňován první stupeň fermentoru, tzv. vnější kruh. Zahřívání externím zdrojem trvalo několik týdnů, následovalo oživení technologie, zkoušky a revize. 9.května byl nastartován motor Deutz o výkonu 536 kW a byl zahájen zkušební provoz bioplynové stanice. V červnu se již výkon stabilně pohyboval na hodnotách 80-95%, a to byl zaplněn pouze vnější fermentor. V současné době dosahuje elektrárna plného výkonu, zbývá již jen dokončit stavební a terénní úpravy. Celý systém již běží v automatickém režimu, který bude možno také dálkově ovládat pomocí internetu.

K současné koncepci dospěla firma Biogas Hochreiter v průběhu více než 20 let zkušeností s plánováním, výstavbou a provozováním bioplynových stanic. Kompaktní systém Hochreiterovy BPS tvoří dvoustupňový fermentor, který je uspořádán jako „kruh v kruhu“, foliový plynojem, koncový sklad a budova s kogenerační jednotkou a řídícím pracovištěm. Všechny nádrže jsou zhotoveny ze železobetonu a zapuštěny pod úroveň terénu. Jednotlivé podsystémy – příprava a dávkování vstupního materiálu, systém míchání, vyhřívání, čerpání atd. – jsou dimenzovány a optimalizovány jednak jako systémy samostatné i jako systémy na sebe navazující. Řídící systém BPS sleduje parametry prostřednictvím snímačů a analyzátorů a na základě vyhodnocených dat upravuje prostředí fermentačního procesu. Tím je dosaženo minimalizace materiálových toků a snížení nároků na spotřebu energie na vlastní provoz BPS (pohybuje se okolo 5%). Dostatečný objem fermentorů zajišťuje maximální využití energetického potenciálu vstupů umožněním jejich dostatečného zdržení v procesu fermentace a dále zvyšuje jeho odolnost vůči vstupu závadného materiálu i případným chybám obsluhy. Konstrukční řešení a umístění pohonů a mechanických částí umožňuje snadný přístup pro údržbu a servis bez nutnosti omezení provozu BPS.

Za celým úspěchem projektu BPS Chroboly stojí nejen vysoké nasazení pracovníků dodavatelské firmy, ale také více než dvacetileté zkušenosti firmy Biogas Hochreiter a v neposlední řadě velmi dobrá spolupráce s investorskou firmou Navoz Hořovice.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Největší bioplynová elektrárna v Maďarsku využívá motory Jenbacher
Je možno odstranit nedostatky brzdící další rozvoj bioplynu v České republice
Bioplyn z konského hnoja s kukuričnou silážou v procese anaeróbnej kofermentácie
Energie dvojnásobně zelená
Možnost využití bioplynových stanic pro pokrytí velké části vysoké denní spotřeby elektřiny v elektrizační soustavě ČR
Bioplyn může zásobovat obnovitelnou elektřinou tisíce českých domácností
Kněžice – model lokální energetické soběstačnosti
Komunální bioplynová stanice u Passau v Bavorsku
Návštěva zemědělské bioplynové stanice ve Wathlingen dolní Sasko
Obří bioplynová stanice na zpracování fytomasy v Lüchově (SRN)
Dánské regionální bioplynové stanice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 25.7.2007
Poslední změna: 7.8.2007
Počet shlédnutí: 12447

Citace tohoto článku:
SLAVÍK, Josef: Nová stanice na bioplyn v Chrobolech. Biom.cz [online]. 2007-07-25 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy-pelety-a-brikety/odborne-clanky/nova-stanice-na-bioplyn-v-chrobolech>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto