Odborné články

Klidnější spánek pro velké výrobce elektřiny

Mnoho výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů či jiných decentrálních zdrojů každý rok zvažuje, jak zvolit nejvhodnější okamžik fixace výkupní ceny. Cena elektřiny zaznamenala ve druhém pololetí loňského roku raketový nárůst, který byl mírně zredukován v průběhu prvního pololetí 2019. V jiných letech byl zase vývoj opačný. Ani odborníci, kteří sledují vývoj na trzích neustále, nedokáží vývoj odhadnout. Vývoj ceny elektřiny je závislý na mnoha faktorech, a to jak ekonomických, tak politických.

Mezi standardní hybatele ceny elektřiny patří další energetické komodity, jako jsou cena uhlí, ropy a zemního plynu. Neméně důležitým faktorem je také cena emisních povolenek, která dokáže skokově výrazně ovlivnit vývoj ceny elektřiny.

Výrazný nárůst ceny elektřiny ke konci loňského roku byl způsoben významným nárůstem ceny emisních povolenek v průběhu roku 2018, kdy cena emisních povolenek vzrostla z cca 5ti EUR/t CO2 až na cca 28 EUR/t CO2. Výrazná volatilita cen emisních povolenek, která dokázala v uplynulých měsících skokově snížit cenu elektřiny o více než 100 Kč/MWh, představuje pro výrobce poměrně vysoké riziko, pokud „promeškají“ vhodný moment a nestihnou před „pádem“ ceny zafixovat alespoň část budoucí produkce elektřiny. Navíc je důležité podotknout, že cena emisních povolenek (a tím také cena elektřiny) může být významně ovlivněna politickým vývojem zejména v Evropě. Například další politický vývoj související s Brexitem ve Velké Británii by mohl mít výrazný vliv vedoucí k poklesu cen emisních povolenek, a tím ceny elektřiny.

Společnost ČEZ ESCO, a.s, jako jeden z nejvýznamnějších obchodníků vykupujících elektřinu z obnovitelných zdrojů, proto nabízí výrobcům možnost, jak snížit riziko nevhodně zvoleného okamžiku fixace ceny tím, že si rozloží zafixování ceny do více kroků.

„Každý den aktivně komunikujeme s výrobci elektřiny a sdílíme informace o předpokládaném vývoji cen. Naší snahou je pomoci výrobcům elektřiny na základě dostupných informací skutečně zvolit ten nejvhodnější okamžik pro fixaci ceny, resp. velkým výrobcům doporučujeme rozložit své riziko a fixovat cenu v několika krocích prostřednictvím Postupného výkupu. Čím dál více výrobců, zejména z řad provozovatelů bioplynových stanic (BPS), tuto variantu využívá a v porovnání s rokem 2018, kdy využilo Postupný výkup cca 25 % námi vykupovaných BPS, tak pro rok 2019 využilo postupnou fixaci ceny již více než 50 % bioplynových stanic,“ komentuje Jaroslav Kindl, manažer produktového managementu komodit společnosti ČEZ ESCO, a.s.

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2019 Biomasa v době klimatických změn.

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Jak ovlivní změna klimatu dostupnost slámy
Suroviny pro bioplynové stanice, které odolávají suchu a vylepšují půdu
Chladič nové generace s nulovou spotřebou elektrické energie
Oběhové hospodářství popela z biomasy
Bioodpad se promění na energii a hnojivo
Kůrovcová kalamita a její dopad na dostupnost dřevní biomasy
Komposty na bázi separovaného digestátu a jejich aplikace na ornou půdu
Aplikace kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě a související legislativa

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 5.8.2019
Poslední změna: 29.1.2020
Počet shlédnutí: 1348

Citace tohoto článku:
ČEZ ESCO a.s., : Klidnější spánek pro velké výrobce elektřiny. Biom.cz [online]. 2019-08-05 [cit. 2024-06-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy-pelety-a-brikety/odborne-clanky/klidnejsi-spanek-pro-velke-vyrobce-elektriny>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto